Κανονισμοί

34. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Επιτρόπου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου.