Ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή παραστάσεις

26.-(1) Κτηματομεσίτης ο οποίος, σε οποιαδήποτε ειδοποίηση, διαφήμιση ή έγγραφο ή σε οποιαδήποτε πινακίδα αναρτημένη στην πρόσοψη ή εντός του γραφείου του, περιγράφει τον εαυτό του ψευδώς ή ανακριβώς ή μεταχειρίζεται όνομα ή επωνυμία διαφορετικά εκείνου με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κτηματομεσιτών ή παριστά ανακριβώς ότι κατέχει οποιοδήποτε δίπλωμα ή πτυχίο ή οποιαδήποτε ειδικότητα ή ειδικά προσόντα σχετικά με ακίνητα ή κτηματικές συναλλαγές, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 33.

(2) Πρόσωπο το οποίο, με έγγραφο, διαφήμιση ή κάθε άλλη πράξη ή παράλειψή του, παραπλανεί ως προς την ταυτότητα του αδειούχου κτηματομεσίτη που μεσολαβεί για συγκεκριμένη κτηματική συναλλαγή είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 32.