ΜΕΡΟΣ V ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Σήμανση κατά την προσωρινή προστασία της ονομασίας

18.-(1) Κατά τη διάρκεια της προσωρινής μεταβατικής εθνικής προστασίας, οι παραγωγοί μπορούν να περιλάβουν στη σήμανση του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου τις ενδείξεις "Ονομασία Προέλευσης (ΟΠ)" ή "Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ)", ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Στην περίπτωση που η αιτούμενη ονομασία εγκρίνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι παραγωγοί χρησιμοποιούν στη σήμανση του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου τις ενδείξεις "Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)" ή "Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)", ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση που η αιτούμενη ονομασία απορριφθεί από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι ενδείξεις ΟΠ ή ΓΕ όπως αναφέρονται στο εδάφιο (1) τερματίζονται. Τυχόν αδιάθετα αποθέματα γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων υπόκεινται σε αφαίρεση της σήμανσης ΟΠ και ΓΕ μετά την πάροδο το αργότερο έξι μηνών από την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σήμανση κατοχυρωμένων ονομασιών

19. Η σήμανση γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με ΠΟΠ ή ΠΓΕ πρέπει να περιλαμβάνει -

(α) Το σήμα πιστοποίησης του φορέα ελέγχου,

(β) την κατοχυρωμένη ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με την αντίστοιχη προστατευόμενη ένδειξη "Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)" ή "Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)", ανάλογα με την περίπτωση.

Τήρηση Μητρώου ονομασιών με προσωρινή προστασία

20.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τηρείται από το Γραφείο Μητρώο, στο οποίο εγγράφεται κάθε ονομασία προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου για την οποία έχει παραχωρηθεί προσωρινή μεταβατική εθνική προστασία σε εθνικό επίπεδο.

(2) Στο Μητρώο μπορεί να γίνεται έρευνα χωρίς πληρωμή τέλους. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει και να εξασφαλίσει πιστοποιημένα αντίγραφα τμημάτων του Μητρώου, με την καταβολή τέλους.