Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, και

ΕΠΕΙΔΗ λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών και ευέλικτων δημόσιων νοσηλευτηρίων, και

ΕΠΕΙΔΗ λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας, και

ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, και

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την κάλυψη των επειγουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του Οργανισμού·

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2017.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση» σημαίνει την ανεξαρτησία στη διαχείριση των οικονομικών του Οργανισμού∙

«Αντιπρόεδρος» σημαίνει τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6∙

«αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου» σημαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«απολαβές» σημαίνει το μισθό του προσωπικού που καταβάλλεται σ’ αυτό με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό της θέσης του, όπως αυτός περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού ή το συμβόλαιο απασχόλησής του, καθώς και οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών, το τιμαριθμικό επίδομα και οποιαδήποτε άλλα επιδόματα ήθελαν καθοριστεί·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

«Γενικό Σύστημα Υγείας» σημαίνει το σύστημα υγείας που εισάγεται δυνάμει του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιο νοσηλευτήριο» σημαίνει οποιοδήποτε νοσηλευτήριο, το οποίο κηρύσσεται ως δημόσιο νοσηλευτήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 και τυγχάνει διαχείρισης από τον Οργανισμό·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«Διευθυντική Ομάδα» σημαίνει τη Διευθυντική Ομάδα του Οργανισμού, η οποία διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17∙

«διοικητική αυτονομία» σημαίνει τη διοίκηση της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων στα πλαίσια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, τα οποία κηρύσσονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με όρους που καθορίζει το Συμβούλιο∙

«Επιστημονικό Συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο το οποίο συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18·

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο απασχολείτο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου στο Υπουργείο Υγείας με σύμβαση έκτακτης απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου·

«εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο απασχολείτο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου στο Υπουργείο Υγείας με σύμβαση έκτακτης απασχόλησης, σύμφωνα τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου∙

«εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται από τον Οργανισμό, μετά από έγκριση του Συμβουλίου του Οργανισμού·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 46∙

«Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» σημαίνει τη Μονάδα που ιδρύεται από το Συμβούλιο για να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους στον Οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21·

«νέο προσωπικό» σημαίνει το νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται από τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Διευθυντικής Ομάδας του Οργανισμού και των Διευθυντικών Ομάδων των νοσηλευτηρίων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

«Οργανισμός» σημαίνει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4∙

«Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Οργανισμού, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«προσωπικό» σημαίνει τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι αποσπώνται στον Οργανισμό, το προσωπικό που μεταφέρεται, τους εργοδοτούμενους αορίστου και ορισμένου χρόνου που θα επιλέξουν να διατηρήσουν την εργασιακή σχέση με το κράτος, το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό και το νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Οργανισμό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«προσωπικό που μεταφέρεται» σημαίνει τους εργοδοτούμενους οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου απασχολούνταν στο Υπουργείο Υγείας ή και στα Τμήματά του ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» σημαίνει μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες που λειτουργούν με στόχο την ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη κάλυψη αναγκών σε θέματα υγείας, εξασφαλίζοντας τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύοντας τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας∙

«ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό» σημαίνει το προσωπικό που προσλαμβάνεται και απασχολείται στην κυβερνητική υπηρεσία, πληρώνεται πάνω σε ωριαία βάση και εκτελεί απαραίτητα χειρωνακτική εργασία.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ίδρυση οργανισμού δημοσίου δικαίου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, καθώς και την ευθύνη για την εφαρμογή της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στα δημόσια νοσηλευτήρια.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ίδρυση Οργανισμού

4.-(1) Με τον παρόντα Νόμο ιδρύεται Οργανισμός με την επωνυμία «Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας», ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με συνεχή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και με εξουσία να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται και να πράττει οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Οργανισμός έχει ευθύνη για τη λειτουργία, τη διαχείριση, τον έλεγχο, την εποπτεία και την ανάπτυξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα οποία κηρύσσονται ως τέτοια με βάση το άρθρο 15.

Σκοποί του Οργανισμού

5.-(1) Ο Οργανισμός έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, διασφαλίζει την πρόσβαση και την παροχή των προβλεπόμενων από τους περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμους και τους εκδιδόμενους δυνάμει αυτών Κανονισμούς, υπηρεσιών φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία γενικού συμφέροντος ήθελε καθορισθεί με διάταγμα του Υπουργού·

(β) μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, διασφαλίζει την πρόσβαση και την παροχή των προβλεπόμενων από τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κάθε άλλη υπηρεσία γενικού συμφέροντος ήθελε καθορισθεί με διάταγμα του Υπουργού.

(γ) παρέχει ιατρικές, νοσηλευτικές ή/και μαιευτικές, παραϊατρικές και άλλες υπηρεσίες σε συναφείς κλάδους και επιστήμες.

(δ) αναπτύσσει εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες στον τομέα των επιστημών υγείας∙

(ε) αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των επιστημών υγείας.

(στ) εκδίδει πρωτόκολλα, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και οτιδήποτε άλλο έχει ως στόχο την προώθηση της ορθής πρακτικής στα δημόσια νοσηλευτήρια∙

(ζ) αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφείς με τις υπηρεσίες υγείας με σκοπό την όσο το δυνατό με καλύτερο και πιο προσοδοφόρο τρόπο εκμετάλλευση της περιουσίας που του ανήκει ή που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση ή εκμετάλλευση για την επίτευξη των σκοπών του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συμβούλιο

6.-(1) (α) Ο Οργανισμός διοικείται από το Συμβούλιο και ενεργεί μέσω αυτού.

(β) Το Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και τον εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού και απαρτίζεται από-

(α) Τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι πρόσωπο με εμπειρία πέραν των δέκα ετών στη διοίκηση οργανισμών αντίστοιχου οικονομικού αλλά και διοικητικού μεγέθους με τον Οργανισμό,

(β) ένα πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη,

(γ) δύο πρόσωπα με εμπειρία πέραν των πέντε (5) ετών στη διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών, κατά προτίμηση αντίστοιχου οικονομικού και διοικητικού μεγέθους με τον Οργανισμό,

(δ)  δύο πρόσωπα, κατά προτίμηση επαγγελματίες υγείας, με εμπειρία πέραν των πέντε (5) ετών σε διευθυντικές θέσεις στη διοίκηση νοσηλευτηρίων ή άλλων φορέων υγείας,

(ε) δύο πρόσωπα, ως εκ της θέσεώς τους (ex-officio) μέλη, που είναι οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, και

(στ) τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή και Οικονομικό Διευθυντή του Οργανισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(3) Ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, που δεν είναι αξιωματούχοι κοινοβουλευτικών ή/μη κομμάτων ή/και ομάδων και οι οποίοι διαθέτουν πανεπιστημιακά προσόντα και πείρα σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

(α) Της Ιατρικής·

(β) της δημόσιας υγείας·

(γ) της παροχής οικονομικών ή λογιστικών υπηρεσιών·

(δ) της διοίκησης, της νομικής και των επιχειρήσεων·

(ε) του ευρύτερου τομέα της υγείας.

(4) Ο Πρόεδρος διορίζεται έπειτα από σύσταση του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) (α) Ο Πρόεδρος και τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο.

(β) Ο Πρόεδρος και τα διοριζόμενα, σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) μέλη του Συμβουλίου, διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και με δυνατότητα επαναδιορισμού τους από το Υπουργικό Συμβούλιο για ακόμη πέντε έτη μόνο.

(6) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου κατά την οποία θα διοριστούν τα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας από το Συμβούλιο, αυτό συναποτελείται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ε) του εδαφίου (2).

(7) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δεν δύναται να ενεργούν εκ μέρους του προτού αποδεχθούν γραπτώς το διορισμό τους.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει οδηγίες γενικής φύσεως προς το Συμβούλιο ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(9) Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου, καταβάλλεται αποζημίωση, όπως εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου

7. -(1) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση, διαφώτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του και των φοιτητών των πανεπιστημίων ή/και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τα οποία ο Οργανισμός συμβάλλεται, συντονίζει, με την υποστήριξη των ειδικών του Οργανισμού, την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό, για σκοπούς βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

(β) συνεργάζεται με οποιεσδήποτε αρχές, οργανισμούς ή πρόσωπα αναφορικά με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία ή την αποστολή του ή που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας, ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή/και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων που είναι συναφείς προς τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός.

(γ) αποκτά με αγορά, μίσθωση ή σύμβαση και αποδέχεται δωρεά ή άλλως κατέχει, διαθέτει και συντηρεί κινητή και ακίνητη περιουσία την οποία χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου·

(δ) διασφαλίζει την ορθή εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που κατέχει οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου·

(ε) συνάπτει συμβάσεις με άλλες αρχές, οργανισμούς, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με σκοπό τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που εργοδοτεί, με βάση όρους που διαλαμβάνονται στη σύμβαση·

(στ) τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών, συνάπτει συμβάσεις με άλλες αρχές, οργανισμούς, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα εντός και εκτός της Δημοκρατίας, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του γενικότερα·

(ζ) συνεργάζεται με οποιεσδήποτε αρχές, οργανισμούς, ιδρύματα, σωματεία, επιτροπές ομάδες ή/και πρόσωπα αναφορικά με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία ή/ και την υλοποίηση των σκοπών του·

(η) ιδρύει, διευθύνει άλλους οργανισμούς ή εταιρείες για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου·

(θ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 45, καθορίζει με Κανονισμούς, τα δικαιώματα, τέλη ή άλλης φύσεως αμοιβές για ιατρικές, νοσηλευτικές ή/και μαιευτικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχει∙

(ι) τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών, αναθέτει σε συμβούλους ή/και εμπειρογνώμονες συγκεκριμένες εργασίες αναγκαίες για την αντιμετώπιση ιατρικής φύσεως περιστατικών ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του·

(ια) διατηρεί και παρακολουθεί κοινό σύστημα διαχείρισης των αποθεμάτων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και προάγει τη συνεργασία των δημόσιων νοσηλευτηρίων στην ανταλλαγή αποθεμάτων, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο∙

(ιβ) καθορίζει τα κριτήρια διάθεσης κλινών από τα δημόσια νοσηλευτήρια και ελέγχει την τήρησή τους∙

(ιγ) παρακολουθεί και μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου·

(ιδ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου, καθορίζει τους κανόνες ή/και τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες εξετάζονται παράπονα που αφορούν τις παρεχόμενες από τα δημόσια νοσηλευτήρια υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής δέουσας έρευνας και λήψης σχετικής απόφασης για κάθε τέτοιο παράπονο, δυνάμει εσωτερικών κανονισμών.

(ιε) υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό για έγκριση το στρατηγικό σχέδιο του Οργανισμού, καθώς και προϋπολογισμό με τριετή ορίζοντα, όπως προβλέπεται στον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

(ιστ) τηρεί αρχεία όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(ιζ) καθορίζει το καθηκοντολόγιο του νέου προσωπικού του Οργανισμού .

(ιη)καθορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια πρόσληψης του νέου προσωπικού του Οργανισμού∙

(ιθ) εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο∙ και

(κ) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Οργανισμός-

(α) Συμμορφώνεται με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (8) του άρθρου 6 οδηγίες γενικής φύσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

(β) συνεργάζεται με τον Υπουργό και με οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες ή/και αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με θέματα που αφορούν στη λειτουργία του και γενικότερα στον τομέα της υγείας και μεριμνά για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα αυτά∙ και

(γ) λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και της περιουσίας του.

Ασυμβίβαστο Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου

8.-(1) Δεν διορίζεται, ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου, πρόσωπο το οποίο είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγός του έχει οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού ή έχει συγγενή μέχρι τον τέταρτο (4ο) βαθμό συγγένειας που ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές σε ποσοστό πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

(2) Για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του τυχόν συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις που διατηρούν των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

(3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου δεν παρίστανται κατά τη διάρκεια συνεδρίας στη συζήτηση ή/και στη διαδικασία λήψης απόφασης οποιουδήποτε θέματος προκύψει και για το οποίο έχουν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι τον τέταρτο (4ο) βαθμό συγγένειας άμεσο ή έμμεσο συμφέρον:

Νοείται ότι, τα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο πρόσωπα δεν δικαιούνται να υπογράψουν καμία συμφωνία, διευθέτηση, σύμβαση ή έγγραφο που θα κινήσει διαδικασίες συναλλαγής ή δραστηριότητες που αφορούν στο θέμα για το οποίο έχουν δηλώσει συμφέρον.

(4) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον επί οποιουδήποτε θέματος το οποίο συζητήθηκε ή θα συζητηθεί ή/και για το οποίο λήφθηκε ή θα ληφθεί απόφαση, οφείλει να γνωστοποιήσει τη φύση του εν λόγω συμφέροντος σε συνεδρία του Συμβουλίου και δεν δύναται να μετέχει σε μετέπειτα συζητήσεις ή/και στη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.

(5) Η γνωστοποίηση του συμφέροντος καταγράφεται στα πρακτικά.

(6) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000.00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Κένωση θέσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους του Συμβουλίου

9. Η θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, κενούται σε περίπτωση-

(α) Θανάτου του.

(β) παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται γραπτώς στον Υπουργό·

(γ) τερματισμού των υπηρεσιών του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10.

Τερματισμός των υπηρεσιών του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή μέλους του Συμβουλίου

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τερματίσει τις υπηρεσίες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Συμβουλίου-

(α) Λόγω καταδίκης του για ποινικό αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) λόγω επιβολής σε αυτό της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση ποινικού αδικήματος·

(γ) λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας, η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, εξουσίες ή τα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στον τερματισμό των υπηρεσιών των πιο πάνω αναφερόμενων προσώπων δυνάμει της παρούσας υποπαραγράφου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού η οποία συνοδεύεται από γνωμάτευση τριμελούς ιατροσυμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό.

(δ) έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου, σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα μετά από αδικαιολόγητη απουσία του από τις συνεδρίες του Συμβουλίου για τρεις συνεχείς φορές∙

(ε) λόγω ανάκλησης της εξουσίας αντιπροσώπευσης μέλους του Συμβουλίου από τον αντιπροσωπευόμενο στο Συμβούλιο Οργανισμό·

(στ) λόγω κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή αν εκδόθηκε κατ’ αυτού διάταγμα διορισμού συνδίκου ·

(ζ) λόγω κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·

(η) λόγω μη εκπλήρωσης των οφειλών του στο δημόσιο μέχρι και το έτος που προηγείται του αμέσως προηγούμενου έτους διορισμού του. και

(θ) για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (η) του εδαφίου (1), «οφειλές στο δημόσιο» σημαίνει τα ποσά που οφείλονται προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή τμήμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του κράτους, τα οποία θεωρούνται τελικά ή βεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους.

Αντικατάσταση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου ή μέλους του, ανάλογα με την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Συμβουλίου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, δύναται για εύλογη αιτία να ανακαλέσει οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφασή του, το διορισμό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.

Προσωρινή αντικατάσταση Προέδρου

12. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

Συνεδριάσεις του Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων

13.-(1) Το Συμβούλιο ρυθμίζει τον τρόπο και το χρόνο της σύγκλησης των συνεδριάσεών του, την ακολουθούμενη σε αυτό διαδικασία και τη λειτουργία του και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του και σε περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος.

(3) Το Συμβούλιο δεν δύνανται να συνεδριάζει σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

(4) Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, και τέσσερα (4) άλλα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, έχει νικώσα ψήφο.

(6) Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των εργασιών του, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο.

(7) Το Συμβούλιο ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες του είναι καθ’ όλα έγκυρες, ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης του.

Σύσταση επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων

13Α.-(1)Το Συμβούλιο δύναται, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να προβαίνει στη σύσταση επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Διορισμών και Μισθοδοσίας, Επιτροπής Ελέγχου και Οικονομικών και Επιτροπής Κλινικού Ελέγχου και Ποιότητας Υπηρεσιών.

(3) Το Συμβούλιο καθορίζει, με απόφασή του, τα καθήκοντα και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων που συστήνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

14.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρεί την άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων οι οποίες του παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, εξαιρουμένων των εξουσιών που αφορούν στην άσκηση πολιτικής του Οργανισμού-

(α) στον Γενικό Διευθυντή ή στο πρόσωπο που τον αναπληροί∙ ή

(β) σε επιτροπή ή εξειδικευμένο σώμα, αποτελούμενο από μέλος ή μέλη του Συμβουλίου, ή από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή αυτού, ή από μέλος ή μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, ανάλογα με το συνδυασμό που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά την κρίση του για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών∙ ή

(γ) σε μέλος του Συμβουλίου∙ ή

(δ) σε μέλος του προσωπικού του Οργανισμού∙

για να ασκούν τις εξουσίες και/ή τις αρμοδιότητες αυτές εκ μέρους του Συμβουλίου, από την ημερομηνία και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται σε έγγραφη εξουσιοδότησή του, περιλαμβανομένης της υπογραφής εκ μέρους του Οργανισμού και της σφράγισης με τη σφραγίδα του Οργανισμού κάθε σύμβασης την οποία συνάπτει, ή πράξης στην οποία προβαίνει ο Οργανισμός, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό καθορίζει:

Νοείται ότι, η ως άνω εκχώρηση της άσκησης εξουσιών και/ή αρμοδιοτήτων δεν επιτρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία η ενάσκηση τέτοιας εξουσίας και/ή αρμοδιότητας δυνατόν να φέρει το πρόσωπο στο οποίο αυτή εκχωρείται αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του Οργανισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εκχώρηση της ενάσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών και/ή αρμοδιοτήτων, όπως προβλέπεται ανωτέρω, δεν αποκλείει το Συμβούλιο να ασκεί το ίδιο την εν λόγω εξουσία και/ή αρμοδιότητα.

