ΜΕΡΟΣ VΙI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί και διατάγματα

71.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει, δύνανται να εκδίδουν διατάγματα για τη καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Τα διατάγματα αυτά δεν πρέπει να προβλέπουν διατάξεις οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας.

Υπεροχή και μεταβατικές διατάξεις

72.(1) Ο παρών Νόμος υπερισχύει των περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμων του 2007 και του 2012.

(2) Τα Διατάγματα και οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμων του 2007 και 2012, εκτός εάν είναι ασύμβατα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν.

(3) Οποιαδήποτε άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής εκδόθηκε και οποιαδήποτε απόφαση λήφθηκε δυνάμει των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου Νόμων, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

(4) Οποιεσδήποτε αιτήσεις υποβλήθηκαν δυνάμει των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου Νόμων πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ως αιτήσεις υποβληθείσες δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξετάζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Η αξιολόγηση από τον Εθνικό Συντονιστή των μη κυβερνητικών οργανισμών που συμμετέχουν ως μέλη στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων θα πραγματοποιηθεί σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται ανά δυο (2) έτη.