Αρχές που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων

3. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα, χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια.