Καταργήσεις

152. (1) Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2003 και οποιεσδήποτε διατάξεις αυτού καταργούνται.

(2) Η συνέχεια της νομοθεσίας που αφορά τους φόρους κατανάλωσης δεν επηρεάζεται από την αντικατάσταση του καταργηθέντος Νόμου από τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο.