ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πεδίο εφαρμογής

78.-(1) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται:

(α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας που οδηγεί στην ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών·

(β) στους διαγωνισμούς μελετών με απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες.

(2) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 9 υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων απονεμόμενων βραβείων ή καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών για τους συμμετέχοντες.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω απονεμόμενων βραβείων και καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που θα μπορούσε να ανατεθεί αργότερα, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει εξαγγείλει στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση τέτοιου είδους σύμβασης.

Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

79.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών. Εφόσον σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, αναφέρουν την πρόθεσή τους αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50, και είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής:

Νοείται ότι, επιτρέπεται να μην δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μελετών, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένης δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρη Ε και ΣΤ αντιστοίχως, υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων.

Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων

80.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του Μέρους Ι και του παρόντος Κεφαλαίου.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:

(α) Με αναφορά στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση που για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής, και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

Σύνθεση κριτικής επιτροπής

81. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

82.-(1) Η κριτική επιτροπή είναι ανεξάρτητη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της την κατάταξη των μελετών, στην οποία καταλήγει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε μελέτης, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σημείο που μπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.

(4) Τηρείται ανωνυμία μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.

(5) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται από την αναθέτουσα αρχή, εάν χρειάζεται, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των μελετών.

(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.