Διοικητικά πρόστιμα

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 83 του Κανονισμού, ο Επίτροπος επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) διοικητικού προστίμου, αυτό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(3) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα και αφορά σε δραστηριότητες μη κερδοσκοπικής φύσεως, δεν δύναται να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000).