Κατάργηση νόμου

36. Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 έως 2012 καταργούνται.