ΜΕΡΟΣ ΧVII ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιφυλάξεις

151. (1) Οποιοσδήποτε Κανονισμός, Διάταγμα, γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο ή άλλη πράξη, η οποία ισχύει αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που τροποποιεί τον παρόντα Νόμο, που έχει εκδοθεί δυνάμει οποιωνδήποτε Νόμων ή διατάξεων αυτών που καταργούνται με οποιοδήποτε Νόμο, η οποία αφορά οποιοδήποτε ζήτημα, για το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Διευθυντής έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου όπως εκδίδει Κανονισμούς ή Διατάγματα ή γνωστοποιήσεις ή να παρέχει οδηγίες ή επιβάλλει όρους ή περιορισμούς, τυγχάνει εφαρμογής, στην έκταση που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή το Διευθυντή ως αν είχε εκδοθεί, παρασχεθεί ή επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόμο.

(2) Διορισμοί που έγιναν, εντολές, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή εγκρίσεις οι οποίες παρασχέθηκαν από το Διευθυντή δυνάμει οποιωνδήποτε Νόμων ή διατάξεων αυτών που καταργούνται με οποιοδήποτε νόμο, οι οποίοι τελούσαν σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα ισχύουν ως αν έγιναν ή παρασχέθηκαν δυνάμει της αντίστοιχης διάταξης του παρόντος Νόμου, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις πιο πάνω διατάξεις και εφόσον ρητά δεν ανακληθούν ή τροποποιηθούν.

(3) Αρμοδιότητες οι οποίες αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ενασκούνταν για λογαριασμό κάποιου άλλου προσώπου από το Διευθυντή ή από πρόσωπα που διορίζονται από το Διευθυντή για το σκοπό αυτό, θα συνεχίσουν να ασκούνται από αυτούς, μέχρι να γίνουν άλλες διευθετήσεις, και αν ακόμη οι αρμοδιότητες αυτές δεν αναφέρονται ρητά στον παρόντα Νόμο.

(4) Έγγραφο το οποίο αναφέρεται στους Νόμους ή στις διατάξεις αυτών που καταργούνται από τον παρόντα Νόμο, ερμηνεύεται εκτός αν προκύπτει πρόθεση για το αντίθετο στον παρόντα Νόμο, ως αναφερόμενο στον παρόντα Νόμο.

Καταργήσεις

152. (1) Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2003 και οποιεσδήποτε διατάξεις αυτού καταργούνται.

(2) Η συνέχεια της νομοθεσίας που αφορά τους φόρους κατανάλωσης δεν επηρεάζεται από την αντικατάσταση του καταργηθέντος Νόμου από τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο.

Μεταβατικές διατάξεις

153. (1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν -

(α) την ποινική ευθύνη, τη δίκη ή την τιμωρία για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των Νόμων που καταργήθηκαν με οποιοδήποτε νόμο,

(β) την ποινική ευθύνη, αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη που διενεργήθηκε ή που άρχισε πριν από την έναρξη του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η πράξη περιλαμβάνει απόπειρα ή παράλειψη της εν λόγω πράξης.

(2) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμή ζητήματα ή διαδικασίες που άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα διεκπεραιωθούν, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, Διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 59(Α) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου που εκάστοτε ισχύει εφαρμόζονται κατά αναλογία και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου εκτός αν ο παρών Νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ή διατάξεων αυτού

154. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από 1.5.2004, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 36(α), 50, 51, 53, 81, 82, 84, 85, 100, του Πρώτου, Δεύτερου, Τρίτου και Τέταρτου Παραρτήματος τα οποία τίθενται σε ισχύ από 29.4.2004.