Αδικήματα και ποινές

33.-(1) Διαπράττει ποινικό αδίκημα-

(α) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος δεν τηρεί το αρχείο δραστηριοτήτων που προβλέπεται το άρθρο 30 του Κανονισμού ή δεν επικαιροποιεί το αρχείο αυτό ή αρνείται να θέσει το αρχείο στον Επίτροπο κατόπιν αιτήματός του ή παρέχει στον Επίτροπο ψευδείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το αρχείο αυτό,

(β) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος δεν συνεργάζεται με τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού,

(γ) υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δεν γνωστοποιεί στον Επίτροπο παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του άρθρου 33 του Κανονισμού,

(δ) εκτελών την επεξεργασία ο οποίος δεν ενημερώνει αμελλητί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 33 του Κανονισμού,

(ε) υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δεν ανακοινώνει παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισμού,

(στ) υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δεν διενεργεί εκτίμηση αντικτύπου, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 35 του Κανονισμού ή του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου,

(ζ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος εμποδίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τη συνεργασία με τον Επίτροπο,

(η) φορέας πιστοποίησης που χορηγεί ή δεν ανακαλεί πιστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κανονισμού,

(θ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό κατά παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου V του Κανονισμού,

(ι) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό κατά παράβαση των περιορισμών που επέβαλε ο Επίτροπος δυνάμει διατάξεων των άρθρων 17 ή 18 του παρόντος Νόμου,

(ια) πρόσωπο που χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, για σκοπούς επικερδείς ή μη,

(ιβ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος εμποδίζει ή παρακωλύει την άσκηση των εξουσιών του Επιτρόπου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Κανονισμού και στο άρθρο 17 του παρόντος Νόμου,

(ιγ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου κατά τη διενέργεια πράξης επεξεργασίας η οποία δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

(ιδ) δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας που προβαίνει στο συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης μεγάλης κλίμακας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ιβ) του εδαφίου (1) υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (ιγ) και (ιδ) του εδαφίου (1), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (ζ) έως (ι) του εδάφιου (1), το οποίο προσβάλλει τα συμφέροντα της Δημοκρατίας ή προκαλεί κίνδυνο για την απρόσκοπτη λειτουργία της Κυβέρνησης ή απειλεί την εθνική ασφάλεια, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου-

(α) Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι επιχείρηση ή όμιλος επιχειρήσεων, νομική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που ορίζεται ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο ή σώμα της επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων,

(β) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας, νομική ευθύνη φέρει ο επικεφαλής ή το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστική διοίκηση της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου φορέα.