ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
Κτηματομεσίτης σε κτηματικές συναλλαγές

20.-(1) Η μεσολάβηση κτηματομεσίτη δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη κτηματικής συναλλαγής.

(2) Όταν σε οποιαδήποτε κτηματική συναλλαγή το πρόσωπο που μεσολαβεί είναι αδειούχος κτηματομεσίτης, αυτός δικαιούται να αξιώσει και εισπράξει την συμφωνηθείσα αμοιβή:

Νοείται ότι εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η συμφωνηθείσα αμοιβή θα ανέρχεται σε 3% επί της αξίας της κτηματικής συναλλαγής και θα είναι απαιτητή και πληρωτέα με την επίτευξη της κτηματικής συναλλαγής, ήτοι με την σύναψη της συμφωνίας πώλησης ή ενοικίασης.

(3) Σε περίπτωση μη επίτευξης κτηματικής συναλλαγής για την οποία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ο κτηματομεσίτης, αυτός δικαιούται σε εύλογη αμοιβή, λαμβανομένων υπόψη του αναλωθέντος χρόνου και της δαπάνης αυτού.

(4) Αδειούχος κτηματομεσίτης δεν δικαιούται να μεσολαβεί για κτηματική συναλλαγή όταν έχει συμφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί το αντικείμενο της συναλλαγής παρά μόνο εάν ενημερώσει γραπτώς τον αγοραστή για το συμφέρον αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αδειούχου κτηματομεσίτη που είναι φυσικό πρόσωπο, συμφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο κτηματομεσίτης ή συγγενικό του πρόσωπο, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο συμφέρον επί του οικείου ακινήτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αδειούχου κτηματομεσίτη που είναι νομικό πρόσωπο, συμφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν το εν λόγω νομικό πρόσωπο, ή σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας, μέτοχος, συνεταίρος ή άλλος αξιωματούχος του εν λόγω νομικού προσώπου ή συγγενικό αυτών πρόσωπο, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο συμφέρον επί του οικείου ακινήτου.

(5) Όταν μετά από επίτευξη κτηματικής συναλλαγής που έχει επιτευχθεί με τη μεσολάβηση τρίτου προσώπου ακολουθεί μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι υπέχουν υποχρέωση να αναφέρουν στη σχετική δήλωση μεταβίβασης το όνομα και τη διεύθυνση του μεσολαβήσαντος προσώπου, καθώς και το ποσό της πληρωθείσας αμοιβής.

(6) Πρόσωπο που έχει εισπράξει οποιαδήποτε αμοιβή που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, υποχρεούται όπως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία είσπραξης να καταθέσει ποσό που ισοδυναμεί με 2/10000 επί του ποσού της δήλωσης μεταβίβασης στο ταμείο του Συμβουλίου:

Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης, το Συμβούλιο θα δύναται να ανακτά το εν λόγω ποσό πλέον τόκο προς 8% από την ημερομηνία που η πληρωμή του κατέστη απαιτητή ως αστικό χρέος.

(7) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις δυνάμει των εδαφίων (5) και (6) υποχρεώσεις, ή συμμορφούμενο με αυτές, παρέχει εν γνώσει του οποιαδήποτε ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υποχρέωση ενημέρωσης για φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά κτηματικής συναλλαγής

21. Κτηματομεσίτης, ανεξάρτητα αν ενεργεί κατ’ εντολή του πωλητή ή του αγοραστή, οφείλει να ενημερώνει τον προτιθέμενο αγοραστή ακινήτου για όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα που βαρύνουν αυτό, καθώς και για οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο ακίνητο δυνάμει νομοθετικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής πράξης ή απόφασης:

Νοείται ότι κτηματομεσίτης δε θα θεωρείται ότι παραβιάζει την πιο πάνω υποχρέωσή του, αν-

(α) η παράλειψη ενημέρωσης για οποιαδήποτε στοιχεία οφείλεται σε λόγους που βρίσκονται πέραν της βούλησής του ή του ελέγχου που υποχρεούται να διενεργεί στα πλαίσια της συνήθους άσκησης του επαγγέλματός του, και

(β) ο κτηματομεσίτης ενημερώνει εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν από την επίτευξη της κτηματικής συναλλαγής τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αδυναμία του αυτή.

