Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 14 και μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 15 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«απόδοση» σημαίνει την απόδοση που υπολογίζεται βάσει των καθαρών θερμιδικών αξιών των καυσίμων, οι οποίες αναφέρονται και ως κατώτερες θερμιδικές αξίες·

«αποδοτική θέρμανση και ψύξη» σημαίνει την επιλογή θέρμανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόμενη με ένα βασικό σενάριο συνήθους δραστηριότητας, μειώνει κατά τρόπο μετρήσιμο τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας παρεχόμενης ενέργειας εντός των ορίων συστήματος κατά τρόπο οικονομικώς αποδοτικό, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη μετατροπή, τη μεταφορά και τη διανομή·

«αποδοτική ατομική θέρμανση και ψύξη» σημαίνει την επιλογή ατομικής θέρμανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόμενη με την αποδοτική τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, μειώνει κατά τρόπο μετρήσιμο τη χρήση πρωτογενούς μη ανανεώσιμης ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας παρεχόμενης ενέργειας εντός των ορίων συστήματος ή απαιτεί τη χρήση ίδιας πρωτογενούς μη ανανεώσιμης ενέργειας αλλά με μικρότερο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη μετατροπή, τη μεταφορά και τη διανομή·

«αποδοτική τηλεθέρμανση και τηλεψύξη» σημαίνει το σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50% ανανεώσιμη ενέργεια, 50% απορριπτόμενη θερμότητα, 75% συμπαραγώμενη θερμότητα ή 50% συνδυασμού αυτής της ενέργειας και της θερμότητας·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«αυτοπαραγωγός μέσω συμπαραγωγής» σημαίνει τον παραγωγό που παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συμπαραγωγής, κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας αυτής στο σύστημα μεταφοράς ή στο σύστημα διανομής·

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 5·

«ΔΣΜΚ» σημαίνει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«ΔΣΔ» σημαίνει το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«εγγύηση προέλευσης» σημαίνει ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει μόνον ως απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή ότι δεδομένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης∙

«εκδίδουσα αρχή» [Διαγράφηκε]·

«εξουσιοδοτημένος εκδότης» σημαίνει την αρχή έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης η οποία εξουσιοδοτείται από τη ΡΑΕΚ, με απόφαση της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια» [Διαγράφηκε]·

«ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή» σημαίνει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συνδεόμενης με την παραγωγή χρήσιμης θερμότητας, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ·

«ηλεκτρονικό μητρώο» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα, διαθέσιμο στο διαδίκτυο, που χρησιμοποιείται για την έκδοση και διαχείριση των εγγυήσεων προέλευσης, καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν στις εγγυήσεις προέλευσης·

«Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/826» σημαίνει τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/826 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερμότητας» σημαίνει το λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς τη χρήσιμη θερμότητα, υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας συμπαραγωγής, με χρήση των λειτουργικών δεδομένων της συγκεκριμένης μονάδας·

«μονάδα συμπαραγωγής» σημαίνει τη μονάδα που έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί κατά τον τρόπο της συμπαραγωγής·

«μονάδα συμπαραγωγής μικρής κλίμακας» σημαίνει μονάδα συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ κάτω του 1 MWe·

«μονάδα συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας» σημαίνει μονάδα συμπαραγωγής με μέγιστη ισχύ μικρότερη από 50 kWe·

«Οδηγία 2004/8/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Οδηγία 2009/31/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση  της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και  2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1013/2006·

«Οδηγία 2010/75/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) ∙

«Οδηγία 2012/27/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8//ΕΚ και 2006/32/ΕΚ·

«Οδηγία 2004/8/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ·

«Οδηγία 2001/42/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων·

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση·

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/944» σημαίνει την Οδηγία 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ·

«οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση» σημαίνει ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, με διεργασίες παραγωγής ενέργειας διαφορετικές από τη συμπαραγωγή·

«ουσιαστική ανακαίνιση» σημαίνει την ανακαίνιση της οποίας το κόστος υπερβαίνει το 50 % του κόστους επένδυσης για νέα συγκρίσιμη μονάδα·

«παραγωγή συμπαραγωγής» σημαίνει το άθροισμα της ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμότητας που παράγονται από συμπαραγωγή·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης·

«ΡΑΕΚ» σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«συμπαραγωγή» σημαίνει την ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας μόνο διεργασίας·

«συμπληρωματική ηλεκτρική ενέργεια» [Διαγράφηκε]·

«συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης» σημαίνει συμπαραγωγή που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ·

«συνολική απόδοση» σημαίνει το λόγο της ετήσιας ποσότητας παραγόμενης ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και παραγόμενης χρήσιμης θερμότητας προς τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας στο πλαίσιο μιας διεργασίας συμπαραγωγής, καθώς και για την συνολική παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας·

«συντελεστής δόμησης» σημαίνει το λόγο του εμβαδού του δαπέδου ενός κτιρίου προς το εμβαδό οικόπεδου σε ένα συγκεκριμένο έδαφος·

«τιμή αναφοράς της απόδοσης για χωριστή παραγωγή» σημαίνει την απόδοση της εναλλακτικής χωριστής παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αποσκοπεί να αντικαταστήσει η διεργασία συμπαραγωγής ·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«χρήσιμη θερμότητα» σημαίνει τη θερμότητα που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συμπαραγωγής προκειμένου να ικανοποιήσει μια οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη.

«σύστημα εγγύησης» σημαίνει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών που ορίζονται από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου , για την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης·

«μηχανισμός διασφάλισης» [Διαγράφηκε]·

«φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης·

«φορέας συγκέντρωσης» σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών στον τομέα της ζήτησης ο οποίος συνδυάζει πολλαπλά βραχείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή εκπλειστηριασμό σε οργανωμένες αγορές ενέργειας.

(2) ΄Οροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ’ αυτόν έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο καθώς και τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο.

Σκοπός του Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη και η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της προώθησης και ανάπτυξης υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας, η οποία βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιμη θερμότητα και στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, ιδίως όσον αφορά τις κλιματικές και οικονομικές συνθήκες.

Πεδίο εφαρμογής

4. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται:

(α) Στη συμπαραγωγή·

(β) στις τεχνολογίες συμπαραγωγής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι· και

(γ) στην αποδοτική θέρμανση και ψύξη.

΄Εκδοση διαταγμάτων

5.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει -

(α) Μεθοδολογία υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορι-σμού του λόγου ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,

(β) μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της απόδοσης της διεργασίας συμπαραγωγής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,

(γ) εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 6.

(δ) τις τιμές κατωφλίου που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της παραγωγής ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,

(ε) τις τιμές κατωφλίου που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της απόδοσης της παραγωγής από συμπαραγωγή και της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,

(στ) τις κατευθυντήριες αρχές για τη μέθοδο, τις υποθέσεις και τον χρονικό ορίζοντα της οικονομικής ανάλυσης σύμφωνα με το  Παράρτημα V,

(ζ) οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό και σχετίζεται με μεθοδολογίες, πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές περί τη συμπαραγωγή,

(η) διαφανείς και δημόσιους διαθέσιμους κανόνες σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 14Ζ.

(2) Οι τιμές κατωφλίου, οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης και η μέθοδος προσδιορισμού του λόγου ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) προσαρμόζονται σύμφωνα με -

(α) Την τεχνική πρόοδο που επιτελείται στις τεχνολογίες της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας, και

(β) τις μεταβολές της κατανομής των ενεργειακών πηγών.

(3) Τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) έως (2) δυνατό να περιλαμβάνονται και στα σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 για την προώθηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

(4) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Υπεξουσιοδότηση από τον Υπουργό

5Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 108(I)/2021
Κριτήρια απόδοσης της συμπαραγωγής

6.-(1) Για τον καθορισμό της απόδοσης της διεργασίας της συμπαραγωγής ακολουθούνται τα κριτήρια για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της απόδοσης της διεργασίας συμπαραγωγής καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του άρθρου 5.

(3)(α) Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που απαιτούνται στον υπολογισμό της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.

