Σήμανση κατοχυρωμένων ονομασιών

19. Η σήμανση γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με ΠΟΠ ή ΠΓΕ πρέπει να περιλαμβάνει -

(α) Το σήμα πιστοποίησης του φορέα ελέγχου,

(β) την κατοχυρωμένη ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με την αντίστοιχη προστατευόμενη ένδειξη "Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)" ή "Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)", ανάλογα με την περίπτωση,

(γ) τον κωδικό αριθμό ο οποίος πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε τεμάχιο προϊόντος και ο οποίος παραχωρείται από το φορέα ελέγχου.