Προοίμιο

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ.7), όπως τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ.42), και για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 83/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά» (ΕΕ L 91 της 9.4.1983, σ. 30), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 89/370 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 για την τροποποίηση της Οδηγίας 83/129/ΕΟΚ σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά» (ΕΕ L 163 της 14.6.1989, σ. 37),

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 6, παράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2013/17/ΕΕ,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«άγρια πανίδα» σημαίνει κάθε ζώο το οποίο ζει εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, αλλά δεν περιλαμβάνει τα άγρια πτηνά, τα θηράματα και το αγρινό·

«αγρινό» σημαίνει το είδος Ovis orientalis ophion·

«άγριο πτηνό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

«δείγμα» σημαίνει οποιοδήποτε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή νεκρό, των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙII και IV, οποιοδήποτε μέρος ή προϊόν που προέρχεται από αυτά, καθώς και κάθε άλλο εμπόρευμα που αποδεικνύεται ότι είναι μέρος ή προϊόν ζώων ή φυτών αυτών των ειδών, βάσει συνοδευτικού εγγράφου, συσκευασίας ή σήματος ή σήμανσης ή άλλου στοιχείου·

«δημόσιο έργο» σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου·

«διατήρηση» σημαίνει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση, όπως αυτή περιγράφεται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 13·

«διευθυντής» σημαίνει το διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

«είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος» σημαίνει τα είδη τα οποία αναγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ, III ή IV·

«είδη προτεραιότητας» σημαίνει τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα ΙΙ·

«ειδική ζώνη διατήρησης» σημαίνει τον τόπο κοινοτικής σημασίας ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13·

«είδος» σημαίνει το σύνολο των οργανισμών που αναπαράγονται ή μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους, παράγοντας γόνιμους απογόνους, και είναι απομονωμένοι αναπαραγωγικά από άλλα σύνολα οργανισμών·

«Επιστημονική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή η οποία ιδρύεται με βάση το άρθρο 4·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«έργο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001·

«Κανονισμός   (ΕΚ)   αριθ.  1007/2009» σημαίνει  την  πράξη  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας·

«κατάσταση διατήρησης ενός είδους» σημαίνει το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο έδαφος της Δημοκρατίας·

«κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικότοπου» σημαίνει το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο, καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν, και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα τη φυσική κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του οικότοπου, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο έδαφος της Δημοκρατίας·

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα ή κλάδο υπουργείου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·

«οικότοπος ενός είδους» σημαίνει το περιβάλλον που ορίζεται από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες στο οποίο ζει το οικείο είδος, σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου·

«περιβαλλοντική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001·

«περιβαλλοντική εκτίμηση» σημαίνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση·

«πολεοδομική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972 μέχρι 2002·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«σχέδιο» σημαίνει κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα, περιλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, τα οποία:

(α)εκπονούνται ή /και εγκρίνονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, προκειμένου να εγκριθούν μέσω νομοθετικής διαδικασίας,

(β)απαιτούνται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων·

«τόπος» σημαίνει κάθε γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στο αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 9·

«τόπος κοινοτικής σημασίας» σημαίνει τον τόπο ο οποίος εγκρίθηκε ως τέτοιος από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο και είναι καταχωρισμένος στο αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 9·

«τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας» σημαίνει τους τύπους φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα Ι·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Φύση 2000» σημαίνει το συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών (Natura 2000), το οποίο περιλαμβάνει τις ειδικές ζώνες διατήρησης και τις ζώνες ειδικής προστασίας που ορίζονται με βάση το άρθρο 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·

«φυσικοί οικότοποι» σημαίνει τις χερσαίες ή θαλάσσιες περιοχές ή υγροτόπους που διακρίνονται χάρη στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε είναι ημιφυσικές·

«φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος» σημαίνει τους οικότοπους οι οποίοι αναγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Σκοπός

3.-(1) Ο σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

(α)η προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στη Δημοκρατία·

(β)η διασφάλιση της διατήρησης ή αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος·

(γ)η απαγόρευση εισαγωγής, με σκοπό την εμπορία, στη Δημοκρατία δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά.

(2) Ο Υπουργός, κατά τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λαμβάνει υπόψη οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες με κύριο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Επιστημονική Επιτροπή

4. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ιδρύεται Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα δώδεκα μέλη, ως ακολούθως:

(α)το Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής,

(β)τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπό του,

(γ)το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ή εκπρόσωπό του,

(δ)το Διευθυντή του Τμήματος Δασών ή εκπρόσωπό του,

(ε)το Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή εκπρόσωπό του,

(στ)το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπό του,

(ζ)ένα μέλος με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Νόμος που υποδεικνύεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου,

(η)ένα μέλος με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Νόμος που υποδεικνύεται από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου,

(θ)ένα μέλος με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Νόμος που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου,

(ι)ένα μέλος με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Νόμος που υποδεικνύεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής,

(ια)δύο μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Νόμος που υποδεικνύονται από τον Υπουργό.

Λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής

5.-(1) Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά, ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον επτά μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

(2) Η Επιστημονική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος ή εκπρόσωπός του και έξι τουλάχιστον μέλη.

(3) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περόπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

(4) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εσωτερική λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της.

Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής

6. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζει λειτουργό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως γραμματέα της Επιστημονικής Επιτροπής, ο οποίος παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και τηρεί συνοπτικά πρακτικά της διαδικασίας.

Αρμοδιότητες Επιστημονικής Επιτροπής

7.-(1) Η Επιστημονική Επιτροπή έχει καθήκον και αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον Υπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αναφορά του Υπουργού ή του Υπουργού Εσωτερικών προς αυτή, και να γνωμοδοτεί στον Υπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών για κάθε θέμα που αφορά τον παρόντα Νόμο, καθώς και για τα θέματα για τα οποία γίνεται σχετική αναφορά στην Επιστημονική Επιτροπή στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003 και γενικά αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α)την ενθάρρυνση των αναγκαίων ερευνών και εργασιών για την προστασία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πληθυσμών των ειδών άγριας πανίδας και των άγριων πτηνών·

(β)τον προσδιορισμό της επίδρασης των τρόπων απολήψεως στους πληθυσμούς άγριας πανίδας και των άγριων πτηνών·

(γ)την τελειοποίηση και ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων για την πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από την άγρια πανίδα και τα άγρια πτηνά·

(δ)τον προσδιορισμό του ρόλου ορισμένων ειδών άγριας πανίδας και άγριων πτηνών ως δεικτών ρύπανσης·

(ε)τη μελέτη των επιβλαβών αποτελεσμάτων της χημικής ρύπανσης πάνω στο επίπεδο των πληθυσμών των ειδών άγριας πανίδας και των άγριων πτηνών·

(στ)την προώθηση της αναγκαίας έρευνας και επιστημονικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου και της υποχρέωσης εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 19·

(ζ)την ανταλλαγή πληροφοριών για τον αποτελεσματικό συντονισμό της έρευνας για τους φυσικούς οικότοπους και την άγρια πανίδα που πραγματοποιείται σε επίπεδο κρατών μελών·

(η)τις επιστημονικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 11, 12, 13 και 18·

(θ)την παροχή κινήτρων για τη διασυνοριακή συνεργασία με κράτη μέλη σε θέματα έρευνας·

(ι)την προώθηση της εκπαίδευσης και τη γενική ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας και διατήρησης των οικοτόπων τους και των φυσικών οικοτόπων.

(ια)τις περιοχές που καθορίζονται ως προστατευόμενα τοπία και ως ακτές και περιοχές προστασίας της φύσης σε σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται με βαση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

(2) Η Επιστημονική Επιτροπή ασκεί και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται διά νόμου.

Εξουσίες και υποχρεώσεις της Επιστημονικής Επιτροπής

8.-(1) Η Επιστημονική Επιτροπή δύναται, μέσω του προέδρου της, να καλέσει σε συνεδρία, για να τη συμβουλεύσει, οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(2) Η Επιστημονική Επιτροπή δύναται:

(α)να ορίζει ειδικές τεχνικές επιτροπές για τη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων που εγείρονται κατά την εξέταση θέματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 ή οποιουδήποτε άλλου θέματος, αναφορικά με το οποίο ο Υπουργός ασκεί αρμοδιότητα, με βάση τον παρόντα Νόμο, ή ο Υπουργός Εσωτερικών ασκεί αρμοδιότητα, με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003, και για το οποίο γίνεται αναφορά στην Επιστημονική Επιτροπή ή οποιουδήποτε θέματος της ανατίθεται, και

(β)να καθορίζει τους όρους εντολής τους και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των μελετών που διενεργούν.

(3) Οι ειδικές τεχνικές επιτροπές προεδρεύονται από το φορέα που είναι κατά νόμο υπεύθυνος για το εξειδικευμένο θέμα το οποίο έχουν οριστεί να μελετήσουν ή, ελλείψει αυτού, από πρόσωπο που ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

(4) Η Επιστημονική Επιτροπή εξετάζει και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης των οποίων περιοχές δυνατόν να επηρεάζονται από οποιοδήποτε θέμα εξετάζεται από την Επιστημονική Επιτροπή, με κύριο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Αρχείο

9.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί αρχείο σε μορφή που καθορίζει, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, στο οποίο καταχωρούνται:

(α)οι ειδικές ζώνες διατήρησης στη Δημοκρατία, μόλις κηρυχθούν από τον Υπουργό, με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 13,

(β)οι τόποι κοινοτικής σημασίας, στη Δημοκρατία, μόλις υιοθετηθούν ως τέτοιοι από την Επιτροπή, μέχρι την κήρυξή τους σε ειδικές ζώνες διατήρησης,

(γ)κάθε τόπος στη Δημοκρατία ο οποίος περιλαμβάνει τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή είδη προτεραιότητας, αναφορικά με τον οποίο άρχισαν διαβουλεύσεις, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ή εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου, με βάση την παράγραφο (3) του άρθρου 5 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,

(δ)κάθε ζώνη ειδικής προστασίας η οποία καθορίζεται με βάση το άρθρο 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003,

(ε)κάθε τόπος στη Δημοκρατία ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται από τον υπουργό και αποστέλλεται στην Επιτροπή, με βάση το άρθρο 13,

(στ)κάθε ειδική ζώνη διατήρησης η οποία αποχαρακτηρίζεται από την Επιτροπή, με βάση το άρθρο 9 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

(2) Τα όρια των τόπων και ζωνών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται σε χάρτη της Δημοκρατίας.

(3) Ο Διευθυντής τηρεί το αρχείο ενήμερο, προβαίνοντας στις ανάλογες τροποποιήσεις ή διαγραφές οποιασδήποτε καταχώρισης στο αρχείο.