Κήρυξη δημόσιου νοσηλευτηρίου

15. Με απόφαση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται-

(α) Να κηρύσσει ως δημόσιο νοσηλευτήριο ή ως κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οποιοδήποτε υποστατικό και/ή εγκατάσταση που παρέχει ή που έχει ανεγερθεί και εξοπλιστεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας ή στα Τμήματά του∙

(β) να καθορίζει την ονομασία κάθε δημόσιου νοσηλευτηρίου και κάθε κέντρου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας .

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων

16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Να εξουσιοδοτήσει τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας να προβούν στη μεταβίβαση προς τον Οργανισμό μερικής ή όλης της ακίνητης και κινητής περιουσίας που τελεί υπό τη διαχείριση των υποστατικών ή/και εγκαταστάσεων τα οποία κηρύσσονται ως δημόσια νοσηλευτήρια ή ως κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή/και άλλες Διευθύνσεις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και

(β) να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία ασκούνται από το Υπουργείο Υγείας ή οποιαδήποτε άλλη αρχή της Δημοκρατίας, είτε δυνάμει άλλου νόμου ή άλλως πως και τα οποία θεωρεί αναγκαία, προς το Συμβούλιο για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

(2) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο πάψει να υφίσταται, τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στην κατοχή της Δημοκρατίας.

(3) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τελών, της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Οργανισμό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(4) Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προικοδοτούνται στον Οργανισμό δεν δύναται να εκποιηθούν από τον Οργανισμό εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκριθεί η εκποίησή τους από την κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Γενικός Διευθυντής και Διευθυντική Ομάδα

17.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται του Οργανισμού, αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού, τελεί υπό το διοικητικό έλεγχο του Συμβουλίου και διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής υποστηρίζεται από Διευθυντική Ομάδα, η οποία αποτελείται από τον Οικονομικό Διευθυντή, τον Επιχειρησιακό Διευθυντή και από κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ήθελε κρίνει το Συμβούλιο ως αναγκαίο ή αναγκαία.

(3) Τα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας επιλέγονται και διορίζονται έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου, κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

(4) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, του Οικονομικού Διευθυντή , του Επιχειρησιακού Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που διορίζεται από το Συμβούλιο, όπως αυτό αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθορίζονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (3), υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν εγκρίνει τους προτεινόμενους με τα εδάφια (1) και (3) διορισμούς, οφείλει να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του.

(7) Οι όροι υπηρεσίας του προσώπου του οποίου έχει εγκριθεί ο διορισμός, δυνάμει του εδαφίου (4), περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και στην προσφορά του Συμβουλίου και το πρόσωπο αυτό δύναται είτε να αποδεχθεί το διορισμό και να υπογράψει τη σύμβαση είτε να μην αποδεχθεί το διορισμό.

(8) Σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της δυνάμει του παρόντος άρθρου απόφασης για διορισμό οποιουδήποτε προσώπου στη θέση του Γενικού Διευθυντή ή του μέλους της Διευθυντικής Ομάδας του Οργανισμού, η υπογραφείσα μεταξύ του Γενικού Διευθυντή ή των μελών της Διευθυντικής Ομάδας και του Οργανισμού σύμβαση τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(9) Ο Γενικός Διευθυντής, με την υποστήριξη της Διευθυντικής Ομάδας μεριμνά για-

(α) Την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.

(β) την οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο, συντονισμό, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των νοσηλευτηρίων του Οργανισμού.

(γ) την υποβολή προς το Συμβούλιο προτάσεων πολιτικής για το γενικό συμφέρον του Οργανισμού.

(δ) την ετοιμασία και την υποβολή προς το Συμβούλιο του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

(ε) την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου και της Ετήσιας Έκθεσης του Οργανισμού και την υποβολή τους στο Συμβούλιο∙

(στ) την άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων και την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων ανατίθεται σ’ αυτόν από το Συμβούλιο και από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού.

Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου στον Οργανισμό

18.-(1) Το Συμβούλιο συστήνει στον Οργανισμό Επιστημονικό Συμβούλιο για να συμβουλεύει το Συμβούλιο για όλα τα επιστημονικά θέματα που αφορούν τον Οργανισμό και μεταξύ άλλων να συμβουλεύει και συντονίζει τις επιστημονικές επιτροπές των νοσηλευτηρίων.

(2) Του Επιστημονικού Συμβουλίου προεδρεύει ένα από τα μέλη το οποίο αποφασίζεται από το Συμβούλιο.

(3) Στο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν δύο ιατροί, δύο νοσηλευτές ή μαίες, δύο φαρμακοποιοί, δύο επιστήμονες από άλλα επαγγέλματα υγείας και ένας από τον τομέα της πληροφορικής.

(4) Ο Πρόεδρος και τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο.

Αρμοδιότητες Επιστημονικού Συμβουλίου

19.-(1) Το Επιστημονικό Συμβούλιο συμβουλεύει το Συμβούλιο σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τα ιατρικά, νοσηλευτικά, μαιευτικά, παραϊατρικά, εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και για τις προσφερόμενες από τον Οργανισμό υπηρεσίες φροντίδας υγείας·

(β) τη συνεχή αναβάθμιση, την παροχή νέων ή την κατάργηση παρεχόμενων από τον Οργανισμό υπηρεσιών φροντίδας υγείας·

(γ) τη μελέτη και την παροχή οποιωνδήποτε άλλων εισηγήσεων στο Συμβούλιο για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου.

