Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 17 των περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμων του 2011 έως (Αρ. 4) του 2012, κατά τη διάρκεια της περιόδου που άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2012, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στους νόμους αυτούς·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της ανάγκης για συγκράτηση των δημόσιων δαπανών, ανάλογες ρυθμίσεις αναμένεται να περιληφθούν και στον προϋπολογισμό του 2013 για την περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2013·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008 διεξάγεται γραπτή εξέταση το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία που τυχόν θα δημοσιευθούν το επόμενο έτος, για τις οποίες εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2011 ·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται επιβεβλημένο να μην διεξαχθεί η συγκεκριμένη εξέταση το έτος 2012·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, θεωρείται αναγκαίο να ρυθμιστεί προσωρινά το πιο πάνω θέμα·

ΓΙ’ ΑΥΤΟ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.

(2) Όροι, οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς από το Νόμο.

Ειδικές διατάξεις για αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Νόμου

3. Οι διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων ισχύουν προσωρινά, παρά τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του Νόμου:

(α) Η γραπτή εξέταση που διεξάγεται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από την Ειδική Επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2011, με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 3 του Νόμου, δεν θα διεξαχθεί κατά το έτος 2012.

(β) Οι κατάλογοι θέσεων που, δυνάμει των άρθρων 2 και 2Α του Νόμου, κατατίθενται κάθε έτος στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση δε θα κατατεθούν κατά το έτος 2012.