(4) Αντίγραφο του αρχείου είναι διαθέσιμο για δωρεάν θεώρηση από το κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

(5) Ο Διευθυντής κοινοποιεί κάθε καταχώριση, τροποποίηση καταχώρησης ή διαγραφή καταχώρισης από το αρχείο:

(α)Σε κάθε ιδιοκτήτη, κάτοχο ή ένοικο ακίνητης ιδιοκτησίας εντός του τόπου,

(β)σε κάθε πολεοδομική αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας εμπίπτει ο τόπος ή μέρος του τόπου,

(γ)σε κάθε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης εντός της δικαιοδοσίας της οποίας εμπίπτει ο τόπος ή μέρος του τόπου,

(δ)σε κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Καθήκοντα διευθυντή

10. Ο Διευθυντής έχει τη γενική ευθύνη της διοικητικής διαχείρισης των αποφάσεων του Υπουργού και έχει αρμοδιότητα για -

(α)την κατάρτιση καταλόγου με τα είδη άγριας πανίδας που απειλούνται με αφανισμό ή κινδυνεύουν ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη εξάπλωσής τους,

(β)το συντονισμό της απογραφής και της οικολογικής περιγραφής των ζωνών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα αποδημητικά είδη άγριας πανίδας στη διάρκεια της μετανάστευσης, της διαχειμάσεως και της φωλεοποιήσεώς τους,

(γ)να εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για τις Οδηγίες με τις οποίες εναρμονίζεται ο παρών Νόμος και να συντονίζει τις επαφές των διάφορων υπηρεσιών με αυτά, και

(δ)γενικά να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Επιλογή περιοχών που μπορούν να αποτελέσουν τόπους κοινοτικής σημασίας

11.-(1) Ο Υπουργός καταρτίζει, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάση τα κριτήρια του άρθρου 12, κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας με τον οποίο υποδεικνύει, αναφορικά με την κάθε περιοχή:

(α)τους τύπους φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος και του τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας, από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Ι, που περιλαμβάνει η περιοχή,

(β)τα τοπικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος και τα τοπικά είδη προτεραιότητας, από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, που απαντώνται στην ανωτέρω περιοχή, και

(γ)άλλους σημαντικούς οικότοπους και είδη.

(2) Για τα είδη που καταλαμβάνουν εκτεταμένες εκτάσεις, οι περιοχές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να συμπίπτουν με τους τόπους που περιλαμβάνονται στην περιοχή της φυσικής κατανομής αυτών των ειδών, οι οποίοι παρουσιάζουν τα ουσιώδη φυσικά ή βιολογικά στοιχεία για τη ζωή ή την αναπαραγωγή τους.

(3) Για τα υδρόβια είδη που καταλαμβάνουν εκτεταμένες εκτάσεις, οι περιοχές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) προτείνονται, μόνο αν είναι δυνατός ο σαφής προσδιορισμός μιας ζώνης που να παρουσιάζει τα ουσιώδη φυσικά ή βιολογικά στοιχεία για τη ζωή ή την αναπαραγωγή τους.

(4) Ο κατάλογος που συντάσσεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δημοσιεύεται στον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει αναφορικά με κάθε περιοχή:

(α)χάρτη της περιοχής,

(β)την ονομασία της,

(γ)τη θέση της,

(δ)την έκτασή της,

(ε)τα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 12.

(5) Μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) είναι δυνατόν να κατατεθούν στο Διευθυντή ενστάσεις μέσα σε περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(6) Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στο εδάφιο (5), οι τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και υποβάλλει τις σχετικές της παρατηρήσεις προς τον Υπουργό, ο οποίος, αφού τις λάβει υπόψη, καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των περιοχών.

(7) (α) Ο Υπουργός υποβάλλει τον τελικό κατάλογο στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(β) Ο τελικός κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με γνωστοποίηση του Υπουργού, και διαβιβάζεται στην Επιτροπή από το Διευθυντή.

(8) Ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στα εδάφια (4), (5), (6) και (7), ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καταρτίσει κατάλογο και για άλλους τύπους οικοτόπων και ειδών τοπικού ενδιαφέροντος και προτεραιότητας.

Κριτήρια επιλογής περιοχών που μπορούν να υιοθετηθούν ως τόποι κοινοτικής σημασίας και να κηρυχθούν σε ειδικές ζώνες διατήρησης

12.-(1) Η Επιστημονική Επιτροπή προβαίνει, σύμφωνα με τις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες και τα κριτήρια των εδαφίων (2) και (3), σε αξιολόγηση της σημασίας οποιασδήποτε περιοχής η οποία κρίνει ότι αποτελεί τύπο φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι, κατά πόσο περιλαμβάνει είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των τύπων φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και των ειδών προτεραιότητας.

(2) Τα κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο τύπο φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι είναι:

(α)(i) ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου του φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή,

(ii) η έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος, σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια η οποία καλύπτεται από αυτό τον τύπο φυσικού οικοτόπου κοινοτικού ενδιαφέροντος στο έδαφος της Δημοκρατίας,

(iii) ο βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος και η δυνατότητα αποκατάστασής του, και

(iv) η συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος· και

(β)κατά πόσο συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(i) Ο τύπος φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος διατρέχει κίνδυνο να υποβαθμιστεί ή και να εξαφανισθεί από την περιοχή της φυσικής του κατανομής στη Δημοκρατία,

(ii) ο τύπος φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος έχει περιορισμένη περιοχή φυσικής κατανομής στη Δημοκρατία, λόγω της μείωσής του ή λόγω του ότι η περιοχή του, εκ της φύσεώς της, είναι περιορισμένη, ή

(iii) ο τύπος φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος αποτελεί σημαντικό δείγμα τυπικών χαρακτηριστικών της μεσογειακής βιογεωγραφικής περιοχής στη Δημοκρατία.

(3) Τα κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΙΙ είναι:

(α)(i) το μέγεθος και η πυκνότητα του πληθυσμού του είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος που είναι παρόν στην περιοχή, σε σχέση με τους πληθυσμούς που είναι παρόντες στο έδαφος της Δημοκρατίας,

(ιι) ο βαθμός διατήρησης των στοιχείων του οικότοπου που είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος και η δυνατότητα αποκατάστασης,

(iii) ο βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που είναι παρών στην περιοχή, σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο φυσικής κατανομής του είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος, και

(iv) η συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος· και

(β)κατά πόσο συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(i) Το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος, εξαιρουμένων εκείνων η περιοχή φυσικής κατανομής των οποίων εκτείνεται οριακά μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας, διατρέχει κίνδυνο στη Δημοκρατία,

(ii) το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος είναι ευπρόσβλητο στη Δημοκρατία, δηλαδή αν ενδέχεται να περιληφθεί στην κατηγορία των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που διατρέχουν κίνδυνο, εφόσον εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι παράγοντες που δημιουργούν αυτόν τον κίνδυνο,

(iii) το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος είναι σπάνιο στη Δημοκρατία, δηλαδή ο πληθυσμός του είναι ολιγάριθμος και μολονότι δε διατρέχει επί του παρόντος κίνδυνο ούτε είναι ευπρόσβλητο, υπάρχει κίνδυνος να καταστεί τέτοιο· αυτά τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές μικρές ή αραιά διασκορπισμένες σε μία μεγαλύτερη έκταση, ή

(iv) το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος είναι ενδημικό στη Δημοκρατία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της ιδιομορφίας του οικότοπου του ή των ενδεχομένων επιπτώσεων που μπορεί να έχει η εκμετάλλευση ή η ρύθμιση του πληθυσμού του στην κατάσταση της διατήρησής του.

(4) Η Επιστημονική Επιτροπή ακολουθεί, τηρουμένων των αναλογιών, τα ίδια κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (3) και για τις περιπτώσεις εφαρμογής του εδαφίου (8) του άρθρου 11.

Υιοθέτηση καταλόγου και κήρυξη ειδικών ζωνών διατήρησης

13.-(1) Όταν μια περιοχή η οποία προτείνεται για τόπος κοινοτικής σημασίας υιοθετείται ως τόπος κοινοτικής σημασίας από την Επιτροπή, ο Υπουργός κηρύσσει την εν λόγω περιοχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ειδική ζώνη διατήρησης το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέσα σε τέσσερα χρόνια από την υιοθέτησή της ως τόπου κοινοτικής σημασίας.

(2) Ο Υπουργός, με βάση γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4), καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όσον αφορά κάθε ειδική ζώνη διατήρησης, μέτρα προτεραιότητας σε συνάρτηση με:

(α)τη σημασία της ειδικής ζώνης διατήρησης για:

(i) τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης ενός τύπου φυσικού οικότοπου κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι ή ενός είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΙΙ, και

(ii) για τη συνεκτικότητα του «Φύση 2000»·

(β)τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής που απειλούν την εν λόγω ειδική ζώνη διατήρησης· και

(γ) την υποχρέωση πρόληψης και αποφυγής της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών, καθώς και των οχλήσεων που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ειδικές ζώνες διατήρησης έχουν ορισθεί, εφόσον οι οχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τους στόχους του παρόντος  Νόμου.

(3) Η Επιστημονική Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της γραπτής γνωμοδότησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2), κρίνει την κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικότοπου ως ικανοποιητική, όταν:

(α)η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που καταλαμβάνει μένουν σταθερές ή αυξάνονται,

(β)η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη συντήρησή του υφίστανται και είναι δυνατό να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον, και

(γ)η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών για τον εν λόγω οικότοπο ειδών, που δύναται να περιλαμβάνουν το αγρινό, κρίνεται ικανοποιητική, σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(4) Η Επιστημονική Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της γραπτής γνωμοδότησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2), κρίνει την κατάσταση διατήρησης ενός είδους ως ικανοποιητική, όταν:

(α)τα δεδομένα που σχετίζονται με την εξέλιξη των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν ότι το είδος αυτό εξακολουθεί και μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει,

(β)η περιοχή της φυσικής κατανομής του οικείου είδους δε φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί κατά το προβλεπτό μέλλον, και

(γ)υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση, ώστε οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εγγράψει περιοχή στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται από αυτήν, εφαρμόζονται για την εν λόγω περιοχή οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, και στην περίπτωση των περιοχών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 11.

Διαβουλεύσεις για περιοχές που δε συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 11

14.-(1) Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρχίσει διαβουλεύσεις με τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αναφορικά με περιοχή η οποία δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται και διαβιβάζεται στην Επιτροπή, με βάση το άρθρο 11, αλλά περιλαμβάνει τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή είδη προτεραιότητας, και

(α)Η Δημοκρατία συμφωνεί με την Επιτροπή για υιοθέτηση της περιοχής ως τόπου κοινοτικής σημασίας, ή

(β)το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αποφασίζει την υιοθέτηση της περιοχής ως τόπου κοινοτικής σημασίας,

η περιοχή θεωρείται ως τόπος κοινοτικής σημασίας και κηρύσσεται από τον Υπουργό σε ειδική ζώνη διατήρησης από την ημερομηνία της συμφωνίας ή της απόφασης του Συμβουλίου.

