ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Εθνικό Σημείο Επαφής

7. Η Αρμόδια Αρχή ορίζει Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη και κοινοποιεί τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας του στην Επιτροπή.

Αρμοδιότητες ΕΣΕ

8.-(1) Το ΕΣΕ συμβουλεύεται οργανώσεις ασθενών, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης, για σκοπούς παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

(2) Το ΕΣΕ συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή και παρέχει, στους ασφαλισμένους, κατόπιν αιτήσεως, τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη.

(3) Το ΕΣΕ παρέχει πληροφόρηση για:

(α) τα δικαιώματα προσώπων ασφαλισμένων στην Κυπριακή Δημοκρατία όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος καθώς και τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών·

(β) τα δικαιώματα προσώπων ασφαλισμένων σε άλλο κράτος μέλος όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών·

(γ) τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην Κυπριακή Δημοκρατία, το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένων παρόχων ή τυχόν περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματός τους, την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης·

(δ) τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων·

(ε) τις νομικές και διοικητικές επιλογές για τη διευθέτηση των διαφορών ακόμη και σε περίπτωση βλάβης που απορρέουν από την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης·

(στ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για προηγούμενη έγκριση·

(ζ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή εξόδων σε πρόσωπα ασφαλισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία·

(η) την προσβασιμότητα στα νοσοκομεία για τα άτομα με αναπηρία·

(θ) τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών που παρέχονται από τη Δημοκρατία, καθώς και τους συγκεκριμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές·

(ι) τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνταγές, όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ια) το πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που παρέχει το ΕΣΕ, στο οποίο γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς ο παρών Νόμος και εκείνων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

(ιβ) το δικαίωμα των προσώπων που ασφαλίζονται στη Δημοκρατία να επιλέξουν κατά πόσο επιθυμούν να τύχουν περίθαλψης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

(4) Το ΕΣΕ διασφαλίζει ώστε η πληροφόρηση σύμφωνα με το εδάφιο (3) να είναι εύκολα προσβάσιμη ή διαθέσιμη και παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα ή κατόπιν αιτήσεως των ασφαλισμένων σε έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται για το σκοπό αυτό.

(5) Το ΕΣΕ παρέχει πληροφορίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Υποβολή Παραπόνων

9.-(1) Σε περίπτωση που ασφαλισμένα πρόσωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος θεωρήσουν ότι τα δικαιώματά τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν έχουν γίνει σεβαστά και επιθυμούν να υποβάλουν παράπονο, απευθύνονται στο Εθνικό Σημείο Επαφής για υποβολή του παραπόνου τους χρησιμοποιώντας το έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται για το σκοπό αυτό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(2) Το ΕΣΕ παραλαμβάνει τα παράπονα και τα προωθεί στον Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμο.

(3) Τα παράπονα τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου:

Νοείται ότι, ο Λειτουργός Δικαιωμάτων των Ασθενών και η Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων δεν διαχειρίζονται την εξέταση θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή ιατρική αμέλεια ή αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων, ή λήψη πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Εγγραφής νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ή άλλη αρχή.

(4) Για  την εξέταση θεμάτων που αφορούν σε ιατρική αμέλεια οι ασθενείς μπορούν να αποταθούν στην αστυνομία για υποβολή παραπόνου ή να καταχωρίσουν αγωγή ενώπιον του αρμόδιου επαρχιακού  δικαστηρίου.