Ακύρωση της καταχώρησης

23. Για ακύρωση της καταχώρησης γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου ΠΟΠ ή ΠΓΕ η Αρμόδια Αρχή δέχεται με την καταβολή τέλους, εξετάζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αιτήματα ακύρωσης δυνάμει του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.