Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

98. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 99, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.