Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ή διατάξεων αυτού

154. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από 1.5.2004, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 36(α), 50, 51, 53, 81, 82, 84, 85, 100, του Πρώτου, Δεύτερου, Τρίτου και Τέταρτου Παραρτήματος τα οποία τίθενται σε ισχύ από 29.4.2004.