Δικαίωμα αδειούχου κτηματομεσίτη για διατύπωση γνώμης για την αξία κτηματικής συναλλαγής

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κτηματομεσίτης δύναται, στα πλαίσια αναλαμβανόμενης μεσολάβησης για κτηματική συναλλαγή, να διατυπώνει τη γνώμη του ως προς την αξία της εν λόγω κτηματικής συναλλαγής, εφόσον αυτό ζητηθεί είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή.

Στοιχεία κτηματομεσίτη σε έγγραφα και διαφημίσεις

23. Κάθε αδειούχος κτηματομεσίτης οφείλει σε κάθε έγγραφο ή διαφήμιση που χρησιμοποιεί στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματός του να αναγράφει ή αναφέρει τη φράση “αδειούχος κτηματομεσίτης”, ακολουθούμενη από τον αριθμό εγγραφής και τον αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Διατήρηση γραφείου από κτηματομεσίτη

24. Κάθε αδειούχος κτηματομεσίτης οφείλει να διατηρεί γραφείο με κατάλληλη επίπλωση και εξοπλισμό και να έχει αναρτημένα σε περίοπτη θέση το πιστοποιητικό εγγραφής και την άδειά του και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφει ευκρινώς το όνομα και τις λέξεις “αδειούχος κτηματομεσίτης”, τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί εμπορική επωνυμία στο Συμβούλιο, την εν λόγω εμπορική επωνυμία.

Ευθύνη ενός αδειούχου κτηματομεσίτη για τη λειτουργία κάθε γραφείου

25.-(1) Κανένα γραφείο δε δύναται να λειτουργεί στη Δημοκρατία και να παρέχονται από αυτό υπηρεσίες κτηματομεσίτη παρά μόνο εάν αδειούχος κτηματομεσίτης έχει την υποχρέωση να μεριμνά στο εν λόγω γραφείο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο ιδιοκτήτης γραφείου που λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3.500 ευρώ, στη δε περίπτωση δεύτερης καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή παραστάσεις

26.-(1) Κτηματομεσίτης ο οποίος, σε οποιαδήποτε ειδοποίηση, διαφήμιση ή έγγραφο ή σε οποιαδήποτε πινακίδα αναρτημένη στην πρόσοψη ή εντός του γραφείου του, περιγράφει τον εαυτό του ψευδώς ή ανακριβώς ή μεταχειρίζεται όνομα ή επωνυμία διαφορετικά εκείνου με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κτηματομεσιτών ή παριστά ανακριβώς ότι κατέχει οποιοδήποτε δίπλωμα ή πτυχίο ή οποιαδήποτε ειδικότητα ή ειδικά προσόντα σχετικά με ακίνητα ή κτηματικές συναλλαγές, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 33.

(2) Πρόσωπο το οποίο, με έγγραφο, διαφήμιση ή κάθε άλλη πράξη ή παράλειψή του, παραπλανεί ως προς την ταυτότητα του αδειούχου κτηματομεσίτη που μεσολαβεί για συγκεκριμένη κτηματική συναλλαγή είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 32.

Ακυρότητα συμβάσεων

27. Κάθε συ΅φωvία, γραπτή ή πρoφoρική, η oπoία αφoρά σε αvάθεση της εκτέλεσης κτηματομεσιτείας σε ΅η εγγεγρα΅΅έvo κτηματομεσίτη ή εγγεγρα΅΅ένο αλλά ΅η κάτoχo ισχύoυσας ετήσιας άδειας ή παροχέα υπηρεσιών που δεν ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αvάλoγα ΅ε τηv περίπτωση, είvαι άκυρη.