(2) Το Επιστημονικό Συμβούλιο-

(α) Καταρτίζει επιτροπές από άτομα που συμμετέχουν σε αυτό και δύναται να μεταβιβάζει σε αυτές τις αρμοδιότητές του·

(β) καταρτίζει Επιτροπή Κλινικού Ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών∙ και

(γ) ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον του ανατίθεται από το Συμβούλιο ή τη Διευθυντική Ομάδα, τα οποία προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού.

Συνεδριάσεις Επιστημονικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων

20.-(1) Το Επιστημονικό Συμβούλιο ρυθμίζει τον τρόπο και το χρόνο της σύγκλησης των συνεδριάσεών του, την ακολουθούμενη σε αυτό διαδικασία και δύναται να καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του με την έκδοση από αυτό εσωτερικών κανονισμών.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τριμηνία.

(3) Το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν δύναται να συνεδριάζει σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

(4) Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, και τέσσερα (4) άλλα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ανάλογα με την περίπτωση, έχει νικώσα ψήφο.

(6) Σε κάθε συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των εργασιών του, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο.

(7) Το Επιστημονικό Συμβούλιο ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες του είναι καθ’ όλα έγκυρες, ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης του.

Διορισμός και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

21.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελείται από-

(α) Τον προϊστάμενο και

(β) δύο μέλη.

(2) Ο προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή ένα τουλάχιστον από τα μέλη της είναι κάτοχος ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών προσόντων στους κλάδους των οικονομικών, λογιστικής ή χρηματοοικονομικών.

(3) Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται από τον Οργανισμό με εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (3), η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μεριμνά για-

(α) Τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της.

(β) την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εργασιών της.

(γ) την ενημέρωση του Συμβουλίου για τα αποτελέσματα των εργασιών της.

(δ) την κατάθεση εισηγήσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση και βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου∙

(ε) την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έσοδα και πόροι του Οργανισμού

22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα έσοδα και οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχει, από εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και από επιχορηγήσεις, συγχρηματοδοτήσεις ή/και δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή/και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να είναι πληρωτέο στον Οργανισμό ή να περιέλθει σε αυτόν με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

(2) Μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού δύναται να καλύπτεται από κρατική χορηγία η οποία θα περιλαμβάνεται στον εκάστοτε προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και παραμέτρους που καθορίζονται στο εκάστοτε Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής.

(3) Το κράτος δύναται να καλύπτει διά χρηματοδότησης τυχόν ελλείμματα του Οργανισμού για τα πέντε (5) πρώτα χρόνια που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την εισαγωγή και λειτουργία της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας του Γενικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου και τις σχετικές περί κρατικών ενισχύσεων πρόνοιες της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, η πιο πάνω χρηματοδότηση τελεί υπό την προϋπόθεση της ομαλής τήρησης της διαδικασίας υλοποίησης της οικονομικής και διοικητικής αυτονόμησης κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδει κατά καιρούς το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού.

(4) Μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο Οργανισμός έχει ευθύνη για την αυτόνομη εξασφάλιση και διαχείριση των εσόδων και εξόδων του με προϋπολογισμό, ο οποίος απαιτείται να είναι ισοσκελισμένος:

Νοείται ότι το κράτος συμβάλλει στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού που δεν είναι ενταγμένες στο Γενικό Σύστημα Υγείας, ενώ κάθε χρηματοδότηση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου και τις σχετικές περί κρατικών ενισχύσεων πρόνοιες της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, με την κάλυψη των ελλειμμάτων, ο Οργανισμός δεν θα δημιουργεί πλεονάσματα.

(5) Τα πλεονάσματα που δυνατό να δημιουργηθούν στον Οργανισμό θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

(6) Για την τήρηση των διατάξεων του εδαφίου (4), ασκείται εποπτεία από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας.

(7) Σε έκτακτες ανάγκες, όπως επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, συρράξεις, πολεμικές επιχειρήσεις και σε άλλα παρόμοια περιστατικά, το κράτος αναλαμβάνει τις επιπλέον δαπάνες, για να διατηρήσει ο Οργανισμός τη βιωσιμότητά του.

Ετήσιος προϋπολογισμός

23.-(1)(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 104 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου που διέπει την ετοιμασία και υποβολή προϋπολογισμού κρατικού οργανισμού, ο Οργανισμός υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του, για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών.

(β) Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους που αυτός αφορά:

Νοείται ότι ο πρώτος προϋπολογισμός δύναται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ημερομηνία άλλη από την αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο ημερομηνία.

(2) Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο του Οργανισμού που υποβάλλεται από τον Οργανισμό στον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό για έγκριση το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 107 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Τήρηση λογαριασμών

24.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί ακριβείς λογαριασμούς-

(α) Των εισπραττόμενων και καταβαλλόμενων από αυτόν χρηματικών ποσών και των λόγων σχετικά με τους οποίους αυτά εισπράχθησαν.