(β) Οι τιμές αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) αποτελούνται από πίνακα τιμών διαφοροποιημένων ανάλογα με κατάλληλους παράγοντες , όπως το έτος κατασκευής και οι τύποι καυσίμου, και βασίζονται σε τεκμηριωμένη ανάλυση, η οποία λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, δεδομένα από τη λειτουργική χρήση υπό ρεαλιστικές συνθήκες, τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρισμού, το μείγμα καυσίμων και τις κλιματικές συνθήκες, καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες συμπαραγωγής.

(γ) Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές της κατανομής των ενεργειακών πηγών.

Προγράμματα, σχέδια και μέτρα οικονομικής στήριξης για προώθηση της συμπαραγωγής της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και της αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης

7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, υιοθετεί προγράμματα και μέτρα και καταρτίζει σχέδια ή/και καθεστώτα στήριξης για δημόσια οικονομική στήριξη της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και της αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης.

(2) Η δημόσια οικονομική στήριξη της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης για υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές μονάδες βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιμη θερμότητα και την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες για μείωση της ενεργειακής ζήτησης μέσω άλλων οικονομικά εφικτών ή περιβαλλοντικά επωφελών μέτρων, όπως μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

(3) Τα σχέδια, προγράμματα και μέτρα δημόσιας οικονομικής στήριξης της συμπαραγωγής βασίζονται στα ακόλουθα -

(α) η παραγωγή ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή πρέπει να περιορίζεται στον ηλεκτρισμό που παράγεται σε μια μόνο διεργασία με ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμότητας,

(β) η παραγωγή ηλεκτρισμού πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαραίτητων οικονομικών κινήτρων ώστε να λειτουργούν αποδοτικά εγκαταστάσεις συμπαραγωγής στη βάση της οικονομικά δικαιολογημένης ζήτησης για θερμότητα και ψύξη,

(γ) η οικονομική στήριξη της παραγωγής ηλεκτρισμού υπό μορφή επιδοτήσεων πρέπει να επικεντρώνεται στο τμήμα του ηλεκτρισμού που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ή την απορριπτόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας,

(δ) οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής πρέπει να σχεδιάζονται, μελετώνται και διαστασιολογούνται σύμφωνα με την πραγματική ζήτηση θερμότητας ή/και ψύξης που υπάρχει κατά την ημερομηνία της μελέτης είτε για την ικανοποίηση της αναμενόμενης τεκμηριωμένης μελλοντικής ζήτησης θερμότητας ή/και ψύξης:

Νοείται ότι οι εγγυήσεις προέλευσης δεν συνεπάγονται από μόνες τους δικαίωμα οικονομικής στήριξης βάσει των σχεδίων που καταρτίζονται για την προώθηση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι η δημόσια οικονομική στήριξη των μονάδων συμπαραγωγής πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η δημόσια στήριξη της συμπαραγωγής και της παραγωγής και των δικτύων τηλεθέρμανσης υπάγεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση.

(4) ΄Ολες οι αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όπως άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, περιβαλλοντικές εγκρίσεις, περιβαλλοντικές άδειες όπως άδειες εκπομπών αερίων αποβλήτων, άδειες βιομηχανικών εκπομπών, αερίων θερμοκηπίου, άδεια οικοδομής, πολεοδομική άδεια περιλαμβάνονται στα σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Προώθηση απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη

7Α.Η αρμόδια αρχή υιοθετεί πολιτικές που συντελούν ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι δυνατότητες συστημάτων αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης, ιδίως δε εκείνων που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών αγορών θερμότητας.

Θέματα Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής

8.-(1) Για σκοπούς που σχετίζονται με την πρόσβαση και την σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, καθώς επίσης και οι Κανονισμοί, Διατάγματα, αποφάσεις και κανόνες που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Οι τεχνικοί κανόνες, προδιαγραφές και απαιτήσεις για τη σύνδεση και λειτουργία των εγκαταστάσεων των νέων παραγωγών στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, καθορίζονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται με βάση τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, καθώς και Κανονισμών και Ρυθμιστικών Αποφάσεων, Διαταγμάτων, Αποφάσεων και Κανόνων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(5)(i) Ο ΔΣΜΚ και ΔΣΔ θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τους τυποποιημένους κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών προσαρμογών, όπως των συνδέσεων με το ηλεκτρικό σύστημα και των ενισχύσεων του δικτύου και την εισαγωγή νέων δικτύων∙ τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και κανόνες σχετικά με την αμερόληπτη εφαρμογή των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίοι απαιτούνται για την ένταξη παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και οι κανόνες αυτοί καθορίζονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται με βάση τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, καθώς και Κανονισμών και Ρυθμιστικών Αποφάσεων, Αποφάσεων και κανόνων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(ii) Οι τυποποιημένοι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο (i) βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται ιδίως υπόψη όλες οι δαπάνες και τα οφέλη της σύνδεσης των παραγωγών από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με το σύστημα μεταφοράς ή/και το σύστημα διανομής και οι εν λόγω κανόνες μπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς τύπους σύνδεσης.

(6) Ο επιμερισμός του κόστους πραγματοποιείται με μηχανισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις, οι αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι παραγωγοί, καθώς επίσης και οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής.

(7) Ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ παρέχουν, στο βαθμό που είναι δυνατό, στους νέους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης που επιθυμούν να συνδεθούν με το σύστημα μεταφοράς και το σύστημα διανομής, αντίστοιχα, κάθε αναγκαία πληροφορία για-

(α) Μία πλήρη και αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της σύνδεσης στο σύστημα·

(β) ένα λογικό και ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη λήψη και επεξεργασία της αίτησης σύνδεσης στο σύστημα·

(γ) ένα λογικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για κάθε προτεινόμενη σύνδεση στο σύστημα. Η συνολική διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τι είναι ευλόγως εφικτό, δεν δημιουργεί διακρίσεις.

(8) Ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ παρέχουν τυποποιημένη και απλουστευμένη διαδικασία σύνδεσης των αποκεντρωμένων παραγώγων ενέργειας από συμπαραγωγή, υψηλής απόδοσης με σκοπό τη διευκόλυνση της σύνδεσής τους με το ηλεκτρικό σύστημα.

(9) Η ΡAEK διασφαλίζει ότι-

(α) Οι χρεώσεις για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται με βάση τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

(i) Δεν δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης που παράγεται σε απόκεντρες περιφέρειες και σε περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας∙

(ii) απηχούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίζουν οι Διαχειριστές, λόγω της σύνδεσης με το δίκτυο εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και τα οποία μπορούν να προκύπτουν από την άμεση χρήση του ηλεκτρικού συστήματος.

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) διευκολύνεται η σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστημα, ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας και όπου ενδείκνυται, η ΡΑΕΚ λαμβάνει μέτρα που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και διανομής να εφαρμόζουν με απλή διαδικασία τη σύνδεση μονάδων συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας.

(δ) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, οι οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν στο σύστημα, δύναται να προκηρύσσουν πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, των Κανονισμών, των Διαταγμάτων, Αποφάσεων και Κανόνων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Διατιμήσεις και χρεώσεις

9.-(1)  Ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης η οποία διοχετεύεται στο σύστημα μεταφοράς ή/και στο σύστημα διανομής, καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού που εγκρίνονται από την ΡΑΕΚ και τον Υπουργό  σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 81 του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, οι διατιμήσεις που αφορούν την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή σε επιλέγοντες καταναλωτές εγκρίνονται από την ΡΑΕΚ και κοινοποιούνται δημόσια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ.

Εγγύηση προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης

10.-(1) Η ΡΑΕΚ με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τον εξουσιοδοτημένο εκδότη για σκοπούς έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

(2) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης δύναται να πιστοποιείται μέσω εγγύησης προέλευσης, βάση αντικειμενικών, διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων.

(4) Η εγγύηση προέλευσης εκδίδεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως του παραγωγού όπως καθορίζεται στο εδάφιο (6).

