Υποβολή Παραπόνων

9.-(1) Σε περίπτωση που ασφαλισμένα πρόσωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος θεωρήσουν ότι τα δικαιώματά τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν έχουν γίνει σεβαστά και επιθυμούν να υποβάλουν παράπονο, απευθύνονται στο Εθνικό Σημείο Επαφής για υποβολή του παραπόνου τους χρησιμοποιώντας το έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται για το σκοπό αυτό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(2) Το ΕΣΕ παραλαμβάνει τα παράπονα και τα προωθεί στον Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμο.

(3) Τα παράπονα τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου:

Νοείται ότι, ο Λειτουργός Δικαιωμάτων των Ασθενών και η Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων δεν διαχειρίζονται την εξέταση θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή ιατρική αμέλεια ή αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων, ή λήψη πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Εγγραφής νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ή άλλη αρχή.

(4) Για  την εξέταση θεμάτων που αφορούν σε ιατρική αμέλεια οι ασθενείς μπορούν να αποταθούν στην αστυνομία για υποβολή παραπόνου ή να καταχωρίσουν αγωγή ενώπιον του αρμόδιου επαρχιακού  δικαστηρίου.