Τήρηση Μητρώου ονομασιών με προσωρινή προστασία

20.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τηρείται από το Γραφείο Μητρώο, στο οποίο εγγράφεται κάθε ονομασία προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου για την οποία έχει παραχωρηθεί προσωρινή μεταβατική εθνική προστασία σε εθνικό επίπεδο.

(2) Στο Μητρώο μπορεί να γίνεται έρευνα χωρίς πληρωμή τέλους. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει και να εξασφαλίσει πιστοποιημένα αντίγραφα τμημάτων του Μητρώου, με την καταβολή τέλους.