(3) H εγγύηση προέλευσης χρησιμοποιείται μόνο ως απόδειξη ότι δεδομένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης,

(5) Καμμιά εγγύηση προέλευσης δεν εκδίδεται για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εκτός της Δημοκρατίας.

(6) Η αίτηση του παραγωγού για έκδοση εγγύησης προέλευσης υποβάλλεται στον εξουσιοδοτημένο εκδότη σε καθορισμένο τύπο που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ και συνοδεύεται από τα πληροφοριακά στοιχεία που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14.

(7)  Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης κοινοποιεί άμεσα στη ΡΑΕΚ τα στοιχεία κάθε αίτησης για έκδοση εγγύησης προέλευσης.

(8) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης εξετάζει την αίτηση του παραγωγού για έκδοση εγγύησης προέλευσης μόνο εάν αυτή συνοδεύεται από τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (6).

(9) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης, για σκοπούς εξέτασης των πληροφοριακών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης, δύναται να διορίζει Επιθεωρητές, οι οποίοι δύνανται -

(α) Να εισέρχονται ελεύθερα στα υποστατικά των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής του αιτούντος παραγωγού, εξαιρουμένης της οικίας, και να διεξάγουν τους απαιτούμενους ελέγχους, εξετάσεις, δοκιμές, υπολογισμούς, εκτιμήσεις και μετρήσεις βάσει των μεθοδολογιών που καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και των σχετικών προτύπων ώστε να εξακριβώνουν και επαληθεύουν τις πληροφορίες που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης,

(β) να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε εξοπλισμό, μετρητικά όργανα, διατάξεις και υλικά προκειμένου να ασκήσουν τις εξουσίες, επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) να ζητούν από τον αιτητή παραγωγό οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο και έγγραφο, το οποίο θεωρούν, κατά περίπτωση χρήσιμο για την εξακρίβωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που συνοδεύουν την αίτηση.

(10)(α) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης δύναται να αναθέτει σε ανεξάρτητο φορέα την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης, όπως επιτόπιων επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής, μετρήσεων και περισυλλογής δεδομένων.

(β) Ο ανεξάρτητος φορέας ενεργεί για λογαριασμό και υπό την ευθύνη του εξουσιοδοτημένου εκδότη.

(γ) Ο ανεξάρτητος φορέας πρέπει να εξειδικεύεται σε τεχνικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της καλής επαγγελματικής πρακτικής και να είναι εγνωσμένου κύρους.

(11)(α) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να αρνηθεί την έκδοση εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώνει ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του παραγωγού για έκδοση εγγύησης προέλευσης είναι ελλιπή, ανακριβή, ψευδή ή παραπλανητικά.

(β) Η αρνητική απόφαση της εκδίδουσας αρχής κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ και στον αιτούντα παραγωγό, ενημερώνοντάς τον για το δικαίωμά του να υποβάλει ένσταση προς τη ΡΑΕΚ εναντίον της αρνητικής απόφασης του εξουσιοδοτημένου εκδότη, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την επίδοση της απόφασης.

(12)(α) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης αφού εξακριβώσει ότι όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα εκδίδει το πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης.

(β) Το πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης προσδιορίζει την ακριβή ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την αίτηση του παραγωγού για την οποία ο εξουσιοδοτημένος εκδότης ικανοποιείται πλήρως ότι αποτελεί ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

(13) Κάθε εκδιδόμενο πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης κοινοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο εκδότη στη ΡΑΕΚ.

(14) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης αναθέτει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό σε κάθε πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης που εκδίδει.

(15) Οποιαδήποτε έξοδα του εξουσιοδοτημένου εκδότη τα οποία προκύπτουν από την έκδοση των πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης, επιβαρύνουν τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

(16)(α) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλεί ή τροποποιεί τις εγγυήσεις προέλευσης που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, αν -

(i) έχει ζητηθεί εγγράφως από το δικαιούχο και ο εξουσιοδοτημένος εκδότης συμφωνεί με το αίτημα·

(ii) διαπιστωθεί από ο εξουσιοδοτημένος εκδότης ή την ΡΑΕΚ ότι χορηγήθηκε με βάση λανθασμένα ή παραπλανητικά ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία·

(iii) ο εξουσιοδοτημένος εκδότης διαπιστώνει ότι ο παραγωγός παραβιάζει οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις του Νόμου ή παραβιάζει πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών ή σχετικών Αποφάσεων της ΡΑΕΚ.

(β) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης ενημερώνει γραπτώς τον παραγωγό για την πρόθεσή της να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την εγγύηση προέλευσης που του έχει παραχωρηθεί, παρέχοντας του ταυτόχρονα το δικαίωμα να ακουσθεί εντός καθορισμένης ημερομηνίας πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης για ανάκληση ή τροποποίηση της εγγύησης προέλευσης.

(γ) Οι ανακληθείσες ή τροποποιηθείσες εγγυήσεις προέλευσης καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό αυτό λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μητρώου.

(δ) (i) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος εκδότης αποφασίζει να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια εγγύηση προέλευσης, ενημερώνει άμεσα τον κάτοχο της εγγύησης προέλευσης για την απόφασή της και για το δικαίωμά του να υποβάλλει σε περίπτωση ένστασης ενώπιον της ΡΑΕΚ, καθορίζοντας την προθεσμία υποβολής των επτά εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(ii) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ άμεσα την απόφασή της για ανάκληση ή τροποποίηση της εγγύησης προέλευσης.

(iii) Η γνωστοποίηση της απόφασης του εξουσιοδοτημένου εκδότη για ανάκληση ή τροποποίηση στον κάτοχο της εγγύησης προέλευσης και στη ΡΑΕΚ γίνονται κατά κανόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(ε) Η αναλυτική κατάσταση με τις ανακληθείσες ή ληγμένες ή ακυρωθείσες εγγυήσεις προέλευσης και τις ημερομηνίες ανάκλησης ή λήξης ή ακύρωσής τους είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό μητρώο:

Νοείται ότι εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες δεν δημοσιεύονται, και ως εκ τούτου για τέτοιες ανακληθείσες, ληγμένες ή ακυρωθείσες εγγυήσεις προέλευσης δημοσιεύονται μόνο συνοπτικές πληροφορίες.

(στ)  Οι εγγυήσεις προέλευσης που έχουν ανακληθεί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

(17) (α) Οι εγγυήσεις προέλευσης ακυρώνονται όταν χρησιμοποιηθούν.

(β) Στην περίπτωση χρήσης εγγύησης προέλευσης δεν επιτρέπεται η έκδοση νέων εγγυήσεων προέλευσης σε αντικατάσταση των ακυρωθέντων.

(γ) Η ΡΑΕΚ, με απόφασή της, καθορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους χρήσης των εγγυήσεων προέλευσης που συνεπάγονται την ακύρωσή τους.

(δ) Οι ακυρωθείσες εγγυήσεις προέλευσης καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό αυτό λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μητρώου.

(ε)  Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ άμεσα την απόφασή της για την ακύρωση της εγγύησης προέλευσης και οι εν λόγω γνωστοποιήσεις της απόφασής της γίνονται, κατά κανόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(18)(α) Η εγγύηση προέλευσης δύναται να μεταβιβάζεται σε νέο κάτοχο.

(β) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης και η ΡΑΕΚ ενημερώνονται για την μεταβίβαση με ευθύνη του αρχικού κατόχου.

(18)(α) Η διάρκεια ισχύος των εγγυήσεων προέλευσης είναι ένας χρόνος μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς τους.

(β) Εγγυήσεις προέλευσης που δε χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ισχύος τους θεωρούνται ληγμένες και καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό αυτό λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μητρώου.

(γ) Η ΡΑΕΚ καθορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους χρήσης των ληγμένων εγγυήσεων προέλευσης.

(19) [Διαγράφηκε].

Αναγνώριση εγγύησης προέλευσης από ΡΑΕΚ

11.-(1)Η ΡΑΕΚ αναγνωρίζει κάθε εγγύηση προέλευσης που εκδίδεται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 10 της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ. μετά από σχετική υποβολή αίτησης, στον εξουσιοδοτημένο εκδότη, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου.