(2) Κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων ή εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου, για την εν λόγω περιοχή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16.

Διάταγμα διαχείρισης και προστασίας της φύσης

15.-(1) Ο Υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής και αφού λάβει υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) καθώς και τις σχετικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το εδάφιο (3), εκδίδει διάταγμα διαχείρισης και προστασίας της φύσης, αναφορικά με ειδική ζώνη διατήρησης, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο:

(α)απαγορεύει συγκεκριμένη δραστηριότητα ή λειτουργία,

(β)διατάζει την ανάληψη συγκεκριμένης δραστηριότητας ή λειτουργίας,

(γ)καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης,

(δ)καθορίζει συγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης.

(2) Η Επιστημονική Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1):

(α)αναφέρει τις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι ή των τύπων που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 11, που απαντώνται στην ειδική ζώνη διατήρησης,

(β)αναφέρει τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΙΙ ή των ειδών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 11, που απαντώνται στην ειδική ζώνη διατήρησης,

(γ)καθορίζει κάθε πράξη ή δραστηριότητα ή λειτουργία η οποία υποβαθμίζει τους φυσικούς οικότοπους και τους οικότοπους των ειδών, σε σχέση με τους στόχους διατήρησής τους, και η οποία πρέπει να αποφεύγεται,

(δ)προτείνει κατάλληλα μέτρα διατήρησης και σχέδια διαχείρισης για τους εν λόγω φυσικούς οικότοπους και τους οικοτόπους των ειδών,

(ε)καθορίζει σε ποιο βαθμό οι εισηγήσεις της στον Υπουργό αφορούν πράξεις, δραστηριότητες ή λειτουργίες που επιτρέπονται με βάση οποιαδήποτε νομοθεσία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές και ενσωματώνει στη γνωμοδότησή της τις θέσεις των αρχών αυτών.

(3)(α)Η Επιστημονική Επιτροπή πριν υποβάλει τη γνωμοδότησή της στον Υπουργό δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο γνωστοποίηση, σχετικά με τη γραπτή γνωμοδότηση, με την οποία καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει στο Διευθυντή, εντός τριάντα ημερών, τυχόν απόψεις, παρατηρήσεις ή ενστάσεις.

(β)Μετά την πάροδο της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) η Επιστημονική Επιτροπή εξετάζει τυχόν ενστάσεις και δύναται να τροποποιήσει ανάλογα τη γνωμοδότησή της.

(γ)Η τελική γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής υποβάλλεται στον Υπουργό για τους σκοπούς του εδαφίου (1) αναφέροντας τις απόψεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις που υποβλήθηκαν και τον τρόπο χειρισμού τους.

Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον

16.-(1) Κάθε σχέδιο ή έργο το οποίο δεν υπόκειται σε πολεοδομική άδεια και το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής που εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης, αλλά δύναται να την επηρεάζει, καθεαυτό ή από κοινού με άλλο σχέδιο ή έργο, υπόκειται από την περιβαλλοντική αρχή σε περιβαλλοντική εκτίμηση, αν είναι σχέδιο, και περιβαλλοντική έγκριση, αν είναι έργο. Σκοπός της πιο πάνω διαδικασίας είναι η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω σχεδίου ή έργου στην περιοχή, λαμβάνοντας καθοριστικά υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής αυτής και της οικείας ειδικής ζώνης διατήρησης και την δημόσια γνώμη για το σχέδιο ή έργο:

Νοείται ότι οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία εξασφάλισης της δημόσιας γνώμης, καθώς και οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την έκφραση της δημόσιας γνώμης μπορεί να καθοριστούν μέσω κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Σχέδιο ή έργο που δεν υπόκειται σε πολεοδομική άδεια υιοθετείται ή εγκρίνεται από την περιβαλλοντική αρχή, μόνο εφόσον αυτή βεβαιωθεί ότι το εν λόγω σχέδιο ή έργο δεν παραβλάπτει την ακεραιότητα της περιοχής ή προκαλεί αλλοίωση του χαρακτήρα της:

Νοείται ότι το εν λόγω σχέδιο δύναται να υιοθετηθεί ή η περιβαλλοντική αρχή δύναται να εγκρίνει το εν λόγω έργο, παρά το ότι αυτό παραβλάπτει την ακεραιότητα της περιοχής, αν η έγκρισή του κριθεί αναγκαία για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσης:

Νοείται περαιτέρω ότι το εν λόγω σχέδιο δύναται να υιοθετηθεί ή η περιβαλλοντική αρχή δύναται να εγκρίνει το εν λόγω έργο, παρά το ότι αυτό παραβλάπτει την ακεραιότητα περιοχής η οποία φιλοξενεί τύπο φυσικού οικότοπου προτεραιότητας ή είδος προτεραιότητας μόνο για λόγους σχετικούς με την υγεία των ανθρώπων, τη δημόσια ασφάλεια, για λόγους σχετικούς με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον ή για λόγους σχετικούς με άλλους επιτακτικούς λόγους οι οποίοι, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής, συνιστούν λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

(3) Κάθε έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια, κάθε δημόσιο έργο και κάθε σχέδιο που καθορίζει το πλαίσιο έγκρισής τους, όταν το εν λόγω έργο, δημόσιο έργο ή σχέδιο δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής η οποία εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης, αλλά δύναται να την επηρεάζει, καθεαυτό ή από κοινού με άλλο έργο, δημόσιο έργο ή σχέδιο, υπόκειται σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του στην περιοχή, λαμβάνοντας καθοριστικά υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής αυτής και της οικείας ειδικής ζώνης διατήρησης και τη δημόσια γνώμη για το σχέδιο ή έργο:

Νοείται ότι οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία εξασφάλισης της δημόσιας γνώμης, καθώς και οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την έκφραση της δημόσιας γνώμης μπορεί να καθοριστούν μέσω κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6), έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια, δημόσιο έργο, ή σχέδιο που καθορίζει το πλαίσιο έγκρισής τους εγκρίνεται ή υιοθετείται από την πολεοδομική αρχή ή την κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο εφόσον η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής βεβαιώνει ότι το εν λόγω έργο, δημόσιο έργο ή σχέδιο δεν παραβλάπτει την ακεραιότητα της περιοχής ή προκαλεί αλλοίωση του χαρακτήρα της.

(5) Σε περίπτωση που η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής είναι αρνητική, αλλά, ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, η πολεοδομική αρχή ή η κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, κρίνει ότι η έγκριση έργου που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια, δημόσιου έργου ή σχεδίου που καθορίζει το πλαίσιο έγκρισής τους είναι αναγκαία, για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσης, δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), να εγκρίνει το εν λόγω έργο ή δημόσιο έργο ή να υιοθετήσει το εν λόγω σχέδιο.

(6) Η πολεοδομική αρχή ή η κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να εγκρίνει έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια ή δημόσιο έργο ή να υιοθετήσει σχέδιο, όταν το εν λόγω έργο, δημόσιο έργο ή σχέδιο αφορά περιοχή η οποία φιλοξενεί τύπο φυσικού οικότοπου προτεραιότητας ή είδος προτεραιότητας, με βάση το εδάφιο (5), μόνο για λόγους σχετικούς με:

(α) την υγεία των ανθρώπων,

(β) τη δημόσια ασφάλεια,

(γ) θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή

(δ) άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ορίζονται ως τέτοιοι σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής.

(7) Σε περίπτωση που:

(α) σχέδιο υιοθετείται,

(β) η περιβαλλοντική αρχή εγκρίνει έργο που δεν υπόκειται σε πολεοδομική άδεια, με βάση τις επιφυλάξεις του εδαφίου (2),

(γ) η πολεοδομική αρχή εγκρίνει έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια, με βάση τα εδάφια (5) και (6),

(δ) κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου εγκρίνει δημόσιο έργο, με βάση τα εδάφια (5) και (6),

ο Υπουργός επιβάλλει, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συγκεκριμένους όρους ως αντισταθμιστικά μέτρα, αναφορικά με την υιοθέτηση του σχεδίου ή την εκτέλεση του έργου, οι οποίοι αποσκοπούν στην εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων που η υιοθέτηση του σχεδίου ή ή εκτέλεση ή λειτουργία του έργου δυνατό να επιφέρει στην ειδική ζώνη διατήρησης στην οποία εμπίπτει η οικεία περιοχή.

(8) O Διευθυντής ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε συγκεκριμένο όρο που επιβάλλεται ως αντισταθμιστικό μέτρο, με βάση το εδάφιο (7).

Συγχρηματοδότηση

17.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναβολή της προώθησης συγχρηματοδοτούμενων μέτρων που δεν περιλήφθηκαν στο πλαίσιο δράσης προτεραιότητας, που θεσπίζεται από την Επιτροπή, με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων μέτρων που έχουν περιληφθεί στο εν λόγω πλαίσιο δράσης, αλλά δεν έχουν λάβει την αναγκαία συγχρηματοδότηση ή συγχρηματοδοτήθηκαν μόνο εν μέρει.

(2) Απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε νέου μέτρου ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση των ειδικών ζωνών διατήρησης, στις οποίες τα εξαρτώμενα από συγχρηματοδότηση μέτρα αναβάλλονται από τον Υπουργό, με βάση το εδάφιο (1).

Προώθηση και διαχείριση στοιχείων του τοπίου

18.-(1) Κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο πλαίσιο της πολιτικής για χρήση και ανάπτυξη της γης, ενθαρρύνει τη διαχείριση εκείνων των στοιχείων του τοπίου τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι τα στοιχεία που, λόγω,

(α)του γραμμικού και συνεχούς χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένων των υδάτινων ρευμάτων και των οχθών τους και των παραδοσιακών συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών, ή

(β)του συνδετικού ρόλου τους, συμπεριλαμβανομένων των ελών και των αλσών,

είναι απαραίτητα για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή άγριων ειδών.

Εποπτεία

19. Κάθε φυσικός οικότοπος κοινοτικού ενδιαφέροντος και κάθε είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένου του αγρινού, και ειδικότερα οι τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και τα είδη προτεραιότητας, καθώς και κάθε οικότοπος και κάθε είδος που περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζεται με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 11 υπόκεινται σε εποπτεία, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 39.

Εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και του Κεφαλαίου Γ΄ στην περίπτωση του αγρινού

20. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου και του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Νόμου, οι όροι «είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΙΙ» και «είδος προτεραιότητας» περιλαμβάνουν το αγρινό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Είδη πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

21.-(1) Απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, κάθε μορφής εκ προθέσεως σύλληψη ή θανάτωση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος IΙΙ.

