Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, ρήτρα αποφυγής διακρίσεων

4. Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του δικαιώματος αυτού προβλέπει ότι κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.