(2)Η ΡAEK, μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει εγγύηση προέλευσης που εκδίδεται από άλλο κράτος μέλος, μόνο εάν έχει βάσιμες αμφιβολίες για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την ορθότητά της:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε άρνηση αναγνώρισης εγγύησης προέλευσης που εκδίδεται από άλλο κράτος μέλος, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αιτιολογείται καταλλήλως.

(3)Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει αβάσιμη την άρνηση της ΡAEK για αναγνώριση της εγγύησης προέλευσης και εκδώσει σχετική απόφαση, τότε η ΡAEK είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει την υπό αμφισβήτηση εγγύηση προέλευσης.

Τήρηση μητρώου

12.-(1) Ο εξουσιοδοτημένος εκδότης τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο -

(α) εγγράφονται οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης για τις οποίες δύναται να εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης·

(β) καταχωρούνται οι εγγυήσεις προέλευσης.

(2) Το ηλεκτρονικό μητρώο αποτελεί δημόσιο αρχείο και κάθε ενδιαφερόμενος έχει ελεύθερη πρόσβαση σ' αυτό:

Νοείται ότι πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως δεν δημοσιεύονται.

(3) Το ηλεκτρονικό μητρώο περιλαμβάνει τις πιο κάτω πληροφορίες σε σχέση με κάθε εγγύηση προέλευσης καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε ανάκληση ή τροποποίηση αυτής -

(α) το όνομα και τη διεύθυνση μαζί με τον αριθμό εγγραφής του κατόχου της εγγύησης προέλευσης,

(β) τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού εγγύησης προέλευσης,

(γ) την ενεργειακή πηγή από την οποία παράγεται ο ηλεκτρισμός συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που καλύπτει η συγκεκριμένη εγγύηση προέλευσης,

(δ) την αρχή και το τέλος της χρονικής περιόδου που αντιπροσωπεύει η εγγύηση προέλευσης,

(ε) την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης που παράγεται στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(στ) τον τόπο της παραγωγής ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή που αντιπροσωπεύει η εγγύηση προέλευσης που εκδόθηκε.

Επίβλεψη της έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης από την ΡΑΕΚ

13.-(1) Για σκοπούς διασφάλισης ακριβούς και αξιόπιστης εκδόσης εγγυήσεων προέλευσης, η ΡΑΕΚ:

(α) Ρυθμίζει, εποπτεύει, παρακολουθεί, ελέγχει και επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος εγγύησης προέλευσης και εισηγείται στην αρμόδια αρχή και τον εξουσιοδοτημένο εκδότη τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αξιόπιστη, διαφανή, αντικειμενική, χωρίς διακρίσεις διαδικασία έκδοσης της εγγύησης προέλευσης ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης,

(β) παρακολουθεί, ελέγχει και επαληθεύει, όποτε κρίνεται σκόπιμο, ότι όλες οι πληροφορίες, δεδομένα και στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του παραγωγού είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα,

(γ) διασφαλίζει ότι ο εξουσιοδοτημένος εκδότης προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους, επιθεωρήσεις, υπολογισμούς, μετρήσεις, επαληθεύσεις των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση του παραγωγού,

(δ) καλεί τον εξουσιοδοτημένο εκδότη να προβεί σε ανάκληση ή τροποποίηση εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία, οι μετρήσεις, οι υπολογισμοί, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι παραπλανητικές, ανακριβείς, ψευδείς ή ελλιπείς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετά την παρέλευση ενός μηνός επιβάλλει την ανάκληση ή τροποποίηση της εγγύησης προέλευσης,

(ε) καλεί τον εξουσιοδοτημένο εκδότη να τερματίσει τη διαδικασία έκδοσης εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης δε συνάδουν με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 10 και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετά την παρέλευση ενός μηνός επιβάλλει τον τερματισμό της διαδικασίας έκδοσης της συγκεκριμένης προέλευσης,

(στ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και χειρίζεται θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), κάθε παραγωγός επιτρέπει στη ΡΑΕΚ την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής και παρέχει σ’ αυτήν κάθε δυνατή πληροφορία, στοιχεία και βοήθεια του ζητηθεί.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτημένος εκδότης παρέχει στη ΡΑΕΚ κάθε πληροφορία, δεδομένα, πιστοποιημένες μετρήσεις, υπολογισμούς και στοιχεία της ζητηθούν.

(4) Οποιαδήποτε αναφυόμενη διαφωνία προκύπτει μεταξύ αιτούντος παραγωγού και του εξουσιοδοτημένου εκδότη για την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης θα διευθετείται, με αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕΚ, μετά από αίτηση του παραγωγού.

΄Εκδοση Κανονισμών

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ, εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του συστήματος εγγυήσεων προέλευσης και του μηχανισμού διασφάλισης.

(2) Ειδικότερα με τους Κανονισμούς καθορίζονται:

(α) ο τύπος και το περιεχόμενο των εγγυήσεων προέλευσης,

(β) ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου και τα πληροφοριακά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για εγγραφή στο μητρώο και την αίτηση για έκδοση εγγυήσεων προέλευσης,

(γ )τα τέλη εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και τα τέλη έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης,

(δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης ή έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης·

(ε) η προθεσμία εντός της οποίας η εκδίδουσα αρχή υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόμενες αιτήσεις,

(στ) θέματα συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών και αμοιβαίας αναγνώρισης εγγυήσεων προέλευσης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη, και

(ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εγγυήσεων προέλευσης και του μηχανισμού διασφάλισής του,

(η) τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης της εγκατάστασης από εκπρόσωπο του εξουσιοδοτημένου εκδότη, την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο, τη δημιουργία λογαριασμού της εγκατάστασης στο ηλεκτρονικό μητρώο και την κοινοποίηση της απόφασης εγγραφής στο μητρώο στη ΡΑΕΚ και στην αρμόδια αρχή.

Ανάλυση κόστους- οφέλους εγκατάστασης

14Α.-(1)  Μετά την 5η Ιουνίου 2014, κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης, υποχρεούται να διεξάγει και υποβάλει στην αρμόδια αρχή ανάλυση κόστους-οφέλους σύμφωνα με το Παράρτημα V, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Σχεδιάζεται μια νέα θερμική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW, προκειμένου να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από τη λειτουργία της εγκατάστασης ως εγκατάστασης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης·

(β)μια υφιστάμενη θερμική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW ουσιαστικά ανακαινίζεται, προκειμένου να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από τη μετατροπή της σε συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης·

(γ)σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά βιομηχανική εγκατάσταση με συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW που παράγει απορριπτόμενη θερμότητα σε χρήσιμα επίπεδα θερμοκρασίας, προκειμένου να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας για να καλύψει οικονομικά αιτιολογημένη ζήτηση, μεταξύ άλλων μέσω συμπαραγωγής και από τη σύνδεση αυτής της εγκατάστασης σε δίκτυο τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης·

(δ)σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή όταν σε υφιστάμενο δίκτυο προβλέπεται νέα εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW ή όταν υφιστάμενη εγκατάσταση αυτών των χαρακτηριστικών πρόκειται ουσιαστικά να ανακαινιστεί, προκειμένου να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από κοντινές βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

(2)Η τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται σε εγκαταστάσεις καύσης με σκοπό την αποθήκευση του σε γεωλογικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2009/31/ΕΚ δεν θεωρείται ανακαίνιση για τους σκοπούς των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1).

(3)Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί η διεξαγωγή της ανάλυση κόστους - οφέλους που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) και (δ) να διεξάγεται σε συνεργασία με τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

 

Εξαίρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής ανάλυσης κόστους - οφέλους εγκατάστασης

14Β.-(1)  Η αρμόδια αρχή κατόπιν διαβούλευσης με την ΡΑΕΚ εξαιρεί από την υποχρέωση διεξαγωγής ανάλυσης κόστους-οφέλους σύμφωνα με το Παράρτημα V, εφόσον πρόκειται για:

(α) Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη της ζήτησης σε περιόδους αιχμής ή την παραγωγή εφεδρικής ενέργειας που προορίζονται να λειτουργούν λιγότερο από 1500 ώρες ετησίως κατά μέσο όρο για περίοδο πέντε (5) ετών, με βάση διαδικασία επαλήθευσης που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη βάση οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 14Ε.

