ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. [Διαγράφηκε]
Ερμηνεία

2. [Διαγράφηκε]
Αρχές που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων

3. [Διαγράφηκε]
Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, ρήτρα αποφυγής διακρίσεων

4. [Διαγράφηκε]
Εχεμύθεια

5. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. [Διαγράφηκε]
Ερμηνεία

2. [Διαγράφηκε]
Αρχές που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων

3. [Διαγράφηκε]
Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, ρήτρα αποφυγής διακρίσεων

4. [Διαγράφηκε]
Εχεμύθεια

5. [Διαγράφηκε]