(β) των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του, τα οποία ετοιμάζονται, ώστε να εμφαίνονται ξεχωριστά το πάγιο ή κεφαλαιουχικό ενεργητικό του, καθώς και τα δανεισθέντα ποσά ή τα οφειλόμενα λόγω δανείων ή προκαταβολών ποσά∙

(γ) όλων των χρημάτων που εισπράττονται ή δαπανώνται ή καταβάλλονται από τον Οργανισμό ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για λογαριασμό του:

Νοείται ότι, οι λογαριασμοί οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τηρούνται από τον Οικονομικό Διευθυντή ή το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

(2) Ο Οργανισμός μεριμνά για τον καταρτισμό των οικονομικών καταστάσεών του σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους και τις υποβάλλει στον Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών

Δημοσιονομική έκθεση και ελικός απολογισμός προϋπολογισμού

25. Ο Οργανισμός, αμέσως μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, συντάσσει δημοσιονομική έκθεση, στην οποία περιλαμβάνεται ο τελικός απολογισμός του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε, όπως προνοείται στον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

Παροχή πληροφοριών και στοιχείων στο Γενικό Ελεγκτή

26.-(1) Για σκοπούς οποιουδήποτε ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να καλέσει τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Συμβουλίου του Οργανισμού για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εξήγησης ή για την προσκόμιση οποιουδήποτε πρακτικού, βιβλίου, σύμβασης, λογαριασμού, τιμολογίου, απόδειξης ή άλλου αναγκαίου εγγράφου.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο αμελεί ή αρνείται να παράσχει στο Γενικό Ελεγκτή τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή παρέχει στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στοιχεία τα οποία εν γνώσει του είναι ψευδή, παραπλανητικά ή λανθασμένα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10,000.00) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής αποστέλλει στο Συμβούλιο του Οργανισμού την έκθεσή του αναφορικά με την αναφερόμενη στο άρθρο 25 δημοσιονομική έκθεση και αποστέλλει σχετικά αντίγραφα στον Υπουργό.

(4) Ο Οργανισμός υποβάλλει μέσω του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο την ελεγμένη δημοσιονομική έκθεση του οικονομικού έτους που έληξε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

(5) Η ελεγμένη δημοσιονομική έκθεση μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Μετά τον έλεγχο των λογαριασμών και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αυτοί θεωρούνται κλειστοί και μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση, ουδείς δύναται να αμφισβητήσει την ορθότητά τους, εκτός μόνο για λόγους ανεντιμότητας ή δόλου ή για σκοπούς ανάκτησης καθυστερημένων οφειλών.

Έξοδα ελέγχου των λογαριασμών

27. Τα έξοδα ελέγχου των λογαριασμών καθορίζονται από το Γενικό Ελεγκτή και καταβάλλονται από το Συμβούλιο στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Έγκριση δανείων

28.-(1) Ο Οργανισμός δεν δύναται να δανείζεται, να εκδίδει ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα ή να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή προκαταβολές χωρίς την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

(2) Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, τα οποία απαιτούνται για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων του δανείου που έχει συνάψει ο Οργανισμός σύμφωνα με το εδάφιο (1), επιβαρύνουν τα έσοδα και το ενεργητικό του Οργανισμού.

Ετήσια έκθεση

29.-(1) Μετά τη λήξη κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου, ο Οργανισμός υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση η οποία αφορά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος που έληξε, καθώς επίσης και την πολιτική που ασκήθηκε και το πρόγραμμα που εφάρμοσε.

(2) Στην ετήσια έκθεση περιλαμβάνεται η δημοσιονομική έκθεση του Οργανισμού, η οποία ετοιμάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(3) Μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού στον Υπουργό, αντίγραφό της κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωσή της.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Καθορισμός διευθύνσεων Οργανισμού

30.-(1) Με διάταγμα του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, καθορίζονται διευθύνσεις των δημόσιων νοσηλευτηρίων, των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των ασθενοφόρων ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον Οργανισμό.

(2) Κάθε διεύθυνση του Οργανισμού διοικείται από Διευθυντική Ομάδα, η οποία αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

(3) Οι Διευθυντικές Ομάδες των δημόσιων νοσηλευτηρίων έχουν την εκτελεστική ευθύνη της διαχείρισης και της διεύθυνσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του προϋπολογισμού των δημόσιων νοσηλευτηρίων, των θεμάτων διοίκησης και λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων ενώ για ζητήματα που αφορούν την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών λαμβάνουν αποφάσεις αφού ακουστούν οι απόψεις των επιστημονικών επιτροπών των δημόσιων νοσηλευτηρίων:

Νοείται ότι, σε ότι αφορά ζητήματα της καθημερινής διαχείρισης εργασιών του κάθε δημόσιου νοσηλευτηρίου, κανένα άλλο όργανο πλην της Διευθυντικής Ομάδας κέκτηται οποιανδήποτε εξουσία.

(4) Οι Διευθυντικές Ομάδες των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ανάλογα με το μέγεθος του/των νοσηλευτηρίου/ων που διαχειρίζονται και διευθύνουν, απαρτίζονται από δύο έως τρία μέλη ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που η Διευθυντική Ομάδα είναι διμελής, απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή και τον Επιστημονικό Διευθυντή και

(β) σε περίπτωση που η Διευθυντική Ομάδα είναι τριμελής, απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τον Επιστημονικό Διευθυντή.

(5) Ο αριθμός των μελών των διευθυντικών ομάδων για τις υπόλοιπες διευθύνσεις αποφασίζεται από το Συμβούλιο.

(6) Τα μέλη των Διευθυντικών Ομάδων των διευθύνσεων διορίζονται από το Συμβούλιο για τριετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσής της για ακόμα τρία (3) χρόνια.

(7) Οι όροι εργασίας των μελών των Διευθυντικών Ομάδων των διευθύνσεων περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και στην προσφορά του Συμβουλίου προς το πρόσωπο του οποίου έχει εγκριθεί ο διορισμός δυνάμει του εδαφίου (6) και το πρόσωπο αυτό δύναται είτε να αποδεχθεί το διορισμό και να υπογράψει τη σύμβαση είτε να μην αποδεχθεί το διορισμό.

