Διεθνής συνεργασία

35.-(1) Στην απουσία κατάλληλου νομικού μέτρου από την Επιτροπή δεσμευτικού για τα κράτη μέλη, ο Επίτροπος δύναται να εισηγείται στον Υπουργό τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 50 του Κανονισμού.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει μνημόνια συναντίληψης με αντίστοιχες αρχές άλλων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς.