Ενστάσεις προς Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21. Για την εφαρμογή του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Αρμόδια Αρχή δέχεται ενστάσεις, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ενστάσεις αυτές αφορούν αιτήσεις καταχώρησης που κατατίθενται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες και πρέπει να στηρίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.