(β) εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας.

(γ) εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε χώρο αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ.

(2)Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει κατώτατα όρια στη βάση οδηγιών που εκδίδονται με δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 14Ε, εκπεφρασμένα ως ποσά της διαθέσιμης ωφέλιμης απορριπτόμενης θερμότητας, ως ζήτηση για θερμότητα ή ως αποστάσεις μεταξύ βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλεθέρμανσης, για την εξαίρεση μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις διατάξεις των άρθρων 14Α(1)(γ) και 14Α(1)(δ).

Περιεκτική αξιολόγηση

14Γ.-(1) Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί και κοινοποιεί στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 περιεκτική αξιολόγηση του δυναμικού υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης η οποία περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

(2) Η περιεκτική αξιολόγηση λαμβάνει πλήρως υπόψη την ανάλυση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που διενεργείται βάσει της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ.

(3) Για τους σκοπούς της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή διενεργεί ανάλυση κόστους-οφέλους η οποία καλύπτει την επικράτειά της και βασίζεται στις κλιματολογικές συνθήκες, στην οικονομική σκοπιμότητα και στην τεχνική καταλληλότητα. Η ανάλυση κόστους-οφέλους δύναται να διευκολύνει τον εντοπισμό των πιο αποδοτικών λύσεων από άποψη πόρων και κόστους για την εκπλήρωση των απαιτήσεων θέρμανσης και ψύξης.

(4) Εάν στην περιεκτική αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και στην ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο εδάφιο (3) εντοπιστούν δυνατότητες υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή/και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή/και την διευκόλυνση της ανάπτυξης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τη χρήση θέρμανσης και ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14Α και 14Γ.

(5) Εάν στην περιεκτική αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και την ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο εδάφιο (3) δεν εντοπιστούν δυνατότητες τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, περιλαμβανομένου του διοικητικού κόστους για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 14Α, η αρμόδια αρχή δύναται να εξαιρεί τις εγκαταστάσεις από τις απαιτήσεις του άρθρου 14Α στις οποίες δεν παρατηρείται θετικό αποτέλεσμα.

Βιομηχανικές εκπομπές

14Δ. Τα άρθρα 14Α και 14Β, εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτονται από τον περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων  του Νόμου αυτού.

Έκδοση οδηγιών από την αρμόδια αρχή

14Ε.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, όταν κρίνει σκόπιμο, να εκδίδει οδηγίες σχετικά με-

(α) Την ανάλυση κόστους - οφέλους που διεξάγεται από τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α, εδάφιο (1), παράγραφοι (γ) και (δ).

(β) τη διαδικασία επαλήθευσης εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη της ζήτησης σε περιόδους αιχμής ή την παραγωγή εφεδρικής ενέργειας που προορίζονται να λειτουργούν λιγότερο από 1500 ώρες ετησίως κατά μέσο όρο για περίοδο πέντε (5) ετών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14Β, εδάφιο (1), παράγραφος (α).

(γ) κατώτατα όρια εκπεφρασμένα ως ποσά της διαθέσιμης ωφέλιμης απορριπτόμενης θερμότητας, ως ζήτηση για θερμότητα ή ως αποστάσεις μεταξύ βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλεθέρμανσης μεμονωμένων εγκαταστάσεων βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 14Β.

(δ) τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση στην εγκατάσταση εξαίρεσης από την υποχρέωση ανάλυσης κόστους-οφέλους που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 14Γ(5).

(ε) τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή ετήσιων στατιστικών στην Επιτροπή  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφος 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ.

(στ) κατευθυντήριες γραμμές που θα συντελούν ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο η εγκατάσταση συστημάτων αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης οφείλει να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε οδηγία εκδίδεται, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Μέτρηση για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

14ΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή, στους τελικούς καταναλωτές τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης, μετρητές που αναγράφουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωσή τους.

(2) Εφόσον σε ένα κτίριο παρέχεται θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλά κτίρια ή από σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίσταται μετρητής στον εναλλάκτη θερμότητας ή στο σημείο διανομής.

Τοπική μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

14Ζ.-(1) Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων στα οποία η θέρμανση ή η ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή από σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό οικιακής χρήσης σε κάθε κτιριακή μονάδα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό, με κριτήριο την αναλογικότητα προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική για τη μέτρηση της κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε κτιριακή μονάδα, χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους θέρμανσης για τη μέτρηση της κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποδείξει ότι η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θέρμανσης δεν θα ήταν οικονομικώς αποδοτική και στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να εξετάζονται εναλλακτικές και οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης θέρμανσης:

Νοείται ότι, τα γενικά κριτήρια, οι μέθοδοι και/ή οι διαδικασίες καθορισμού της αδυναμίας τεχνικής εφαρμογής και της έλλειψης οικονομικής αποδοτικότητας προσδιορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από την αρμόδια αρχή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), σε νέες πολυκατοικίες και κατοικήσιμα τμήματα νέων κτιρίων πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν κεντρική πηγή θέρμανσης για ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή τροφοδοτούνται από συστήματα τηλεθέρμανσης, τοποθετούνται ατομικοί μετρητές για ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

(4) Σε πολυκατοικίες ή κτίρια πολλαπλών χρήσεων τα οποία διαθέτουν τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη ή εφόσον σε τέτοια κτίρια είναι διαδεδομένα τα κοινόχρηστα συστήματα ψύξης ή θέρμανσης, η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη θέσπιση διαφανών, δημοσίως διαθέσιμων κανόνων περί κατανομής του κόστους της κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού οικιακής χρήσης στα κτίρια αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης:

Νοείται ότι, όπου ενδείκνυται, οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο κατανομής του κόστους της ενέργειας στο πλαίσιο των ακόλουθων χρήσεων:

(α) Ζεστό νερό οικιακής χρήσης·

(β) θερμότητα που εκλύεται από την κεντρική εγκατάσταση του κτιρίου για θέρμανση των κοινόχρηστων χώρων,  εφόσον τα κλιμακοστάσια και οι διάδρομοι είναι εξοπλισμένοι με θερμαντικά σώματα·

(γ) θέρμανση ή ψύξη διαμερισμάτων.

Απαίτηση εξ αποστάσεως ανάγνωσης

14Η.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 14ΣΤ και 14Ζ, οι μετρητές και οι ατομικοί κατανεμητές κόστους θέρμανσης που έχουν εγκατασταθεί μετά την 25η Οκτωβρίου 2020, είναι συσκευές με δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης και οι προϋποθέσεις τεχνικής καταλληλότητας και οικονομικής αποδοτικότητας που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 14Ζ και εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

(2) Μετρητές και κατανεμητές κόστους θέρμανσης που δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως, αλλά έχουν ήδη εγκατασταθεί, εξοπλίζονται με τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως ή αντικαθίστανται με συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2027, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποδείξει ότι  αυτό δεν είναι οικονομικά αποδοτικό.

Πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

14Θ.-(1) Όπου έχουν εγκατασταθεί μετρητές και κατανεμητές κόστους θέρμανσης, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης είναι αξιόπιστες και ακριβείς και βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης, σύμφωνα με το Παράρτημα IV σημεία (1) και (2) για όλους τους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αγοράζουν θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης για ιδία τελική χρήση ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους αντίστοιχα σε μονοκατοικία ή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων που τροφοδοτείται με θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης από κεντρική πηγή που δεν έχει άμεση ή ατομική σύμβαση με τον προμηθευτή ενέργειας.

(2) Η υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), με εξαίρεση την περίπτωση επιμερισμένης μέτρησης της κατανάλωσης βάσει κατανεμητών κόστους θέρμανσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14Ζ, μπορεί να εκπληρώνεται από σύστημα που επιτρέπει στον τελικό καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη να ελέγχει τακτικά και να κοινοποιεί το αποτέλεσμα της μέτρησης που αναγράφεται στον μετρητή του και στην περίπτωση κατά την οποία ο τελικός καταναλωτής ή ο τελικός χρήστης δεν έχει γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης για δεδομένη περίοδο τιμολόγησης, η τιμολόγηση βασίζεται σε κατ' εκτίμηση ή σε κατ' αποκοπήν χρέωση.

(3) Η αρμόδια αρχή-

(α) απαιτεί, αν υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης των τελικών χρηστών, να διατίθενται κατ' αίτηση του τελικού χρήστη σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών, τον οποίο ορίζει ο τελικός χρήστης·

(β) διασφαλίζει ότι στους τελικούς καταναλωτές προσφέρεται η επιλογή παροχής των πληροφοριών τιμολόγησης και των λογαριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο·

(γ) διασφαλίζει ότι στους λογαριασμούς παρέχονται σε όλους τους τελικούς χρήστες σαφείς και κατανοητές πληροφορίες, σύμφωνα με το Παράρτημα IV σημείο (3)· και

(δ) προάγει την κυβερνοασφάλεια και διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων των τελικών χρηστών, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

(4) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει ποιος θα επιφορτισθεί με την ευθύνη παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις των εδάφιων (1) και (3) σε τελικούς χρήστες χωρίς άμεση ή ατομική σύμβαση, με προμηθευτή ενέργειας.

Κόστος πρόσβασης στη μέτρηση και στις πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης

14I.-(1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες τιμολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας και ότι οι τελικοί χρήστες έχουν κατάλληλη και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία της κατανάλωσής τους.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η κατανομή του κόστους των πληροφοριών τιμολόγησης για την ατομική κατανάλωση θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε πολυκατοικίες και κτίρια πολλαπλών χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Ζ γίνεται σε μη κερδοσκοπική βάση:

Νοείται ότι, οι δαπάνες που προκύπτουν από την ανάθεση του καθήκοντος αυτού σε τρίτο μέρος, όπως σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προμηθευτή ενέργειας, οι οποίες καλύπτουν τη μέτρηση, την κατανομή και τον υπολογισμό της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης σε κτίρια αυτού του είδους, μπορούν να μετακυλίονται στους τελικούς χρήστες, υπό τον όρο ότι οι δαπάνες αυτές είναι εύλογες.

(3) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο εύλογος χαρακτήρας των δαπανών για υπηρεσίες τοπικής μέτρησης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), η αρμόδια αρχή δύναται να μεριμνά για την τόνωση του ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα παροχής υπηρεσιών με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως η σύσταση ή η κατ' άλλον τρόπο προώθηση της χρήσης των διαγωνισμών ή της χρήσης διαλειτουργικών συσκευών και συστημάτων για τη διευκόλυνση της εναλλαγής μεταξύ παρόχων υπηρεσιών.

Επιστροφή χορηγίας

15. Πρόσωπο το οποίο-

(α) Υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχεία, μετρήσεις, υπολογισμούς, εκτιμήσεις, πιστοποιητικά ή άλλα τεχνικά έγγραφα πρίν ή και μετά την παραχώρηση χορηγίας ή/και επιδότησης που παρέχεται σύμφωνα με τα σχέδια που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 7, τα οποία είναι ψευδή, ανακριβή, παραπλανητικά ή ελλιπή,

(β) διακόπτει οριστικά ή δε λειτουργεί ως εγκατάσταση υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση συμπαραγωγής που έχει επιχορηγηθεί ή/και επιδοτηθεί, πριν την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας για παραχώρηση της χορηγίας,

επιστρέφει στην αρμόδια αρχή το ποσοστό της χορηγίας που δεν έχει αποσβέσει.

Ποινικά αδικήματα

16. Πρόσωπο, το οποίο -

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει τις διενεργούμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 10 και του εδαφίου (2) του άρθρου 13, αντίστοιχα, ενέργειες του εξουσιοδοτημένου εκδότη ή/και της ΡΑΕΚ,

(β) χωρίς εύλογη αιτία εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου εκδότη ή/και τη ΡΑΕΚ στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του εδαφίου (9) του άρθρου 10 και του εδαφίου (2) του άρθρου 13, αντίστοιχα,

(γ) χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή παραλείπει να παράσχει στον εξουσιοδοτημένο εκδότη ή/και στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελαν ζητήσει προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(δ) υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, πριν ή/και μετά την παραχώρηση χορηγίας ή/και επιδότησης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7, οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα, στοιχεία, μετρήσεις, υπολογισμούς, εκτιμήσεις, πιστοποιητικά ή άλλα τεχνικά έγγραφα, τα οποία εν γνώσει του είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

17.-(1) ΄Οταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι του αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό.

(2) ΄Οταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Διοικητικό πρόστιμο

18.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, αυτεπάγγελτα ή μετά από υποβολή παραπόνου, να εξετάσει κατά πόσο πρόσωπο -

(α) παρέχει εξουσιοδοτημένο εκδότη, για σκοπούς έκδοσης εγγύησης προέλευσης, παραπλανητικές, ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες,

(β) αναγράφει στο πιστοποιητικό έκδοσης εγγύησης προέλευσης οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ψευδής.

(2) Μετά την διεκπεραίωση της έρευνας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η ΡΑΕΚ επιδίδει ειδοποίηση στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) με την οποία καθορίζει -

(α) την υποχρέωση ή τις υποχρεώσεις τις οποίες εκ πρώτης όψεως δυνατόν να παραβιάζονται· και

(β) την προθεσμία μέσα στην οποία το πρόσωπο αυτό δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση μέσα σε τριάντα (30) ήμερες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης.

(3) Η ΡΑΕΚ εξετάζει οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(4) Κατά την εξέταση οποιασδήποτε ένστασης, η ΡΑΕΚ δύναται αφού διαπιστώσει οποιαδήποτε παραβίαση υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), να εκδώσει απόφαση με την οποία να διατάσσει το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) να επανορθώσει την παράβαση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει στην απόφασή του.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με το εδάφιο (4), η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

(6) Η αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιδίδεται στο πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται για την παράβαση.

(7) Το πρόσωπο αυτό δύναται, αφού λάβει την απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6), να υποβάλει μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών γραπτές προτάσεις από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης στη ΡΑΕΚ.

(8) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τη ΡΑΕΚ, όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής της για επιβολή του διοικητικού προστίμου ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(9) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο και δυνάμει Κανονισμών επιβαλλομένων από τη ΡΑΕΚ διοικητικών προστίμων, η ΡΑΕΚ λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη ΡΑΕΚ.

(10) Τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ από την επιβολή διοικητικού προστίμου λογίζονται ως έσοδα της ΡΑΕΚ.

(11) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβιάζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που προβλέπονται σε οποιαδήποτε διατάγματα εκδίδονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου  14Ε, δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο, που να μην υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350,000), ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και την έκταση της παράβασης.

(12) Η αρμόδια αρχή προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (11), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο γραπτώς για την πρόθεσή της να επιβάλει αυτό, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχει σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω ειδοποίησης.

(13) Σε περίπτωση, κατά την οποία η αρμόδια αρχή αποφασίζει να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (11), εκδίδει αιτιολογημένη απόφασή της με την οποία καθορίζει την παράβαση ή την παράλειψη συμμόρφωσης και την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(14) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (11), δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(15) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, και αφού δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να ακουστεί ή να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του, εκδίδει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή αυτής, απόφαση με την οποία δύναται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(δ) εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(16) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή αφού περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή αυτού στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τα εδάφια (14) και (15), από τη διαβίβαση της επί της εν λόγω προσφυγής, απόφασης του Υπουργού.