(2) Απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος IΙΙ, κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, την περίοδο της χειμερίας νάρκης και κατά τη μετανάστευση.

(3) Απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η εκ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή των αυγών των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος IΙΙ.

(4) Απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η βλάβη ή καταστροφή ή και διατάραξη των τόπων αναπαραγωγής ή ανάπαυσης των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος IΙΙ.

(5) Απαγορεύεται η κατοχή, η μεταφορά, η πώληση ή η ανταλλαγή ή η προσφορά προς πώληση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε δείγματος είδους πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος το οποίο περιλαμβάνεται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος IΙΙ ή δείγματος αυτού.

(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (5) εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος IΙΙ.

(7) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (6) ισχύουν και για τα είδη τοπικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 11.

Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

22.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση του Υπουργού, η οποία υποβάλλεται μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, να θεσπίσει, με κανονισμούς, σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, που απαριθμούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος IΙΙ, καθώς και στο εδάφιο (8) του άρθρου 11.

(2) Με βάση τα αποτελέσματα του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση του Υπουργού, η οποία υποβάλλεται μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, να καθορίσει, με κανονισμούς, τις αναγκαίες επιπρόσθετες έρευνες ή μέτρα διατήρησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τυχαίες συλλήψεις ή θανατώσεις δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Είδη χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Δασών Νόμων του 1967 έως 2003, απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η εκ προθέσεως αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή δειγμάτων των ειδών χλωρίδας κοινοτικού

ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ.

(2) Απαγορεύεται, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, η κατοχή, η μεταφορά, η πώληση ή ανταλλαγή ή η προσφορά προς πώληση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε είδους χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος το οποίο περιλαμβάνεται στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος IΙΙ.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου των ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος IΙΙ.

Διατήρηση ειδών του Παραρτήματος ΙV

24.-(1) Ο Υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής και εφόσον λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 19, δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διατάξει τη λήψη οποιωνδήποτε ή όλων των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), ώστε η λήψη δειγμάτων των ειδών πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, από το φυσικό περιβάλλον, καθώς και η εκμετάλλευσή τους να μην αντιβαίνουν προς τη διατήρηση των εν λόγω ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) συνεπάγονται τη συνέχιση της εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 19 και δύναται επιπλέον να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων -

(α)κανόνες για την πρόσβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία,

(β)την προσωρινή ή τοπική απαγόρευση της λήψης δειγμάτων από το φυσικό περιβάλλον και της εκμετάλλευσης ορισμένων πληθυσμών,

(γ)την υπαγωγή σε κανόνες των περιόδων ή των τρόπων λήψης δειγμάτων,

(δ)την υπαγωγή της λήψης δειγμάτων σε κυνηγετικούς ή αλιευτικούς κανόνες που υιοθετούνται με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003 και τον περί Αλιείας Νόμο, αντίστοιχα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση και προστασία των οικείων ειδών,

(ε)διατάξεις για την εκτροφή ζωικών ειδών υπό αιχμαλωσία που εκδίδονται με βάση την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 32 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 μέχρι 2002, καθώς και την τεχνητή αναπαραγωγή φυτικών ειδών, υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες, με σκοπό τη μείωση της λήψης δειγμάτων από το φυσικό περιβάλλον.

(3) Τα αποτελέσματα τυχόν μέτρων που λαμβάνονται με βάση το εδάφιο (1) ή με βάση κανονισμούς που δυνατό να εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 42, αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή, με βάση τα αποτελέσματα της εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 19.

Απαγορευμένα μέσα σύλληψης ή θανάτωσης ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

25.-(1) Απαγορεύεται η σύλληψη ή η θανάτωση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος A΄ του Παραρτήματος IV, με τη χρησιμοποίηση όλων των μη επιλεκτικών μέσων που είναι δυνατό να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ή να διαταράξουν τον πληθυσμό ενός είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα με τη χρησιμοποίηση των μέσων που απαριθμούνται στα εδάφια (3), (4) και (5).

(2) Σε περίπτωση που εφαρμόζονται παρεκκλίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 26, για τη λήψη δειγμάτων, τη σύλληψη ή τη θανάτωση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, που απαριθμούνται στο Μέρος A΄ του Παραρτήματος III, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση όλων των μη επιλεκτικών μέσων που είναι δυνατό να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ή να διαταράξουν την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα με τη χρησιμοποίηση των μέσων που απαριθμούνται στα εδάφια (3), (4) και (5).

(3) Απαγορεύεται η χρήση των ακόλουθων μη επιλεκτικών μέσων σύλληψης και θανάτωσης θηλαστικών:

(α)τυφλά ή ακρωτηριασμένα ζώα που χρησιμοποιούνται ως δόλωμα·

(β)μαγνητόφωνα·

(γ)ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα που μπορούν να θανατώνουν ή να προκαλούν σύγχυση·

(δ)τεχνητές φωτεινές πηγές·

(ε)καθρέπτες και άλλα μέσα που θαμπώνουν·

(στ)μέσα φωτισμού στόχων·

(ζ)συστήματα στοχάστρων για νυχτερινή σκόπευση που περιλαμβάνουν μεγεθυντή εικόνων ή μετατροπέα ηλεκτρονικών εικόνων·

(η)εκρηκτικά·

(θ)δίκτυα μη επιλεκτικά ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις συνθήκες χρήσης τους·

(ι)βαλλίστρα·

(ια)δηλητήρια ή δολώματα με δηλητήριο ή με αναισθητικό·

(ιβ)διοχέτευση αερίων ή καπνών·

(ιγ)ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια.

(4) Απαγορεύεται η χρήση των ακόλουθων μη επιλεκτικών μέσων σύλληψης και θανάτωσης ιχθύων:

(α)δηλητήρια·

(β)εκρηκτικά·

(5) Απαγορεύεται κάθε μορφής σύλληψη και θανάτωση είδους πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος του Μέρους Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ και του Μέρους Α΄ του Παραρτήματος IV με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ή οχήματος με κινητήρα το οποίο βρίσκεται σε κίνηση.

Επιφύλαξη

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, να επιτρέψει, με δεόντως αιτιολογημένο διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24 και 25, μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

(α)για την πρόληψη σοβαρής ζημιάς σε καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, σε δάση, σε πληθυσμούς ιχθύων και των υδάτων, σε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία,

(β)για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας και τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων,

(γ)για λόγους δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας ή για άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λόγων κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα και ευεργετικών συνεπειών πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον,

(δ)για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους,

(ε)για λόγους αποκατάστασης πληθυσμών και επανεισαγωγής ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και για επιχειρήσεις αναπαραγωγής που απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής αναπαραγωγής των φυτών,

(στ)για να επιτρέψει, υπό όρους, την επιλεκτική και ποσοτικά περιορισμένη σύλληψη ή κράτηση προσδιορισμένου και περιορισμένου αριθμού μερικών δειγμάτων των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα IΙΙ.

(2) Ο Υπουργός δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24 και 25, σύμφωνα με το εδάφιο (1), μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι:

(α)δεν υπάρχει άλλη αποτελεσματική, εναλλακτική λύση, και

(β)τέτοια παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της φυσικής τους κατανομής.

(3) Σε περίπτωση που ο Υπουργός επιτρέπει παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24 και 25, με βάση το εδάφιο (1), καθορίζει στο διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1):

(α)τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που αποτελούν το αντικείμενο παρέκκλισης,

(β)τα επιτρεπόμενα μέσα, συστήματα ή μεθόδους σύλληψης ή θανάτωσής τους,

(γ)τις χρονικές και τοπικές συνθήκες στις οποίες εφαρμόζεται η παρέκκλιση,

(δ)κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά η παρέκκλιση,

(ε)τυχόν ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται από εντεταλμένο Επιθεωρητή.

(στ)Συγκεκριμένους χώρους όπου ισχύει παρέκκλιση.

(4) Ο Διευθυντής συντάσσει και αποστέλλει στην Επιτροπή, με κοινοποίηση στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, κάθε δύο χρόνια έκθεση για τις παρεκκλίσεις που παραχωρήθηκαν με βάση το εδάφιο (1) και αυτές που παραχωρήθηκαν με βάση το άρθρο 18 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003.

(5) Η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με:

(α)τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν οι παρεκκλίσεις και τους λόγους της παρέκκλισης, περιλαμβανομένης της φύσης του κινδύνου και ενδεχομένως οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις που δεν έγιναν δεκτές και τα επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν,

(β)τα μέσα, τα συστήματα ή τις μεθόδους σύλληψης ή θανάτωσης ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που έχουν επιτραπεί και τους λόγους της χρησιμοποίησής τους,

(γ)το χρόνο και τον τόπο παροχής των εν λόγω παρεκκλίσεων,

(δ)τυχόν ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται από εντεταλμένο Επιθεωρητή ή μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξαετής έκθεση

27. Κάθε έξι χρόνια ο Διευθυντής συντάσσει έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, την οποία διαβιβάζει στην Επιτροπή και περιλαμβάνει:

(α)πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα διατήρησης και τα σχέδια διαχείρισης,

(β)εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων και σχεδίων στην κατάσταση διατήρησης των τύπων φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ,

(γ)τα κυριότερα αποτελέσματα της εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 19.

Πινακίδες

28. Κάθε ειδική ζώνη διατήρησης σημαίνεται με ειδικές πινακίδες, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επανεισαγωγή ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στη Δημοκρατία

29. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, η Επιστημονική Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο είναι σκόπιμη η επανεισαγωγή τοπικών ειδών πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IΙΙ, στο έδαφος της Δημοκρατίας και αν η επανεισαγωγή μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των εν λόγω ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, εφόσον:

(α)προκύπτει από έρευνα που έχει διεξαχθεί και από την εμπειρία κρατών μελών ότι η εν λόγω επανεισαγωγή συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση των εν λόγω ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, και

(β)πριν από οποιαδήποτε επανεισαγωγή διεξαχθούν οι δέουσες διαβουλεύσεις με κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Απαγόρευση απελευθέρωσης στο φυσικό περιβάλλον μη τοπικών ειδών άγριας πανίδας ή χλωρίδας

30. Απαγορεύεται η απελευθέρωση στο φυσικό περιβάλλον μη ιθαγενών ειδών άγριας πανίδας ή χλωρίδας:

Νοείται ότι άδεια για την ηθελημένη απελευθέρωση μη ιθαγενούς είδους άγριας πανίδας ή χλωρίδας μπορεί να παραχωρηθεί από τον Υπουργό δυνάμει κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Επιστημονική έρευνα

31.- (1) Για τα είδη της άγριας πανίδας που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, η αναγκαία επιστημονική έρευνα, καταμέτρηση των πληθυσμών των ειδών και τα μέτρα που αφορούν τη διαχείρισή τους διεξάγονται από εξουσιοδοτημένη αρχή η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής.

