ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

98. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 99, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατικές διατάξεις

99.-(1)Αναφορικά με εγκαταστάσεις, οι οποίες εμπίπτουν -

(α) στο σημείο 1.1 του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 50 MW,

(β) στα σημεία 1.2, 1.3, 1.4(α), 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή με χημική διεργασία,

(γ) στα σημεία 5.1 και 5.2 του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου,όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(δ) στα σημεία 5.3(α)(i) και (ii), 5.4, 6.1(α) και (β), 6.2, 6.3 και 6.4(α) και (β) του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ε) στα σημεία 6.4(γ), 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 και 6.9 του Παραρτήματος IV, οι οποίες λειτουργούν και διαθέτουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν την 7η Ιανουαρίου 2013 ή των οποίων ο φορέας εκμετάλλευσης έχει υποβάλει πλήρη αίτηση για τη χορήγηση Άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν από την ημερομηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αρχίζουν να λειτουργούν το αργότερο την 7η Ιανουαρίου 2014,

οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων αυτών του Μέρους IV και του Παραρτήματος VI, ισχύουν από την 7η Ιανουαρίου 2014.

(2) Αναφορικά με εγκαταστάσεις, οι οποίες εμπίπτουν -

(α) στο σημείο 1.1 του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση των 50 MW,

(β) στα σημεία 1.4(β), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή με βιολογική διεργασία,

(γ) στα σημεία 5.1 και 5.2 του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσται,

(δ) στα σημεία 5.3(α)(iii), (iv) και (v), 5.3(β), 5.5, 5.6, 6.1(γ) και 6.4(β) του Παραρτήματος IV και διενεργούν δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ε) στα σημεία 6.10 και 6.11 του Παραρτήματος IV, οι οποίες λειτουργούν πριν την 7η Ιανουαρίου 2013 ,

οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των Μερών IV και V και των Παραρτημάτων ΙΙ και VI, ισχύουν από την 7η Ιουλίου 2015.

(3) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις καύσης που εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47 και προκειμένου αυτές να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Μέρους IV και του Παραρτήματος VI, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

(4)(α) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 11, όσον αφορά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ πέντε χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε χρόνων η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγήσει ή ανανέωσης άδειας διάρκειας ισχύος μέχρι δύο (2) χρόνων, με δυνατότητα ανανέωσής της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργού Εσωτερικών.

(5)(α) Οι διατάξεις του άρθρου 74 ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2015.

(β) Μέχρι τότε, ουσίες και/ ή μείγματα, που λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πτητικές οργανικές ενώσεις, έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, ως εκ τούτου, φέρουν ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η340, H350, H350i, H360D ή Η360F ή τις φράσεις κινδύνου R45, R46, R49, R60 ή R61 αντικαθίστανται, στο μέτρο του δυνατού, από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες ή μείγματα, το ταχύτερο δυνατό.

(6)(α) Οι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 75 εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2015.

(β) Μέχρι τότε, οι εκπομπές-

(α) είτε πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες έχουν αποδοθεί ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η340, H350, H350i, H360D ή Η360F ή τις φράσεις κινδύνου R45, R46, R49, R60 ή R61,

(β) είτε αλογονούχων πτητικών οργανικών ενώσεων στις οποίες έχουν αποδοθεί ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η341 ή Η351 ή τις φράσεις κινδύνου R40 ή R68,

ελέγχονται υπό συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό από τεχνική και οικονομική άποψη, προκειμένου να διασφαλίζονται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και δεν υπερβαίνουν τις σχετικές οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 4 του Παραρτήματος V.

(7)(α) Οι διατάξεις του σημείου 2 του Μέρους 4 του Παραρτήματος V εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2015.

(β) Μέχρι τότε, στην περίπτωση εκπομπών αλογονομένων πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες έχουν αποδοθεί ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η341 ή Η351 ή τις φράσεις κινδύνου R40 ή R68 και εφόσον η ροή μάζας του αθροίσματος των ενώσεων στις οποίες οφείλονται οι πιο πάνω δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου είναι τουλάχιστον 100g/ ώρα, τηρείται οριακή τιμή εκπομπής 20mg/Nm3. η εν λόγω οριακή τιμή εκπομπής αναφέρεται στο άθροισμα των μαζών των επιμέρους ενώσεων.