Έκθεση προς την Επιτροπή

97.-(1)Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε ηλεκτρονική μορφή, πληροφορίες σχετικά με -

(α) τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(β) τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές και άλλες μορφές ρύπανσης,

(γ) τις οριακές τιμές εκπομπής και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση παρεκκλίσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 27, και

(δ) την πρόοδο ως προς την ανάπτυξη και την εφαρμογή αναδυόμενων τεχνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44.

(2)(α)Από 1η Ιανουαρίου 2016, η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί ετήσιες απογραφές-

(i) των εκπομπών διοξειδίων του αζώτου,

(ii) των εκπομπών οξειδίων του θείου,

(iii) των εκπομπών σκόνης, και

(iv) της θερμικής ισχύος,

κάθε εγκατάστασης που εμπίπτει στις διατάξεις του Μέρους IV.

(β) Έχοντας υπόψη τους κανόνες συνυπολογισμού που προβλέπονται στο άρθρο 46, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει, για κάθε εγκατάσταση καύσης, στοιχεία για-

(i) τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ (MW) της εγκατάστασης καύσης·

(ii) το είδος της εγκατάστασης καύσης: λέβητας, αεριοστρόβιλος, αεριοκίνητη μηχανή, ντιζελοκίνητη μηχανή, άλλο (διευκρίνιση)·

(iii) την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης·

(iv) τις συνολικές ετήσιες εκπομπές (τόνοι ανά έτος) διοξειδίου του αζώτου, οξειδίων του θείου και σκόνης (ως σύνολο ακυρούμενων σωματιδίων)·

(v)(i) τον αριθμό των ωρών λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης· και

(vi) τις συνολικές ετήσιες εισροές ενέργειας, σε σχέση με την καθαρή θερμιδική ισχύ (TJ ανά έτος), κατανεμημένες στις ακόλουθες κατηγορίες καυσίμων: άνθρακας, λιγνίτης, βιομάζα, τύρφη, άλλα στερεά καύσιμα (διευκρίνιση του τύπου), υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, άλλα αέρια (διευκρίνιση του τύπου).

(γ) Τα ετήσια στοιχεία ανά εγκατάσταση που περιλαμβάνονται στις απογραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β), τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον ζητηθούν.

(δ) Ανά τριετία και εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της τριετούς περιόδου αναφοράς, η Αρμόδια Αρχή θέτει στη διάθεση της Επιτροπής σύνοψη των απογραφών, στην οποία αναφέρονται χωριστά τα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις καύσης εντός των διυλιστηρίων.

(3) Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η Αρμόδια Αρχή αναφέρει ετησίως στην Επιτροπή , στοιχεία για-

(α) τις εγκαταστάσεις καύσης, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, το περιεχόμενο σε θείο του χρησιμοποιούμενου εγχώριου στερεού καυσίμου και το ποσοστό αποθείωσης που έχει επιτευχθεί, υπολογιζόμενα ως μηνιαίοι μέσοι όροι. για το πρώτο έτος που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, αναφέρεται επίσης η τεχνική αιτιολόγηση για τη μη σκοπιμότητα της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής, σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 47· και

(β) τις εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες δεν λειτουργούν περισσότερες από χίλιες πεντακόσιες (1500) ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, τον αριθμό των ωρών λειτουργίας ανά έτος.