(2) Ο Υπουργός μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, να επιτρέψει τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την παραχώρηση σχετικής άδειας και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην άδεια.

Ταρίχευση ειδών άγριας πανίδας

32.- (1) Πρόσωπο το οποίο ταριχεύει ή διατηρεί ταριχευμένα είδη άγριας πανίδας χωρίς άδεια είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Ο Διευθυντής μπορεί να χορηγήσει σχετική άδεια σε ταριχευτές ειδών άγριας πανίδας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την ταρίχευση ή κατοχή συγκεκριμένου ταριχευμένου είδους άγριας πανίδας υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους και με την καταβολή σχετικού τέλους:

Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση άδειας για ταρίχευση είδους άγριας πανίδας ή για την κατοχή ταριχευμένων ειδών, αν έχει υποψία ότι η κατοχή του είδους είναι αποτέλεσμα αδικήματος, κατά παράβαση του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε κάτοχος ταριχευμένων ειδών άγριας πανίδας υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, να απευθυνθεί στο Διευθυντή για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

(4) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια ταριχευτή ειδών άγριας πανίδας υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή.

(5) Ο κάτοχος άδειας ταρίχευσης εκθέτει την άδεια σε περίοπτο μέρος του εργαστηρίου του.

(6) (α) Κάθε κάτοχος άδειας ταρίχευσης τηρεί βιβλίο καταγραφής στο οποίο καταχωρεί για κάθε είδος άγριας πανίδας αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως καθορίζεται στην άδεια.

(β)για κάθε είδος άγριας πανίδας συμπληρώνονται τρία αντίγραφα:

(i)το πρώτο αντίγραφο δίδεται στον πελάτη ως άδεια κατοχής του είδους άγριας πανίδας,

(ii)το δεύτερο αντιγραφο κατακρατείται από τον κάτοχο άδειας ταρίχευσης για σκοπούς ελέγχου, και

(iii)το τρίτο αντίγραφο αποστέλλεται στο Διευθυντή.

(7) Ο κάτοχος άδειας ταρίχευσης προσκομίζει στο Διευθυντή για εξέταση κάθε είδος άγριας πανίδας που προορίζεται για ταρίχευση, μαζί με το βιβλίο καταγραφής, για έγκριση προς ταρίχευση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΦΩΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
Εισαγωγή στη Δημοκρατία προϊόντων από δέρματα νεογνών φώκιας

33.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, με σκοπό την εμπορία, στη Δημοκρατία οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα τα οποία προέρχονται από το παραδοσιακό κυνήγι των πληθυσμών Inuit.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καθορισμός αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς του Κανονισμού ΕΚ/35/97

34. Αρμόδια αρχή για την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 35/97 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισμό διατάξεων που αφορούν την πιστοποίηση γουνών και άλλων εμπορευμάτων τα οποία καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αρ. 3254/91 του Συμβουλίου, είναι ο Διευθυντής.

Καθορισμός αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς του Κανονισμού ΕΟΚ/348/81

35. Αρμόδια αρχή για την χορήγηση της άδειας εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 348/81 του Συμβουλίου, της 20ης Ιανουαρίου 1981, περί κοινού καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές των προϊόντων που προέρχονται από κητοειδή, είναι ο Διευθυντής.

Καθορισμός αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς του Κανονισμού ΕΟΚ/3418/83

36.- (1) Αρμόδια αρχή για την έκδοση των εντύπων και της ετικέτας που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού της Επιτροπής ΕΟΚ/3418/83, της 28ης Νοεμβρίου 1983, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, είναι ο Διευθυντής.

(2) Αρμόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), είναι ο Διευθυντής.

(3) Αρμόδια αρχή για την έκδοση της ετικέτας που αναφέρεται στο άρθρο 25 του Κανονισμού, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), είναι ο Διευθυντής.

Καθορισμός διαχειριστικού οργάνου και επιστημονικής αρχής για τους σκοπούς των Κανονισμών ΕΚ/338/97 και ΕΚ/939/97

37.-(1) Για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, με τον έλεγχο του εμπορίου τους, και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 939/97 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 1997, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, με τον έλεγχο του εμπορίου τους:

«διαχειριστικό όργανο» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,

«επιστημονική αρχή» σημαίνει τις επιτροπές που ιδρύονται με βάση το εδάφιο (2).

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ιδρύονται οι ακόλουθες επιστημονικές επιτροπές:

(α)επιστημονική επιτροπή για τα είδη υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·

(β)επιστημονική επιτροπή για τα είδη χερσαίας πανίδας, την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Ταμείου Θήρας·

(γ)επιστημονική επιτροπή για τα είδη πτηνοπανίδας, την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος· και

(δ)επιστημονική επιτροπή για είδη χερσαίας χλωρίδας, την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Τμήματος Γεωργίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

(3) Οι επιστημονικές επιτροπές που αναφέρονται στο εδάφιο (2) εξετάζουν θέματα των αρμοδιοτήτων τους, σχετικά με τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), που παραπέμπονται σε αυτές από το διαχειριστικό όργανο.

(4) Οι επιστημονικές επιτροπές που αναφέρονται στο εδάφιο (2) συγκαλούνται από την υπηρεσία που αναφέρεται πρώτη στο εδάφιο (2) για κάθε επιστημονική επιτροπή.

(5) Το διαχειριστικό όργανο τηρεί αρχείο σε οποιαδήποτε μορφή ήθελε αποφασίσει συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού.

Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού (EK) αριθ. 1007/2009

37Α.  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 είναι ο Διευθυντής.

Αρχιεπιθεωρητής και εντεταλμένοι επιθεωρητές

38.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του υπουργείου του ως εντεταλμένους επιθεωρητές, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών ή διαταγμάτων.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει έναν εκ των εντεταλμένων Επιθεωρητών, που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1), ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών, να ορίσει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε ως θηροφύλακας, σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Ταμείου Θήρας Νόμων του 1990 έως 1999, ως εντεταλμένο Επιθεωρητή, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών ή διαταγμάτων.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), ο Υπουργός Οικονομικών, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίσει λειτουργό ως εντεταλμένο επιθεωρητή, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του Μέρους III του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων κανονισμών στα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 μέχρι 2002.

(5) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν εξουσίες και καθήκοντα εντεταλμένων Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε όρους που θα καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εντεταλμένοι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39.

(7) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητάς αυτού.

(8) Κάθε εντεταλμένος Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(9) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε εντεταλμένο Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

39.-(1) Κάθε εντεταλμένος Επιθεωρητής έχει εξουσία να-

(α)εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία που εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης ή σε οικότοπο ο οποίος βρίσκεται εκτός ζώνης ειδικής προστασίας και αναφορικά με τον οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα, με βάση το εδάφιο (6) του άρθρου 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(β)ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ)έχει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό και υλικό που κρίνει αναγκαίο για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του·

(δ)προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

(ε)προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(στ)κατάσχει και κατακρατεί δείγμα ή οποιοδήποτε είδος άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή γούνας ή άλλου προϊόντος που περιέχει γούνα, η οποία προέρχεται από ορισμένα είδη άγριας πανίδας ή δέρματος ορισμένων νεογνών φώκιας ή προϊόντος που προέρχεται από δέρμα ορισμένων νεογνών φώκιας για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i)για να το εξετάσει,

(ii)για να το προστατεύσει,

(iii)για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία διενεργείται·

(ζ)για να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(η)για να διενεργεί εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων τους, λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και τα είδη προτεραιότητας.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής καταρτίζει γραπτή έκθεση κάθε έξι μήνες, αναφορικά με τις εξουσίες που απαριθμούνται στο εδάφιο (1), οι οποίες ασκήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η έκθεση, και τα αποτελέσματα της εποπτείας, επιθεώρησης και ελέγχου, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) από τους εντεταλμένους Επιθεωρητές, και αποστέλλει την έκθεση στην Επιστημονική Επιτροπή.

(3) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει εντεταλμένο επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, με βάση το εδάφιο (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 1.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα

40.-(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του:

(α)Προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη, κατά παράβαση:

(i) των μέτρων προτεραιότητας διατάγματος που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 13,

(ii) των απαγορευτικών ή επιτακτικών διατάξεων διατάγματος διαχείρισης και προστασίας της φύσης, που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 15,

(iii) αντισταθμιστικών μέτρων διατάγματος που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (7) του άρθρου 16,

(iv) των επιπρόσθετων μέτρων διατήρησης, που καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 22,

(v) των μέτρων διατάγματος που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 24, ή

(vi) των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 26, οι οποίοι καθορίζονται από τον Υπουργό σε διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 26,

(β)προβαίνει σε παράβαση των διατάξεων:

(i) του εδαφίου (2) του άρθρου 17,

(ii) του άρθρου 21,

(iii) του άρθρου 23,

(iv) του άρθρου 25, ή

(v) του άρθρου 33,

(γ)απελευθερώνει στο φυσικό περιβάλλον μη τοπικό είδος άγριας πανίδας ή χλωρίδας, κατά παράβαση του άρθρου 30,

(δ)διεξάγει επιστημονική έρευνα χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 31,

(ε)ταριχεύει ή κατέχει ταριχευμένο είδος άγριας πανίδας χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 32,

(στ)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων τα οποία δυνατό να εκδοθούν, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ζ)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 3254/91 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 1991, για την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην κοινότητα γουνών και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων που κατάγονται από χώρες στις οποίες συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμφωνες με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 35/97 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισμό διατάξεων που αφορούν την πιστοποίηση γουνών και άλλων εμπορευμάτων τα οποία καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αρ. 3254/91 του Συμβουλίου,

(η)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 348/81 του Συμβουλίου, της 20ης Ιανουαρίου 1981, περί κοινού καθεστώτος, που εφαρμόζεται στις εισαγωγές των προϊόντων που προέρχονται από κητοειδή, και του Κανονισμού της Επιτροπής ΕΟΚ/3418/83, της 28ης Νοεμβρίου 1983, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση,

(θ)παραβαίνει τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ/338/97, όπως αυτές απαριθμούνται στο άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού ή παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλη απαγορευτική ή επιτακτική διάταξη του εν λόγω κανονισμού,

(ι)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ/939/97, ή

(ια) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Άρθρου 3, παράγραφοι 1 και/ ή 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 10.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι μετά τη δεύτερη καταδίκη οποιουδήποτε ατόμου οι πιο πάνω ποινές διπλασιάζονται.