(17) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Καθήκοντα και εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

18Α.-(1) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εξουσιοδοτεί λειτουργούς οι οποίοι έχουν το καθήκον και την εξουσία να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο και να ελέγχουν ή επιθεωρούν κτίρια, έγγραφα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή χώρο ως προς την τήρηση ή μη των εν λόγω υποχρεώσεων και να κατάσχουν οποιαδήποτε σχετικά δείγματα ή έγγραφα:

Νοείται ότι, είσοδος σε κατοικία χωρίς τη συναίνεση του ενοίκου, επιτρέπεται µόνο µε ένταλμα δικαστηρίου.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή/και στους Κανονισμούς και στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται να επιδίδουν ειδοποίηση στο πρόσωπο, που κατά την κρίση τους, προβαίνει σε τέτοια παράβαση, µε την οποία επισημαίνεται η παράβαση και καλείται το πρόσωπο αυτό να συμμορφωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα µε τη φύση της παράβασης.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

19.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 10, 11, 12, 13 και 14 τίθενται σε ισχύ έξι μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(΄Αρθρο 4)

Τεχνολογίες της  Συμπαραγωγής

 

(α) Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου με  ανάκτηση  θερμότητας

(β) Ατμοστρόβιλος με αντίθλιψη

(γ) Ατμοστρόβιλος  συμπύκνωσης - εξάτμισης

(δ) Αεριοστρόβιλος με  ανάκτηση  θερμότητας

(ε) Κινητήρας εσωτερικής  καύσης

(στ) Μικροστρόβιλοι

(ζ) Μηχανές Stirling

(η) Κυψέλες (fuel cells)

(θ) Ατμομηχανές

(ι) Κύκλοι Rankine για βιομάζα

(ια) Άλλοι τύποι τεχνολογίας  ή συνδυασμοί αυτών που εμπίπτουν  στον ορισμό του όρου συμπαραγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.

Κατά την υλοποίηση και εφαρμογή των γενικών αρχών για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή, ακολουθείται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού και της αποδοτικότητας της διεργασίας συμπαραγωγής, που καθορίζεται με  Διάταγμα του Υπουργού εκδιδόμενο δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(΄Αρθρα 2, 5, 6, 10)

Υπολογισμός ηλεκτρικής ενέργειας που αποκτάται

από συμπαραγωγή

 

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενέργειας που αποκτάται από συμπαραγωγή προσδιορίζονται βάσει της αναμενόμενης ή της πραγματικής λειτουργίας της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.  Για τις μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας ο υπολογισμός μπορεί να βασίζεται σε πιστοποιημένες τιμές.

(α)  Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή θεωρείται ίση με την συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας μετρούμενη στο σημείο εξόδου των κύριων γεννητριών:

(i)  σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου (β), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Ι, με συνολική ετήσια απόδοση που καθορίζεται σε επίπεδο τουλάχιστον 75%, και

(ii)  σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Ι, με συνολική ετήσια απόδοση που καθορίζεται  σε επίπεδο τουλάχιστον 80%.

(β)  Σε μονάδες συμπαραγωγής με ετήσια συνολική απόδοση κάτω από την τιμή που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο (i) [μονάδες συμπαραγωγής τύπου (β), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Ι] ή με συνολική ετήσια απόδοση κάτω από την τιμή που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο (ii) [μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Ι] , η συμπαραγωγή υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

ΕCHP = Ηchp . C

 

Όπου:

ΕCHP είναι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από

Συμπαραγωγή

C είναι ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερμότητας

Ηchp είναι η ποσότητα χρήσιμης θερμότητας από συμπαραγωγή (υπολογιζόμενη για το σκοπό αυτό ως συνολική παραγωγή           θερμότητας μείον τη θερμότητα που παράγεται σε χωριστούς λέβητες ή από την απαγωγή ενεργού ατμού από τον                 ατμολέβητα πριν από τον στρόβιλο).

 

Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στον πραγματικό λόγο ηλεκτρικής ενέργειας/θερμότητας. Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του λόγου ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα καθορίζεται με Διάταγμα. Εάν ο πραγματικός λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερμότητας μιας μονάδας συμπαραγωγής δεν είναι γνωστός ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί, μπορούν να χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα για στατιστικούς λόγους, οι ακόλουθες πρότυπες τιμές για τις μονάδες τύπου α), β), γ), δ) και ε) που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, εφόσον η υπολογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια συμπαραγωγής είναι μικρότερη ή ίση με την συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας:

 

Τύπος μονάδας

Πρότυπος λόγος ηλεκτρικής

ενέργειας/θερμότητας C

Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου

κύκλου με ανάκτηση θερμότητας

0,95
Ατμοστρόβιλος με αντίθλιψη 0,45

Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης-εξάτμισης

0,45
Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση Θερμότητας 0,55
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 0,75

 

(γ)  Εάν ένα μερίδιο του ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται στην διαδικασία συμπαραγωγής ανακτάται σε χημικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το μερίδιο αυτό μπορεί να αφαιρείται από την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου πριν από τον υπολογισμό της συνολικής  απόδοσης που χρησιμοποιείται στα στοιχεία α) και β).

(δ) Η αρμόδια αρχή δύναται  να χρησιμοποιεί και άλλες χρονικές περιόδους εκτός του έτους για τους υπολογισμούς στα στοιχεία α) και β)  του παρόντος παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(΄Αρθρα 2, 5, 6, 7, 10)

Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της απόδοσης της

διεργασίας συμπαραγωγής

 

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της απόδοσης της συμπαραγωγής και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας προσδιορίζονται βάσει της αναμενόμενης ή της πραγματικής λειτουργίας της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

(α)  Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης

Για τον σκοπό του παρόντος Νόμου, η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:

i. η παραγωγή συμπαραγωγής από μονάδες συμπαραγωγής εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το σημείο β), τουλάχιστον 10% συγκριτικά προς τις  τιμές αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας

ii. η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής κλίμακας και συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ανεξάρτητα από το ποσοστό της εξοικονόμησης  μπορεί να χαρακτηρίζεται  ως συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.   Η τιμή κατωφλίου ως ποσοστό  για την  εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στις μονάδες συμπαραγωγής μικρής κλίμακας και συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας οι  οποίες θα  χαρακτηρίζονται  ως  συμπαραγωγή  υψηλής απόδοσης καθορίζεται  με  Διάταγμα. Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας θα γίνεται σύμφωνα με το σημείο (β).

(β)  Υπολογισμός της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας.

Το ποσό της εξοικονόμησης  πρωτογενούς ενέργειας που εξασφαλίζεται από την συμπαραγωγή και ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

 

 

 

IMAGE

 

 

 

 

Όπου:

PES         Είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

CHPHη     Είναι η θερμική απόδοση της συμπαραγωγής ,  η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής χρήσιμης                        θερμότητας προς την ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αθροίσματος της                                  παραγόμενης χρήσιμης θερμότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή.

Ref Hη     Είναι η τιμή αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή θερμότητας

CHPEη     Είναι η ηλεκτρική απόδοση της συμπαραγωγής ,  η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής                 ενέργειας από συμπαραγωγή  προς την ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του                                 αθροίσματος της παραγόμενης χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή.  Όταν μια μονάδα               συμπαραγωγής παράγει μηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή μπορεί                   να προσαυξάνεται κατά μια επιπρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη               εκείνης της μηχανικής ενέργειας.  Το πρόσθετο αυτό στοιχείο δεν δημιουργεί δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων                         προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 10.

Ref Eη    Είναι η τιμή αναφοράς  απόδοσης για την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

(γ) Για τις  μονάδες  συμπαραγωγής  πολύ μικρής κλίμακας   ο υπολογισμός της   εξοικονόμησης πρωτογενούς  ενέργειας  μπορεί να  βασίζεται  σε  πιστοποιημένα  στοιχεία.

(δ) η αρμόδια αρχή δύναται να χρησιμοποιεί και άλλες χρονικές περιόδους εκτός του έτους για τους υπολογισμούς στο στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος.

