Εθνικό Σημείο Επαφής

7. Η Αρμόδια Αρχή ορίζει Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη και κοινοποιεί τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας του στην Επιτροπή.