Τμήμα 2 - Συμβάσεις που εξαιρούνται από το πέδιο εφαρμογής του Νόμου
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

11. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

12. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

13. [Διαγράφηκε]
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

14. [Διαγράφηκε]
Ειδικές εξαιρέσεις δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών

15. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

16. [Διαγράφηκε]
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

17. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Συμβάσεις που εξαιρούνται από το πέδιο εφαρμογής του Νόμου
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρεί από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, δημόσιες συμβάσεις τις οποίες χαρακτηρίζει ως απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της Δημοκρατίας.

Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

12. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει·

(α) Διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη, μεταξύ της Δημοκρατίας και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, και η οποία αφορά έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός έργου ή σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη. Η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε τέτοια συμφωνία·

(β) διεθνούς συμφωνίας, η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά επιχειρήσεις της Δημοκρατίας ή μιας τρίτης χώρας·

(γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

13. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) Στις συμβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο του Νόμου 11(Ι) του 2006, ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές, οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13 του εν λόγω Νόμου, και οι οποίες συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές:

Νοείται ότι, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές που ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόμου 11(Ι) του 2006 και οι οποίες συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές, έως ότου το εν λόγω άρθρο τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ίδιου Νόμου·

(β) στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) Νόμου δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και των άρθρων 18, 25, και 28 του ίδιου Νόμου.

Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

14. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κύριο αντικείμενο των οποίων είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή στο κοινό μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ειδικές εξαιρέσεις δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών

15. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες-

(α) Έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτιρίων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επί αυτών, εκτός από τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιανδήποτε μορφή·

(β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης εκπομπών·

(γ) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·

(δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες·

(ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας·

(στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται ες ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.

Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

16. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών.

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

17. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε μία ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη Συνθήκη.