(2) Αναφορικά με αδίκημα κατά παράβαση της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1), το δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη ποινή, να δημεύσει δείγμα αναφορικά προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων, και λοιπών νομικών προσώπων

41. Όταν αδίκημα, με βάση τον παρόντα Νόμο, διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο του προαναφερθέντος αδικήματος.

Εξουσία έκδοσης κανονισμών

42.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα για ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α)τη θέσπιση συστήματος αδειών για τη λήψη δειγμάτων ή ποσοστώσεων των ειδών πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV,

(β)τη ρύθμιση της αγοράς, της πώλησης, της διάθεσης προς πώληση, της κατοχής ή της μεταφοράς, με σκοπό την πώληση δειγμάτων των ειδών πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV,

(γ)τη θέσπιση συστήματος συνεχούς παρακολούθησης των τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαριθμούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ και τον καθορισμό οποιωνδήποτε αναγκαίων επιπρόσθετων ερευνών ή μέτρων διατήρησης, για αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στα εν λόγω είδη.

Επιφύλαξη

43. [Διαγράφηκε]
Τροποποίηση παραρτημάτων

44. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε από τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

45. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τις διατάξεις:

(α)των παραγράφων (β), (γ) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9,

(β)του εδαφίου (4) του άρθρου 11,

(γ)των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 13,

(δ)του άρθρου 14,

(ε)της παραγράφου (δ) του εδαφίου (6) του άρθρου 16, αναφορικά με τη λήψη σύμφωνης γνωμοδότησης της Επιτροπής,

(στ)του εδαφίου (8) του άρθρου 16,

(ζ)του άρθρου 17,

(η)του εδαφίου (4) του άρθρου 26, και

(θ)του εδαφίου (1) του άρθρου 27, αναφορικά με την υποχρέωση διαβίβασης της έκθεσης στην Επιτροπή

οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία ή ημερομηνίες που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατική διάταξη

46. Μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή το εδάφιο (4) του άρθρου 11, ο κατάλογος που καταρτίζει ο Υπουργός, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 11, δημοσιεύεται, με γνωστοποίηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κάθε περιοχή η οποία περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο θεωρείται ως ειδική ζώνη διατήρησης για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

[Αρθρα 2, 11, 12, 13, 15, 27]

 

ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

(α) Ο κωδικός του τύπου οικοτόπου αντιστοιχεί στον κωδικό του Φύση 2000.

(β) Ο αστερίσκος «*» υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προτεραιότητας.

1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

11. Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια
1110 Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
1120 *Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
1130 Εκβολές ποταμών
1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπτωτη
1150 *Παράκτιες λιμνοθάλασσες
1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
1170 Υφαλοι
1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων

 

12. Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπτωτης
1220 Πολυετής βλάστηση ακτών με κροκάλες
1230 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στον Ατλαντικό και τη Βαλτική
1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
1250 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στις νήσους των Μακάρων

 

13. ΄Ελη και αλίπεδα και ενδοχωρικά παράκτια του Ατλαντικού
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1320 Λειμώνες με θαλάσσια Spartina (Spartinion maritimae)
1330 Αλίπεδα του Ατλαντικού (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1340 *Αλίπεδα της ενδοχώρας

 

14. Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea)

 

15. Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί
1510 *Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia)
1520 *Γυψούχες ιβηρικές στέπες (Gypsophiletalia)
1530 *Παννωνικές αλατούχες στέπες και αλατούχα έλη

 

16. Αρχιπέλαγος, ακτές και αναδυόμενες επιφάνειες της Βόρειας Βαλτικής
1610 Νήσοι Esker της Βαλτικής με βλάστηση αμμωδών, βραχωδών ή χαλικωδών παραλιών και υποπαράλια βλάστηση
1620 Νησίδες και μικρές νήσοι της Βόρειας Βαλτικής
1630 *Παράκτιοι λειμώνες της Βόρειας Βαλτικής
1640 Αμμώδεις παραλίες με πολυετή βλάστηση της Βόρειας Βαλτικής
1650 Στενοί κολπίσκοι (μύχοι) της Βόρειας Βαλτικής

 

2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ

21.

Παράκτιες θίνες των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας

και της Βαλτικής

2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)
2130 *Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες)
2140 *Απασβεστωμένες σταθερές θίνες με Empetrum nigrum
2150 *Απασβεστωμένες σταθερές θίνες του Ατλαντικού (Calluno-Ulicetea)
2160 Θίνες με Hippophaё rhamnoides
2170 Θίνες με Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
2180 Θίνες με πυκνή βλάστηση της ατλαντικής, ηπειρωτικής και βόρειας περιοχής
2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
21Α0 Machairs (* στην Ιρλανδία)

 

22. Παράκτιες θίνες των ακτών της Μεσογείου
2210 Σταθερές θίνες των παραλίων με Crucianellion maritimae
2220 Θίνες με Euphorbia terracina
2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia
2240 Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά
2250 *Θίνες των παραλίων με juniperus spp.
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia
2270 *Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster

 

23. Ενδοχωρικές θίνες, παλαιές και απασβεστωμένες
2310 Θίνες με ψαμμώδεις χερσοτόπους όπου φύονται Calluna και Genista
2320 Θίνες με ψαμμώδεις χερσοτόπους όπου φύονται Calluna και Empetrum nigrum
2330 Ενδοχωρικές θίνες με ανοικτούς λειμώνες όπου φύονται Corynephorus και Agrostis
2340 *Παννωνικές ενδοχωρικές θίνες

 

3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

31. Στάσιμα ύδατα
3110 Ολιγοτροφικά ύδατα, με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, των αμμωδών πεδιάδων (Littorelletalia uniflorae)
3120 Ολιγοτροφικά ύδατα, με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, των γενικά αμμωδών εδαφών της Δυτικής Μεσογείου με Isoetes spp.
3130 Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoёto-Nanojuncetea
3140 Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp.
3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
3160 Φυσικές δυστροφικές λίμνες και τέλματα
3170 *Μεσογειακά εποχικά τέλματα
3180 *Turloughs
3190 Λίμνες με καρστικό γύψο
31Α0 Τρανσυλβανικές θερμοπηγές με κοίτες λωτού

 

32.

Ρέοντα ύδατα-τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής

(μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του

ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση

3210 Φυσικοί ποταμοί της Φινοσκανδιναβίας
3220 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ποώδης βλάστησή τους
3230 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Myricaria germanica
3240 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos
3250 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή, με Glaucium flavum
3260 Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion
3270 Ποταμοί με λασπώδεις όχθες με βλάστηση Chenopodion rubri p.p. και Bidention p.p.

3280

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix Populus alba στις όχθες τους
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion

 

4. ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ

4010 Βόρεια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica tetralix
4020 *Εύκρατα υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica ciliaris και Erica tetralix
4030 Ευρωπαϊκά ξηρά χέρσα εδάφη
4040 *Ξηρά παράκτια χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica vegans
4050 *Ενδημικά χέρσα εδάφη στις νήσους των Μακάρων
4060 Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
4070 *Λόχμες με Pinus mugo και Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Υποαρκτικές λόχμες από Salix spp.
4090 Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους
40Α0 Υποηπειρωτικές περι- Παννωνικές λόχμες

 

5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS)

51. Υπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες
5110 Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.)
5120 Ορεινές διαπλάσεις με Cytisus purgans
5130 Διαπλάσεις με Jupinerus communis σε ασβεστούχους χερσότοπους ή λειμώνες
5140 *Διαπλάσεις με Cistus palhinhae σε παράκτιους χερσότοπους

 

52. Δενδροειδή Matorrals της Μεσογείου
5210 Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.
5220 *Δενδροειδή Matorrals με Zyziphus
5230 *Δενδροειδή Matorrals με Laurus nobilis

 

53. Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες
5310 Συστάδες από Laurus nobilis
5320 Χαμηλές διαπλάσεις με ευφόρβια κοντά σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες

 

54. Φρύγανα
5410 Δυτικο-μεσογειακά φρύγανα των κορυφών απόκρημνων βραχωδών ακτών (Astragalo-Plataginetum subulatae)
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
5430 Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion

 

6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

61. Φυσικοί λειμώνες
6110 *Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες από Alysso-Sedion albi
6120 *Ξηρικοί αμμώδεις ασβεστούχοι λειμώνες
6130 Καλαμινούχοι λειμώνες από Violetalia calaminariae
6140 Πυριτιούχοι λειμώνες των Πυρηναίων με Festuca eskia
6150 Πυριτιούχοι βορειοαλπικοί λειμώνες
6160 Πυριτιούχοι ορεινοί Ιβηρικοί λειμώνες με Festuca indigesta
6170 Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
6180 Μεσοφιλικοί λειμώνες των Νήσων των Μακάρων
6190 Παρόχθιοι Παννωνικοί λειμώνες (Stipo-Festucetalia pallentis)

 

62. Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι
6210 Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες)
6220 *Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
6230 *Χλοώδεις διαπλάσεις με Narbus, ποικιλία ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)
6240 *Υπο-παννωνικοί στεπικοί λειμώνες
6250 *Παννωνικοί λειμώνες σε loess
6260 *Παννωνικές αμμώδεις στέπες
6270 *Χαμηλού υψομέτρου Φινοσκανδιναβικοί λειμώνες ξηροί έως μεσοφιλικοί, ποικίλων ειδών
6280 *Βόρειο Alvar και ασβεστολιθικά προ-καμβριακά επίπεδα βράχια
62Α0 Ανατολικοί υπο- Μεσογειακοί ξηρικοί λειμώνες (Scorzoneratalia villosae)
62Β0 *Σερπεντινόφυλλα λειβάδια της Κύπρου

 

63. Δάση σκληροφύλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas)
6310 Δάση σκληροφύλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus spp. Sempervirens

 

64. Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη
6410 Λειμώνες με Molinia σε έδαφος ασβεστούχο, τυρφώδες ή αργιλο-λασπώδες (Molinion caeruleae)
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion
6430 Υδρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά
6440 Αλλουβιακοί πλημμυριζόμενοι λειμώνες με Cnidion dubii
6450 Αλλουβιακοί βορειοσκανδιναβικοί λειμώνες
6460 Τυρφώνες του Τροόδους

 

65. Μεσόφιλοι λειμώνες
6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Ορεινοί θεριζόμενοι λειμώνες
6530 *Φινοσκανδιναβικοί λειμώνες με πυκνή βλάστηση

 

7. ΥΨΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΙ

71. ΄Οξινοι τυρφώνες με σφάγνα
7110 *Ενεργοί τυρφώνες υψιπέδων
7120 Υποβαθμισμένοι τυρφώνες υψιπέδων (που είναι ακόμη δυνατόν να ανασυσταθούν με φυσικό τρόπο)
7130 Επιφανειακοί τυρφώνες (*για τους ενεργούς τυρφώνες)
7140 Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες
7150 Καθιζήσεις τυρφωδών υποστρωμάτων του Rhynchosporion
7160 Πηγές πλούσιες σε ανόργανα στοιχεία και Φινοσκανδιναβικές πηγές που δημιουργούνται σε βάλτους

