Τροποποίηση των προδιαγραφών

22. Για τροποποίηση των προδιαγραφών η Αρμόδια Αρχή δέχεται αιτήσεις με την καταβολή τέλους και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.