ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων

28.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διαχειριστής πλοίου θεωρείται ότι είναι επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου και υπόκειται σε ετήσιο φόρο χωρητικότητας νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο διαχειριστής πλοίου έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29, είναι φορολογικός κάτοικος και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης σε επιλέξιμο πλοίο ή πλοία οποιασδήποτε εθνικότητας (σημαίας)· και

(β) ο διαχειριστής πλοίου πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 32, 33, 34, 35· και

(γ) κατά περίπτωση και ανάλογα με τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, ο διαχειριστής πλοίου ικανοποιεί τις ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 39.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

(α) «στόλος» σημαίνει δύο ή περισσότερα πλοία, των οποίων η διαχείριση διεξάγεται από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει δύο ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος∙

(δ) οι όροι «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που της αποδίδει στους όρους αυτούς το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3) Οι διαχειριστές πλοίων που κατά οποιοδήποτε χρόνο δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) υπόκεινται σε φόρο με βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(4)(α) Διαχειριστής πλοίου, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης, θεωρείται ως μη επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(β) Τα πλοία διαχειριστή πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.

Δικαίωμα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από διαχειριστές πλοίων

29.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, διαχειριστές πλοίων, στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 28(1), έχουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι διαχειριστές πλοίων που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη.

(2) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να ασκηθεί με γραπτή αίτηση προς το Γενικό Διευθυντή με αντίγραφο προς τον Έφορο Φορολογίας τουλάχιστο τριάντα ημέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο  Γενικός Διευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ημερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιμος και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φορολογίας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη αυτού ή μέχρι να αποσυρθεί με τον ίδιο τρόπο από το διαχειριστή πλοίων. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

(3) Σε περίπτωση που διαχειριστής πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τη περίπτωση τερματισμού της διαχείρισης όλων των πλοίων που διαχειρίζεται, αυτός υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς μεταξύ του φόρου που ο διαχειριστής πλοίου θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου για την περίοδο που παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο διαχειριστής πλοίου παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(4) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου δεν έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας μέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος και/ ή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο ή στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από τη παροχή των σχετικών υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων·

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο·

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου από τη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή/και εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς πληρωμής εξόδων που έχουν σχέση με τη διαχείριση αυτών των πλοίων.