(ε) Οι εναρμονισμένες   τιμές  αναφοράς απόδοσης  χωριστής παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας θα καθοριστούν από την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 14Θ)

Ελάχιστες απαιτήσεις για την πληροφόρηση τιμολόγησης και κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

1. Τιμολόγηση με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης:

Προκειμένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθμίζουν οι ίδιοι την ενεργειακή τους κατανάλωση, η τιμολόγηση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2. Ελάχιστη συχνότητα τιμολόγησης ή πληροφόρηση κατανάλωσης:

(α) Από τις 25 Οκτωβρίου 2020, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές κόστους θέρμανσης, οι πληροφορίες τιμολόγησης ή κατανάλωσης οι οποίες βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις των κατανεμητών κόστους θέρμανσης παρέχονται στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον ανά τρίμηνο κατόπιν αίτησης ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ειδάλλως δύο φορές ετησίως.

(β) Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές κόστους θέρμανσης, η πληροφόρηση τιμολόγησης ή κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης, παρέχεται στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον μηνιαίως και μπορεί επίσης να διατίθεται μέσω του διαδικτύου και να επικαιροποιείται όσο συχνά επιτρέπεται από τις συσκευές και τα συστήματα μέτρησης που χρησιμοποιούνται.

(γ) Η θέρμανση και η ψύξη επιτρέπεται να εξαιρούνται από την εν λόγω απαίτηση εκτός των εποχών θέρμανσης/ψύξης.

3.  Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό:

(α) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται στους τελικούς χρήστες με σαφείς και κατανοητούς όρους στους λογαριασμούς ή μαζί με αυτούς στις περιπτώσεις που βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης:

(i) Οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ή το συνολικό κόστος θέρμανσης και οι ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης·

(ii) πληροφορίες για το μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιείται και τις αντίστοιχες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων και για τους τελικούς χρήστες τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, καθώς και περιγραφή των διαφορετικών φόρων, εισφορών και τιμολογίων, επίσης το πεδίο της υποχρέωσης παροχής πληροφόρησης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δύναται να περιορίζεται, ούτως ώστε να περιλαμβάνονται μόνο παροχές από τα συστήματα τηλεθέρμανσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW·

(iii) συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης των τελικών χρηστών με την κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, υπό μορφή διαγράμματος, με διορθωμένα τα στοιχεία των κλιματικών διακυμάνσεων για τη θέρμανση και την ψύξη·

(iv) τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των οργανισμών ενέργειας ή συναφών οργανισμών, μαζί με διευθύνσεις ιστοτόπων, από τους οποίους μπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των τελικών χρηστών και αντικειμενικές τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό χρήσης ενέργειας·

(v) πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

(vi) συγκρίσεις με τον μέσο κανονικό ή υποδειγματικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, οι συγκρίσεις αυτές μπορούν αντ' αυτού να διατίθεται στο διαδίκτυο και να επισημαίνεται στους λογαριασμούς.

(β) Οι λογαριασμοί που δεν βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης, περιλαμβάνουν σαφή και κατανοητή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό που αναφέρεται στον λογαριασμό και τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία (iv) και (v) της παραγράφου 3(α).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Άρθρο 14A)
Ανάλυση κόστους-οφέλους εγκατάστασης

1.Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 14Α και 14Γ:

2.Όταν σχεδιάζεται εγκατάσταση αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εγκατάσταση χωρίς ανάκτηση θερμότητας αντιπαραβάλλονται οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις ή η σχεδιαζόμενη ανακαίνιση με ισοδύναμη εγκατάσταση η οποία παράγει την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή βιομηχανικής θερμότητας, αλλά ανακτά την απορριπτόμενη θερμότητα και παρέχει θερμότητα μέσω δικτύων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή/και αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

3.Εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση και τα τυχόν υφιστάμενα ή πιθανά σημεία ζήτησης θέρμανσης και ψύξης τα οποία θα μπορούσαν να εφοδιάζονται από αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη τις ορθολογικές δυνατότητες (π.χ. τεχνική εφικτότητα και απόσταση).

4.Τα όρια του συστήματος ορίζονται ώστε να περιλαμβάνουν τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση και τα θερμικά φορτία, όπως το/α κτήριο/α και τις βιομηχανικές διαδικασίες. Εντός των εν λόγω ορίων του συστήματος, το συνολικό κόστος παροχής θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται και για τις δύο περιπτώσεις και αντιπαραβάλλεται.

5.Στα θερμικά φορτία περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα θερμικά φορτία, όπως οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή τα υφιστάμενα συστήματα τηλεθέρμανσης, και επιπλέον, σε αστικές περιοχές, τα θερμικά φορτία και το κόστος που θα υφίσταντο εάν ένα σύνολο κτηρίων ή τμήμα της πόλης διέθεταν τα ανωτέρω ή/και συνδέονταν σε ένα νέο δίκτυο τηλεθέρμανσης.

6.Η ανάλυση κόστους-οφέλους βασίζεται σε περιγραφή της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να αντιπαραβληθούν με αυτήν, η οποία καλύπτει την ηλεκτρική και θερμική ικανότητα, κατά περίπτωση, τον τύπο καυσίμου, τη σχεδιαζόμενη χρήση και το σχεδιαζόμενο αριθμό των ωρών λειτουργίας ετησίως, την τοποθεσία και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

7.Για τους σκοπούς της αντιπαραβολής, λαμβάνονται υπόψη η ζήτηση θερμικής ενέργειας και οι τύποι θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούνται από τα κοντινά σημεία ζήτησης θερμότητας.  Η αντιπαραβολή καλύπτει το κόστος που αφορά την υποδομή της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να αντιπαραβληθούν.

8.Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους για τους σκοπούς του άρθρου 14Α περιλαμβάνουν οικονομική ανάλυση που καλύπτει ανάλυση ισολογισμού που αντανακλά τις τρέχουσες συναλλαγές ταμειακών ροών από την επένδυση σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις και από τη λειτουργία τους.

9.Σχέδια με θετικό πρόσημο κόστους προς όφελος είναι εκείνα των οποίων το άθροισμα των προεξοφλούμενων οφελών στην οικονομική ανάλυση είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα του προεξοφλούμενου κόστους (ωφέλεια στη σχέση κόστους-αποτελέσματος).

10.Η αρμόδια αρχή θεσπίζει κατευθυντήριες αρχές για την μέθοδο, τις υποθέσεις και τον χρονικό ορίζοντα της οικονομικής ανάλυσης.

11.Η αρμόδια αρχή ενδέχεται να απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας, τις βιομηχανικές εταιρείες, τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ή άλλα μέρη που επηρεάζονται από τα καθορισμένα όρια συστήματος και γεωγραφικά όρια, να παρέχουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση του κόστους και των οφελών μεμονωμένης εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρο 14Γ)

Η περιεκτική αξιολόγηση του εθνικού δυναμικού θέρμανσης και ψύξης που αναφέρεται στο άρθρο 14Γ περιλαμβάνει και βασίζεται στα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/826.

Σημείωση
2 του Ν.150(Ι)/2015Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή παρέλειψε να δώσει σαφείς οδηγίες όπως ο προϋπάρχων όρος και ορισμός "εγγύηση προέλευσης", αντικατασταθεί από τον νέο. Η συντακτική ομάδα του Cylaw ενοποίησε και ενημέρωσε το εν λόγω άρθρο ως έπρεπε.

Σημείωση
5 του Ν. 150(I)/2015Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή παρέλειψε να δώσει σαφείς οδηγίες αναρίθμησης και αντικατάστασης αναφορικά με την παράγραφο (στ). Η συντακτική ομάδα του Cylaw ενοποίησε και ενημέρωσε το κείμενο ως έπρεπε.

Σημείωση
14 του Ν. 150(I)/2015Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή αναφέρει στο εδάφιο (β) του άρθρου 14 του τροποποιητικού Ν. 150(I)/2015, όπως προστεθεί η λέξη "ηλεκτρονικό" ενώ έχει ήδη προστεθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο λέξεις "ηλεκτρονικό" στο κείμενο.

Σημείωση
20 του Ν. 150(I)/2015Συνέχιση της ισχύος Κανονισμών και Διαταγμάτων

20.Κανονισμοί και Διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου, εξακολουθούν να έχουν ισχύ με βάση τον παρόντα Νόμο και κάθε πράξη που έχει εκδοθεί δυνάμει αυτών διατηρεί την ισχύ της.