 

72. Ασβεστούχοι βάλτοι
7210 *Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του Caricion davallianae
7220 *Πηγές που δημιουργείται επίπαγος (Cratoneurion)
7230 Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες
7240 *Αλπικοί πρωτογενείς σχηματισμοί από Caricion bicoloris-atrofuscae

 

73. Βόρειοι τυρφώνες
7310 *Τυρφώνες Aapa
7320 *Τυρφώνες Palsa

 

8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

81. Λιθώνες
8110 Πυριτικοί λιθώνες σε επίπεδα ορεινά έως χιονοσκεπή (Androsacetalia alpinae και Galeopsietalia ladani)
8120 Λιθώνες ασβεστώδεις και από ασβεστο-σχιστόλιθους σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Λιθώνες της Δυτικής Μεσογείου και θερμόφιλοι
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8150 Πυριτικοί μεσοευρωπαϊκοί λιθώνες υψιπέδων
8160 *Μεσοευρωπαϊκοί ασβεστώδεις λιθώνες σε επίπεδα λόφων έως ορεινά

 

82. Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
8230 Πυριτικοί βράχοι με πρωτογενή βλάστηση Sedo-Scleranthion ή Sedo albi-Veronicion dillenii
8240 *Ασβεστολιθικές πλάκες

 

83. ΄Αλλοι βραχώδεις οικότοποι
8310 Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
8320 Εκτάσεις λάβας και φυσικές κοιλότητες
8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
8340 Μόνιμοι παγετώνες

 

9. ΔΑΣΗ

(Υπό) φυσικά δάση από ιθαγενή και αυτοφυή είδη του βιοτόπου, που σχηματίζουν σπερμοφυή δάση με χαρακτηριστικό υπόροφο και πληρούν τα εξής κριτήρια: είναι σπάνια ή υπολειμματικά ή/και φιλοξενούν είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

90. Δάση της Βόρειας Ευρώπης
9010 *Δυτική Τaїga
9020 *Παλαιά φυσικά ημιβόρεια δάση φυλλοβόλων της Φινοσκανδιναβίας πλούσια σε επίφυτα (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ή Ulmus)
9030 *Φυτικά δάση των πρώτων φάσεων διαδοχής των αναδυόμενων παράκτιων επιφανειών
9040 Βόρεια υποαλπικά/υποαρκτικά δάση με Betula pubescens ssp. Czerepanovii
9050 Φινοσκανδιναβικά δάση με Picea abies πλούσια σε βλάστηση
9060 Δάση κωνοφόρων σε, ή συνδεόμενα με, παγετω-ποτάμια eskers
9070 Δασώδεις Φινοσκανδιναβικοί βοσκότοποι
9080 *Βαλτώδη δάση φυλλοβόλων της Φινοσκανδιναβίας

 

91. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης
9110 Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum
9120 Οξινόφιλα δάση οξυάς του Ατλαντικού με στρώμα θάμνων με Ilex και (καμιά φορά) Taxus (Quercion robori-petraeae ή Ilici-Fagenion)
9130 Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum
9140 Μεσοευρωπαϊκά υποαλπικά δάση οξυάς με Acer και Rumex arifolius
9150 Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalantheo-Fagion
9160 Υποατλαντικά και μεσοευρωπαϊκά δάση δρυός έμμισχα ή δρυός-καρπίνου με Carpinion betuli
9170 Δάση δρυός-καρπίνου με Galio-Carpinetum
9180 *Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion
9190 Παλαιά οξινόφιλα δάση δρυός με Quercus robur σε αμμώδεις πεδιάδες
91Α0 Παλαιά δάση δρυός με Ilex και Blechnum των Βρετανικών Νήσων
91B0 Δάση φράξιου θερμόφιλα με Fraxinus angustifolia
91C0 *Καληδονιακά δάση
91D0 *Δασώδεις τυρφώνες
91E0 *Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraximus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Μεικτά παρυδάτια δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών
91G0 *Παννωνικά δάση με Quercus petraea και Carpinus betulus
91H0 *Παννωνικά δάση με Quercus pubescens/
91I0 *Δάση της Ευρωσιβηρικής στέπας με Quercus spp.
91J0 *Δάση των Βρετανικών Νήσων με Taxus baccata
91Κ0 Ιλλυρικά δάση με Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
91L0 Ιλλυρικά δάση δρυός- καρπίνου (Erythronio-carpinion)
91MO Παννωνικά- Βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός- κοινής δρυός
91N0 *Παννωνικές ενδοχωρικές συστάδες θινών με Junipero-Populetum albae
91P0 Δάση ελάτης (Abietetum polonicum)
91Q0 Ασβεστώδη δάση των Δυτικών Καρπαθίων με Pinus sylvestris
91R0 Διναρικά δολομιτικά δάση πεύκης (Genisto januensis-Pinetum)
91T0 Δάση της Κεντρικής Ευρώπης με lichen Scots pine
91U0 Σαρματικά στεππώδη πευκοδάση
91V0 Δάση οξυάς της Δακίας (Symphyto-Fagion)

 

92. Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων
9210 *Δάση οξυάς στα Απέννινα με Taxus και Ilex
9220 *Δάση οξυάς στα Απέννινα με Abies alba και δάση οξυάς με Abiens nebrodensis
9230 Γαλικιακά-πορτογαλικά δάση δρυός με Quercus robur και Quercus pyrenaica
9240 Ιβηρικά δάση δρυός με Quercus faginea και Quercus canariensis
9250 Δάση δρυός με Quercus trojana
9260 Δάση με Castanea sativa
9270 Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis
9280 Δάση με Quercus frainetto
9290 Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)
92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
92B0 Δάση-στοές ποταμών της Μεσογείου με περιοδική ροή με Rhododendron ponticum, Salix και άλλα
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

 

93. Μεσογειακά δάση σκληροφύλλων
9310 Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9330 Δάση με Quercus suber
9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia
9350 Δάση με Quercus macrolepis
9360 *Δαφνώνες των Νήσων Μακάρων (Laurus, Ocotea)
9370 *Φοινικοδάση του Phoenix
9380 Δάση με Ilex aquifolium
9390 * Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia
93A0 Δασικές συστάδες με Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

 

94. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων
9410 Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Picetea)
9420 Δάση αλπικά με Larix decidua ή/και Pinus cembra
9430 Ορεινά και υποαλπικά δάση με Pinus uncinata (*αν σε γυψώδες ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα)

 

95. Μεσογειακά και Μακαρονησιακά εύκρατα δάση κωνοφόρων
9510 *Δάση των Νότιων Απεννίνων με Abies alba
9520 Δάση με Abies pinsapo
9530 *(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
9550 Ενδημικά πευκοδάση των Καναρίων Νήσων
9560 *Ενδημικά δάση με Jupinerus spp.
9570 *Δάση με Tetraclinis articulata
9580 *Μεσογειακά δάση με Taxus baccata
9590 * Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

[Αρθρα 2, 11, 12, 13, 15, 27]

 

ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

(α) Το Παράρτημα ΙΙ αποτελεί συνέχεια του Παραρτήματος Ι για την εγκαθίδρυση ενός συνεκτικού δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης.

(β) Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα αναφέρονται:

- με το όνομα του είδους ή του υποείδους, ή

- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε μια ανώτερη συστηματική ομάδα ή σε προκαθορισμένο τμήμα της εν λόγω ομάδας.

(γ) Η σύντμηση “spp.” που ακολουθεί το όνομα μιας οικογένειας ή ενός γένους χαρακτηρίζει όλα τα είδη που ανήκουν στην εν λόγω οικογένεια ή είδος.

(δ) Ο αστερίσκος (*) μπροστά από το όνομα είδους υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος είναι είδος προτεραιότητας.

(ε) Τα περισσότερα είδη που είναι καταχωρημένα στο Παράρτημα αυτό είναι καταχωρημένα, επίσης, στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οταν ένα είδος του παρόντος Παραρτήματος δεν παρουσιάζεται είτε στο Παράρτημα IΙΙ είτε στο Παράρτημα ΙV, το όνομα του είδους ακολουθείται από το σύμβολο (ο). Οταν ένα είδος του παρόντος Παραρτήματος παρουσιάζεται, επίσης, στο Παράρτημα ΙV αλλά όχι στο Παράρτημα ΙΙΙ, το όνομά του ακολουθείται από το σύμβολο (V).

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΖΩΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

INSECTIVORA

 

Talpidae

Galemys pyrenaicus

 

CHIROPTERA

 

Rhinolophiadae

 

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

 

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

 

Pteropodidae

 

Rousettus aegιptiacus

 

RODENTIA

 

Sciuridae

 

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus russsicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

 

Castoridae

 

Castor fiber (εκτός των Εσθονικών, Λετωνικών, Λιθουανικών,

Φινλανδικών και Σουηδικών πληθυσμών)

 

Microtidae

 

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

* Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

 

Zapodidae

 

Sicista subtilis

 

CARNIVORA

 

Canidae

 

* Alopex lagopus

* Canis lupus (εκτός του Εσθονικού πληθυσμού. Ισπανικοί πληθυσμοί: μόνο αυτοί νοτίως του Dueroֹ Ελληνικοί πληθυσμοί: μόνο αυτοί νοτίως του 39º παραλλήλουֹ οι Λετωνικοί, Λιθουανικοί και Φινλανδικοί πληθυσμοί εξαιρούνται).

 

Ursidae²

 

* Ursus arctos (εκτός των Εσθονικών, Φινλανδικών και Σουηδικών πληθυσμών)

 

Mustelidae

 

* Gulo gulo (ο)Lutra lutra

Mustela eversmanii

*Mustela lutreola

 

Felidae

 

Lynx lynx (εκτός των Εσθονικών, Λετωνικών και Φινλανδικών

πληθυσμών)

* Lynx pardinus

 

Phocidae

 

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

 

ARTIODACTYLA

 

Cervidae

 

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

 

Bovidae1

 

* Bison bonasus

Capra aegagrus (φυσικοί πληθυσμοί)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (φυσικοί

πληθυσμοί Κορσικής και Σαρδηνίας)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

* Rupicapra rupicapra tatrica

 

CETACEA

 

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

 

ΕΡΠΕΤΑ

 

CHELONIA (TESTUDINES)

 

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

 

Cheloniidae

* Caretta caretta

* Chelonia mydas

 

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys lesprosa

 

SAURIA

 

Lacertidae

 

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

 

Scincidae

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

 

Gekkonidae

 

Phyllodactylus europaeus

 

OPHIDIA (SERPENTES)

 

Colubridae

 

Elaphe quatuorlineata

* Coluber cypriensis

Elaphe situla

* Natrix natrix cypriaca

 

Viperidae

 

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizen)

Vipera ursinii (εκτός Vipera ursinii rakosiensis)

* Vipera ursinii rakosiensis

 

Το Κυπριακό αγρινό Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V του περί Προστασίας και Διαχείρισης ΄Αγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003.

