Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος αναφέρεται ως ο περί Οργάνωσης και Εκτέλεσης Υδρογραφικών Δραστηριοτήτων και Έκδοσης Ναυτικών Χαρτών Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας·

«επικόλλημα» σημαίνει το βοηθητικό χάρτη που παρουσιάζει λεπτομέρειες για μια συγκεκριμένη περιοχή και προστίθεται σε χάρτη που έχει ήδη εκδοθεί·

«ναυτιλιακή έκδοση» σημαίνει τις ναυτιλιακές πληροφορίες, που περιλαμβάνονται σε έγγραφα ή βιβλία, οι οποίες περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ακτών, των βαθών, των λιμένων, των στενών, των λιμενικών διευκολύνσεων και των βοηθημάτων για τη ναυσιπλοΐα και οι οποίες διατίθενται προς χρήση από τους ναυτιλλομένους·

«ναυτιλιακό βοήθημα» σημαίνει συσκευή, χάρτη, μέθοδο, βιβλίο, έγγραφο και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται ως βοήθημα στην πλοήγηση ενός σκάφους, δηλαδή στον προσδιορισμό της θέσης και της πορείας αυτού·

«ναυτικός χάρτης» σημαίνει έναν ειδικού σκοπού χάρτη, που σχεδιάζεται, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, στον οποίο αποτυπώνονται βάθη, φυσική κατάσταση βυθού, εξάρσεις, διαμόρφωση και χαρακτηριστικά ακτής, ναυτιλιακοί κίνδυνοι και βοηθήματα για τη ναυσιπλοΐα·

«παράκτια ζώνη» σημαίνει τη γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής στην οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες, που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες τους·

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο του 1988·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη δομή και τις αρμοδιότητες του Τμήματος ως αρμόδιου φορέα για την οργάνωση και εκτέλεση υδρογραφικών δραστηριοτήτων, τη σχεδίαση και την παραγωγή ναυτικών χαρτών και τη μελέτη των παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Δημοκρατίας, που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υδρογραφίας και της ναυτικής χαρτογραφίας.

Καθήκοντα του Τμήματος

4. Το Τμήμα έχει καθήκον να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα στους τομείς της υδρογραφίας και της ναυτικής χαρτογραφίας, με σκοπό:

(α) τη συμβολή στην ασφάλεια των ναυτιλλομένων ·

(β) την εφαρμογή, την αξιοποίηση, την προαγωγή και την εξέλιξη των συναφών επιστημών της θαλάσσιας χαρτογραφίας· και

(γ) τη συνδρομή και υποστήριξη του έργου του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των νομικών ή φυσικών προσώπων και ιδιωτικών φορέων, που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

Αρμοδιότητες του Τμήματος

5.-(1) Το Τμήμα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για πιστοποίηση και έκδοση των επίσημων ναυτικών χαρτών της Δημοκρατίας, των επικολλημάτων, των ναυτιλιακών εκδόσεων, εν γένει των ναυτιλιακών βοηθημάτων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αναλογική ή ψηφιακή, συνεισφέροντας κατά αυτό τον τρόπο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), το Τμήμα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) την εκτέλεση υδρογραφικών, ωκεανογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών και μελετών, όπως επίσης και την εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων, για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, που απαιτούνται για την υποστήριξη και κάλυψη των συναφών αναγκών της Δημοκρατίας·

(β) τη μελέτη, προετοιμασία, έκδοση και διάθεση ειδικών ναυτικών χαρτών και λοιπών ναυτιλιακών εκδόσεων και βοηθημάτων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις ανάγκες των ναυτιλλομένων και της Δημοκρατίας·

(γ) τη χαρτογραφική ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης·

(δ) την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους αρμόδιους φορείς, κατά την κήρυξη ζωνών και κατά την ετοιμασία προτάσεων για τη σύναψη συμφωνιών με άλλα κράτη, βάση των προνοιών της Σύμβασης·

(ε) την εγκατάσταση, λειτουργία και παρακολούθηση σταθμών για τη μέτρηση των παραμέτρων διαφόρων φυσικών φαινομένων, όπως της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας·

(στ) τη συνδρομή για έκδοση γνωματεύσεων, που αφορούν σε δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη και στην εγκατάσταση ή κατασκευή λιμενικών ή άλλων έργων, επί της ζώνης αυτής ή εντός της θάλασσας·

(ζ) τη διάθεση των παραγομένων προϊόντων του και την παροχή των υπηρεσιών του με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται κατά περίπτωση·

(η) την παρακολούθηση και προαγωγή των συναφών προς το αντικείμενο του επιστημών και τεχνών, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς ερευνητές και φορείς και ερευνητικά κέντρα·

(θ) την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας, μαζί με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ως κριθεί αναγκαίο -

(i) στο Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό (International Hydrographic Organization),

(ii) σε διεθνείς οργανισμούς, για θέματα που έχουν σχέση με την αποστολή του, και

(iii) σε οποιοδήποτε ή ενώπιον άλλου οργανισμού ή φορέα στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό·

(ι) οποιαδήποτε άλλη συναφής με την αποστολή του Τμήματος αρμοδιότητα.

Γεωγραφικός χώρος δραστηριοτήτων

6. Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται το Τμήμα είναι οι παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες της Δημοκρατίας, στις οποίες με βάση το εθνικό και διεθνές δίκαιο, η Δημοκρατία έχει δικαιώματα και/ή δικαιοδοσίες.

Οργάνωση

7.-(1) Ο Διευθυντής ή δεόντως εξουσιοδοτημένος απ’ αυτόν λειτουργός ορίζεται ως ο Υδρογράφος της Δημοκρατίας.

(2) Το Τμήμα στελεχώνεται με προσωπικό, το οποίο συντελεί στην εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Τμήματος και διακρίνεται σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ειδικευμένο σε υδρογραφικά, γεωδαιτικά, τοπογραφικά και χαρτογραφικά θέματα.

Συνεργασία και ενημέρωση από τρίτους

8.-(1) Όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, που εμπλέκονται στην κατασκευή έργων στη θάλασσα, στην παράκτια ζώνη ή στον θαλάσσιο βυθό, όπως λιμενικά έργα, υδατοκαλλιέργειες, υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα, πλωτές προβλήτες, εξέδρες, τεχνητοί ύφαλοι, ενημερώνουν εκ των προτέρων σχετικά το Τμήμα, το οποίο στη συνέχεια ενημερώνει τους ναυτιλλομένους και απεικονίζει τα έργα στους ναυτικούς χάρτες.

(2) Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την εκτέλεση υδρογραφικών ή ναυτικών χαρτογραφικών εργασιών ή σχετικών με τις επιστήμες αυτές ερευνών και μελετών στο γεωγραφικό χώρο δραστηριοτήτων του Τμήματος, γνωστοποιεί έγκαιρα τις εν λόγω εργασίες, έρευνες ή μελέτες στο Τμήμα, με σκοπό τη διαβούλευση αναφορικά με τη διαχείριση και τη συμβατότητα των δεδομένων που συλλέγονται.

(3) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) φορείς, μετά την εκτέλεση των εργασιών και ερευνών τους, παραδίδουν στο Τμήμα, αντίγραφα των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν συλλέξει, για αξιοποίησή τους στην κατασκευή και έκδοση ναυτικών χαρτών και ναυτιλιακών εκδόσεων, τηρουμένων των διατάξεων του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Την ευθύνη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων, κάθε είδους των εργασιών τρίτων φορέων, φέρει ο ανάδοχος του προγράμματος, μηχανικός ή επιστήμονας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος για εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών.

(5) Το Τμήμα, όπου κρίνει αναγκαίο, συνεργάζεται με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στα πλαίσια κοινών επιστημονικών ερευνών, προγραμμάτων, έργων και μελετών της αρμοδιότητάς του και ανταλλάσσει σχετικά δημοσιεύματα, εκδόσεις και μελέτες, με τις αντίστοιχες ξένες υπηρεσίες και φορείς.

Διοικητικό πρόστιμο

9.-(1) Όταν ο Διευθυντής διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 8, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(2) Για την επιβολή του διοικητικού προστίμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη του τη φύση, τη σοβαρότητα της παραβίασης και τον τυχόν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της.

(3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) κύρωση επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, που βεβαιώνει την παραβίαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον κατ’ ισχυρισμό παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(4) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το Τμήμα, όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το εδάφιο (4), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από τον Διευθυντή διοικητικού προστίμου, το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας

10.-(1) Οι ναυτικοί χάρτες, τα διαγράμματα, τα ναυτιλιακά βοηθήματα, και οι λοιπές εκδόσεις που εκδίδονται από το Τμήμα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

(2)(α) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους των παραπάνω προϊόντων του Τμήματος με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του και την καταβολή του τέλους, που καθορίζεται κατά περίπτωση, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

(β) Ειδικότερα, απαγορεύεται η παραγωγή και η διάθεση από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ναυτικών χαρτών, ειδικών ναυτικών χαρτών, ναυτιλιακών οδηγιών, πλοηγών και ευρετηρίων ναυτικών χαρτών και λοιπών εκδόσεων και προϊόντων του Τμήματος, χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή του.

(3) Τα πρωτογενή και επεξεργασμένα ωκεανογραφικά και υδρογραφικά δεδομένα του Τμήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αναλογική ή ψηφιακή, τα οποία διατίθενται σε περιορισμένο και ελεγχόμενο αριθμό, προς τις δημόσιες υπηρεσίες ή τους ιδιωτικούς φορείς για συγκεκριμένο σκοπό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του, και απαγορεύεται η χρήση τους για άλλο σκοπό ή η διάθεσή τους προς τρίτους, στο σύνολο ή μέρους αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του.

(4) Για τους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.