Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.

(2) Όροι, οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς από το Νόμο.