(8) Σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της δυνάμει του παρόντος άρθρου απόφασης για διορισμό οποιουδήποτε προσώπου στη θέση του μέλους σε Διευθυντική Ομάδα, η υπογραφείσα μεταξύ του μέλους της Διευθυντικής Ομάδας και του Οργανισμού σύμβαση τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Διορισμός Επιστημονικών Επιτροπών στα δημόσια νοσηλευτήρια

31.-(1) Οι Διευθυντικές Ομάδες των δημόσιων νοσηλευτηρίων δύνανται να διορίζουν η κάθε μια, από το προσωπικό του νοσηλευτηρίου, Επιστημονική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δύο ιατρούς, δύο νοσηλευτές, δύο φαρμακοποιούς και δύο επιστήμονες από άλλα επαγγέλματα υγείας για να υποστηρίζουν επιστημονικά το έργο τους.

(2) Οι Επιστημονικές Επιτροπές συμβουλεύουν τόσο τις αντίστοιχες Διευθυντικές Ομάδες όσο και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού επί θεμάτων επιστημονικής λειτουργίας και επιστημονικού προγραμματισμού, καθώς και στρατηγικής του αντίστοιχου νοσηλευτηρίου όπου υπηρετούν.

ΜΕΡΟΣ VII ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

32. Οι νόμοι που ρυθμίζουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση οποιαδήποτε σχετική εναρμονιστική νομοθεσία και τις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, όπου αυτές εφαρμόζονται, δεν τυγχάνουν εφαρμογής αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 33 έως 42 του παρόντος Μέρους.

Στελέχωση Οργανισμού

33.-(1) Ο Οργανισμός στελεχώνεται με-

(α) Δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι αποσπούνται στον Οργανισμό:

Νοείται ότι, στους υπαλλήλους που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο προσφέρονται συμβόλαια εργοδότησης από τον Οργανισμό σε θέσεις που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό μέσω του προϋπολογισμού του και σε περίπτωση αποδοχής τους εντός δεκαοκτώ (18) μηνών, οι εν λόγω υπάλληλοι υποβάλλουν την παραίτηση ή πρόωρη αφυπηρέτησή τους από τη δημόσια υπηρεσία και εντάσσονται στο νέο προσωπικό του Οργανισμού, διατηρώντας το μισθό τους και δεν μπορούν να πλεονάσουν:

Νοείται περαιτέρω ότι, στους δημόσιους υπαλλήλους εναντίον των οποίων έχει ξεκινήσει πριν ή κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών πειθαρχική διαδικασία, προσφέρονται συμβόλαια εργοδότησης από τον Οργανισμό μόλις αυτή ολοκληρωθεί, νοουμένου ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή της απόλυσης και νοουμένου ότι θα έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να προσληφθούν από τον Οργανισμό εντός των δεκαοκτώ (18) μηνών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές τυχόν επιβλήθηκαν στους υπαλλήλους που αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη δημόσια υπηρεσία μεταφέρονται και διαγράφονται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 80 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου,

(β) προσωπικό που μεταφέρεται στον Οργανισμό,

(γ) νέο προσωπικό,

(δ) εργοδοτούμενους αορίστου και ορισμένου χρόνου που θα επιλέξουν να διατηρήσουν την εργασιακή τους σχέση με το κράτος.

(2) Το προσωπικό του Οργανισμού υπόκειται στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του Συμβουλίου του Οργανισμού.

(3) Το νέο προσωπικό στον Οργανισμό-

(α) Προσλαμβάνεται από το Συμβούλιο του Οργανισμού σε θέσεις που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό μέσω του προϋπολογισμού του .

(β) αξιολογείται στη βάση συστήματος αξιολόγησης που ετοιμάζει το Συμβούλιο.

(γ) υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

Προσωπικό που μεταφέρεται

34.-(1) Το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 33 μεταφέρεται στον Οργανισμό, μετά από γραπτή ανέκκλητη δήλωση αποδοχής της μεταφοράς, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) συμβολαίων.

(2) Στο προσωπικό που μεταφέρεται στον Οργανισμό προσφέρονται νέα συμβόλαια εργοδότησης αλλά το προσωπικό αυτό διατηρεί το συνεχές της απασχόλησης, διασφαλίζονται οι όροι εργοδότησης που είχε πριν τη μεταφορά του και εξαιρείται από πλεονασμό:

Νοείται ότι, για το προσωπικό που μεταφέρεται για το οποίο έχει ξεκινήσει πριν ή κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών πειθαρχική διαδικασία εναντίον του προσφέρονται συμβόλαια εργοδότησης από τον Οργανισμό μόλις αυτή ολοκληρωθεί, νοουμένου ότι στο προσωπικό αυτό δεν έχει επιβληθεί η ποινή τερματισμού της απασχόλησής του και νοουμένου ότι έχει δηλώσει την επιθυμία του να προσληφθεί από τον Οργανισμό εντός των δεκαοκτώ (18) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές τυχόν επιβλήθηκαν στο προσωπικό που αναφέρεται στην πιο πάνω επιφύλαξη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη δημόσια υπηρεσία μεταφέρονται και διαγράφονται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 80 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

(3) Το προσωπικό που μεταφέρεται αξιολογείται σύμφωνα με σύστημα αξιολόγησης που ετοιμάζει το Συμβούλιο.

(4) Το προσωπικό που μεταφέρεται υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

Απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων

35.-(1) Κάθε εισήγηση για απόσπαση των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33 δημόσιων υπαλλήλων στον Οργανισμό υποβάλλεται στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας από τον Υπουργό Οικονομικών μαζί με τις απόψεις του, καθώς και τις απόψεις του Υπουργού και του Συμβουλίου του Οργανισμού.

(2) Ο αριθμός δημόσιων υπαλλήλων που δυνατό να παραχωρηθεί με απόσπαση για σκοπούς στελέχωσης του Οργανισμού, όπως προνοείται στο εδάφιο (1), αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή, ύστερα από σχετικό αίτημα του Συμβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού σε κάθε περίπτωση.

