ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Οργάνωσης και Εκτέλεσης Υδρογραφικών Δραστηριοτήτων και Έκδοσης Ναυτικών Χαρτών Νόμος του 2014 (96(I)/2014)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