Μεταβατικές διατάξεις

37.-(1) Ο διορισμός του Επιτρόπου που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση την Απόφαση αρ. 79.538, ημερομηνίας 28.9.2015, για τέσσερα (4) έτη, ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του.

(2) Πράξεις που εκδόθηκαν από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του υπό κατάργηση περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη ή την αντικατάστασή τους.

(3) Μέχρι ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας να υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση από ομότιμούς του δυνάμει του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.765/2008 όσον αφορά τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες ζητείται διαπίστευση, αιτών φορέας πιστοποίησης μπορεί να διαπιστευτεί από άλλον οργανισμό διαπίστευσης, τηρουμένων των διατάξεων του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.765/2008.