(3) Οι αποσπάσεις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνονται για χρονική περίοδο μέχρι τριών (3) χρόνων και μπορούν να ανανεώνονται αφού ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

(4) Δημόσιος υπάλληλος, που αποσπάται από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εξακολουθεί να κατέχει την οργανική θέση από την οποία αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου Συμβουλίου του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Οι αποσπάσεις που διενεργούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αξιολόγηση αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων

36. Η αξιολόγηση δημόσιου υπαλλήλου, ο οποίος αποσπάται από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, διενεργείται από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας από το οποίο αυτός προέρχεται, όπως προνοείται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του Οργανισμού.

Ωφελήματα και απολαβές αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων

37.-(1) Δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος αποσπάται από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, συνεχίζει να απολαμβάνει όλα τα ωφελήματα και δικαιώματά του και υπόκειται στις υποχρεώσεις που προνοεί η οργανική του θέση, ενώ ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση αυτή για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαγωγής, διαρκούσης της απόσπασής του.

(2) Δημόσιος υπάλληλος που αποσπάται από τη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, συνεχίζει να λαμβάνει τις απολαβές του από τη δημόσια υπηρεσία, όπου ανήκει η οργανική του θέση, οι οποίες υπόκεινται στις εκάστοτε αποκοπές, μειώσεις και συνεισφορές που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία:

Νοείται ότι ο Οργανισμός στον οποίο αποσπάται δημόσιος υπάλληλος καταβάλλει τις απολαβές του υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και τις συνεισφορές της δημόσιας υπηρεσίας ως εργοδότη στα διάφορα ταμεία, με διαδικασία που καθορίζεται μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου και του Οργανισμού.

Πειθαρχικά αδικήματα αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων

38. Σε περίπτωση καταγγελίας ή υποψίας ότι δημόσιος υπάλληλος που αποσπάται, δυνατό να έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ενόσω διαρκεί η απόσπασή του για τα θέματα που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία που ακολουθείται για διερεύνηση και εκδίκαση του πειθαρχικού αδικήματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πειθαρχική ευθύνη του εν λόγω υπαλλήλου, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου:

Νοείται ότι, εάν σε οποιαδήποτε υπόθεση η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατός ο διορισμός ερευνώντος λειτουργού, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, παραπέμπει το ζήτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς διορισμού ερευνώντος λειτουργού.

Διαθεσιμότητα αποσπασμένου δημόσιου υπαλλήλου

39. Αν διαταχθεί έρευνα πειθαρχικού παραπτώματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 εναντίον δημόσιου υπαλλήλου που αποσπάται ή με την έναρξη αστυνομικής έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξη εναντίον του υπαλλήλου αυτού, ο εν λόγω υπάλληλος δύναται να τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Προϋπολογισμός και πιστώσεις

40. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται ή/και άλλα ωφελήματα θα μεταφερθούν στον Οργανισμό μέσω του προϋπολογισμού.

Εργοδοτούμενοι ορισμένου και αορίστου χρόνου

41. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου, στους εργοδοτούμενους οι οποίοι απασχολούνται με συμβόλαια ορισμένου χρόνου, προσφέρονται από τον Οργανισμό νέα συμβόλαια εργοδότησης.

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό

42.-(1) Το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό των νοσηλευτηρίων μεταφέρεται στον Οργανισμό.

(2) Με τη μεταφορά του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού στον Οργανισμό διασφαλίζεται το συνεχές της απασχόλησης και οι όροι εργοδότησής του.

Εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες και βάση αγωγής

43. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί μεταξύ της Δημοκρατίας και του προσωπικού ή οποιουδήποτε άλλου σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνεχίζεται ή ασκείται ως εάν ο παρών Νόμος να μην είχε τεθεί σε ισχύ.

ΜΕΡΟΣ VIΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ποινική ευθύνη

44.-(1) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντικών Ομάδων και το προσωπικό του Οργανισμού για τους σκοπούς του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί.

(2) Οποιοσδήποτε από τους αξιωματούχους που διορίζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή το προσωπικό του Οργανισμού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου, της Διευθυντικής Ομάδας ή του προσωπικού του Οργανισμού, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Συμβούλιο, παρέχοντας σε αυτό όλα τα αναγκαία στοιχεία προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού του.

Τέλη

45. Τα δικαιώματα, τέλη ή άλλης φύσεως αμοιβές για ιατρικές, νοσηλευτικές ή/και μαιευτικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός-

(α) Μέχρι τον καθορισμό τους από το Συμβούλιο του Οργανισμού με Κανονισμούς, θα είναι αυτά που προβλέπονται στον περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμο και στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς,

(β) μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, για τις υπηρεσίες που θα καλύπτονται από το Σύστημα Υγείας, εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα μεταξύ του Οργανισμού και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ενώ τα δικαιώματα, τέλη ή άλλης φύσεως αμοιβές για ιατρικές, νοσηλευτικές ή/και μαιευτικές ή άλλες υπηρεσίες που θα παρέχει ο Οργανισμός εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας, καθορίζονται με Κανονισμούς.

Κανονισμοί

46.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς.

(2) Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αν εντός εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τους τροποποιήσει ή τους ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει, αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Σε περίπτωση τροποποίησης των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σ’ αυτό Κανονισμοί καθορίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 33, 34, 41 και 42, τους όρους εργοδότησης του προσωπικού που μεταφέρεται και του νέου προσωπικού του Οργανισμού∙

(β) τις διαδικασίες και τα κριτήρια πρόσληψης του νέου προσωπικού του Οργανισμού∙

(γ) τη διαδικασία αξιολόγησης και άσκησης πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού που μεταφέρεται και του νέου προσωπικού του Οργανισμού και τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε αυτό∙

(δ) την επιβολή και είσπραξη τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες· και

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

47. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία δυνατό να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος για διαφορετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.