Ειδικές διατάξεις για αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Νόμου

3. Οι διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων ισχύουν προσωρινά, παρά τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του Νόμου:

(α) Η γραπτή εξέταση που διεξάγεται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από την Ειδική Επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2011, με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 3 του Νόμου, δεν θα διεξαχθεί κατά το έτος 2012.

(β) Οι κατάλογοι θέσεων που, δυνάμει των άρθρων 2 και 2Α του Νόμου, κατατίθενται κάθε έτος στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση δε θα κατατεθούν κατά το έτος 2012.