 

ΑΜΦΙΒΙΑ

 

CAUDATA

 

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus camifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)(o)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

 

Proteidae

 

*Proteus anguinus

 

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

 

ANURA

 

Discoglossidae

 

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (περιλαμβάνει Discoglossus “jeanneae”)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

 

Ranidae

 

Rana latastei

 

Pelobatidae

 

* Pelobates fuscus insubricus

 

ΙΧΘΕΙΣ

 

PETROMYZONIFORMES

 

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (εκτός των Φινλανδικών και Σουηδικών πληθυσμών)

Lampetra planeri (o) (εκτός των Εσθονικών, Φινλανδικών και Σουηδικών πληθυσμών)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (εκτός των Σουηδικών πληθυσμών)

 

ACIPENSERIFORMES

 

Acipenseridae

 

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

 

CLUPEIFORMES

 

Clupeidae

 

Alosa spp. (V)

 

SALMONIFORMES

 

Salmοnidae

 

Hucho hucho (φυσικοί πληθυσμοί) (V))

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (μόνο σε γλυκά νερά)(V) (εκτός των Φινλανδικών

πληθυσμών)

 

Coregonidae

 

* Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι πληθυσμοί σε ορισμένα

τμήματα της Βόρειας Θάλασσας)

 

Umbridae

Umbra krameri (o)

 

CYPRINIFORMES

 

Cyprinidae

 

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (εκτός Φινλανδικών πληθυσμών)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (περιλαμβανομένου του C.

willkommi)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)

Phoxinellus spp. (o)

* Phoxinus percnurus

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus alburnoides (o)

Scardinius graecus (o)

 

Cobitidae

 

Cobitis elongata (o)

Cobitis taenia (o) (εκτός των Φινλανδικών πληθυσμών)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata και Cobitis conspersa)

 

SILURIFORMES

 

Siluridae

 

Silurus aristotelis (V)

 

ATHERINIFORMES

 

Cyprinodontidae

 

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

 

PERCIFORMES

 

Percidae

 

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. ((o) εκτός Zingel asper και Zingel zingel (V))

 

Gobiidae

 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

 

SCORPAENIFORMES

 

Cottidae

 

Cottus gobio (o) (εκτός των Φινλανδικών πληθυσμών)

Cottus petiti (o)

 

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

 

ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ

 

CRUSTACEA

 

Decapoda

 

Austropotamobius pallipes (V)

* Austropotamobius torrentium (V)

 

Isopoda

 

* Armadillidium ghardalamensis

 

ΕΝΤΟΜΑ

 

Coleoptera

 

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* Carabus menetriesi pacholei (o)

* Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pilemia tigrina

* Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

* Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rhysodes sulcatus (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

 

Hemiptera

 

Aradus angularis (o)

 

Lepidoptera

 

Agriades glandon aquilo (o)

Arytrura musculus

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

* Nymphalis vaualbum

Papilio hospiton

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

* Xylomoia strix

 

Mantodea

 

Apteromantis aptera

 

Odonata

 

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Coenagrion ornatum (o)

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

 

Orthoptera

 

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

 

ARACHNIDA

 

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

 

ΜΑΛΑΚΙΑ

 

GASTROPODA

 

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

* Helicopsis striata austriaca (o)

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

* Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

* Paladilhia hungarica

Sadleriana pannonica

Theodoxus transversalis

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

 

BIVALVIA

 

Unionoida

 

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

 

Dreissenidae

 

Congeria kusceri

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΦΥΤΑ

 

PTERIDOPHYTA

 

ASPLENIACEAE

 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

Asplenium adulterinum Milde

 

BLECHNACEAE

 

Woodwardia radicans (L.) Sm.

 

DICKSONIACEAE

 

Culcita macrocarpa C. Presl

 

DRYOPTERIDACEAE

 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

 

HYMENOPHYLLACEAE

 

Trichomanes speciosum Willd.

 

ISOETACEAE

 

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

 

MARSILEACEAE

 

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

 

OPHIOGLOSSACEAE

 

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

 

 

GYMNOSPERMAE

 

PINACEAE

 

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

 

ANGIOSPERMAE

 

ALISMATACEAE

 

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

 

AMARYLLIDACEAE

 

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

 

Asclepiadaceae

 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

 

BORAGINACEAE

 

* Anchusa crispa Viv.

Echium russicum J.F.Gemlin

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

* Onosma tornensis Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

 

CAMPANULACEAE

 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula bohemica Hruby

* Campanula gelida Kovanda

* Campanula sabatia De Not.

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

Campanula zoysii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

 

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

* Cerastium alsinifolium Tausch

Cerastium dinaricum G.Beck & Szysz.

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

* Dianthus diutinus Kit.

* Dianthus lumnitzeri Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* Dianthus moravicus Kovanda

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

* Minuartia smejkalii Dvorakova

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

 

CHENOPODIACEAE

 

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

 

CISTACEAE

 

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

 

COMPOSITAE

 

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

Carlina onopordifolia Besser

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea akamantis T.Georgiadis & G.Chatzikyriakou

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

Cirsium brachycephalum Juratzka

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

* Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica

 

CONVOLVULACEAE

 

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

 

CRUCIFERAE

 

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

* Arabis kennedyae Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

Arabis scopoliana Boiss

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Cochlearia polonica E.Fröhlich

* Cochlearia tatrae Borbas

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Crambe tataria Sebeok

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi jankae A.Kern.

 

CYPERACEAE

 

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

 

DIOSCOREACEAE

 

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

 

DROSERACEAE

 

Aldrovanda vesiculosa L.

 

ELATINACEAE

 

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

 

ERICACEAE

 

Rhododendron luteum Sweet

 

EUPHORBIACEAE

 

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Eurphorbia transtagana Boiss.

 

GENTIANACEAE

 

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

* Gentianella bohemica Skalicky

 

GERANIACEAE

 

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

 

GLOBULARIACEAE

 

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

 

GRAMINEAE

 

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

* Stipa zalesskii Wilensky

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

 

GROSSULARIACEAE

 

* Ribes sardoum Martelli

 

HIPPURIDACEAE

 

Hippuris tetraphylla L. Fil.

 

HYPERICACEAE

 

* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

 

Iridaceae

 

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

Gladiolus palustris Gaud.

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve

 

JUNCACEAE

 

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

 

LABIATAE

 

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post

Salvia veneris Hedge

Sideritis cypria Post

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

 

LEGUMINOSAE

 

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez

 

LENTIBULARIACEAE

 

* Pinguicula crystallina Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

 

LILIACEAE

 

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

* Scilla morrisii Meikle

Tulipa cypria Stapf

 

LINACEAE

 

* Linum dolomiticum Borbas

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

 

LYTHRACEAE

 

* Lythrum flexuosum Lag.

 

MALVACEAE

 

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

 

NAJADACEAE

 

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

 

ORCHIDACEAE

 

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo

* Ophrys lunulata Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

 

OROBANCHACEAE

 

Orobanche densiflora Salzmann ex Reuter in DC.

 

PAEONIACEAE

 

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

 

PALMAE

 

Phoenix theophrasti Greuter

 

PAPAVERACEAE

 

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

 

PLANTAGINACEAE

 

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

 

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

 

POLYGONACEAE

 

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

 

PRIMULACEAE

 

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

* Primula apennina Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

 

RANUNCULACEAE

 

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P.H. Davis

* Delphinium caseyi B.L.Burtt

Pulsatilla grandis Wenderoth

Pulsatilla patens (L.) Miller

* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo

* Pulsatilla slavica G.Reuss.

* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

 

RESEDACEAE

 

*Reseda decursiva Forssk.

 

ROSACEAE

 

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

* Pyrus magyarica Terpo

Sorbus teodorii Liljefors

 

RUBIACEAE

 

Galium cracoviense Ehrend.

* Galium litorale Guss.

* Galium sudeticum Tausch

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

 

SALICACEAE

 

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

 

SANTALACEAE

 

Thesium ebracteatum Hayne

 

SAXIFRAGACEAE

 

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

 

SCROPHULARIACEAE

 

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

Linaria loeselii Schweigger

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

* Linaria ricardoi Cout.

Linaria tonzigii Lona

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Odontites granatensis Boiss.

* Pedicularis sudetica Willd.

Rhinanthus oesiliensis (Ronninger & Saarson) Vassilez

Tozzia carpathica Wol.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

 

SOLANACEAE

 

*Atropa baetica Willk.

 

THYMELAEACEAE

 

* Daphne arbuscula Celak

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

 

ULMACEAE

 

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

 

UMBELLIFERAE

 

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Ferula sadleriana Lebed.

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

 

VALERIANACEAE

 

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

 

VIOLACEAE

 

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas

 

Κατώτερα φυτά

 

BRYOPHYTA

 

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill)) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

 

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ

 

PTERIDOPHYTA

 

HYMENOPHYLLACEAE

 

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

 

DRYOPTERIDACEAE

 

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

 

ISOETACEAE

 

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

 

MARSILEACEAE

 

* Marsilea azorica Launert & Paiva

 

 

ANGIOSPERMAE

 

ASCLEPIADACEAE

 

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

 

BORAGINACEAE

 

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

 

CAMPANULACEAE

 

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

 

CAPRIFOLIACEAE

 

* Sambucus palmensis Link

 

CARYOPHYLLACEAE

 

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

 

CELASTRACEAE

 

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

 

CHENOPODIACEAE

 

Beta patula Ait.

 

CISTACEAE

 

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

 

COMPOSITAE

 

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinumWebb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

 

CONVOLVULACEAE

 

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

 

CRASSULACEAE

 

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

 

CRUCIFERAE

 

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

 

YPERACEAE

 

Carex malato-belizii Raymond

 

DIPSACACEAE

 

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

 

ERICACEAE

 

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

 

EUPHORBIACEAE

 

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

 

GERANIACEAE

 

* Geranium maderense P. F. Yeo

 

GRAMINEAE

 

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

 

GLOBULARIACEAE

 

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

 

LABIATAE

 

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

 

LEGUMINOSAE

 

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

 

LILIACEAE

 

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

 

LORANTHACEAE

 

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

 

MYRICACEAE

 

* Myrica rivas-martinezii Santos.

 

OLEACEAE

 

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

 

ORCHIDACEAE

 

Goodyera macrophylla Lowe

 

PITTOSPORACEAE

 

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

 

PLANTAGINACEAE

 

Plantago malato-belizii Lawalree

 

PLUMBAGINACEAE

 

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

*Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

 

POLYGONACEAE

 

Rumex azoricus Rech. fil.

 

RHAMNACEAE

 

Frangula azorica Tutin

 

ROSACEAE

 

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

 

SANTALACEAE

 

Kunkeliella subsucculenta Kammer

 

SCROPHULARIACEAE

 

* Euphrasia azorica H.C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

 

SOLANACEAE

 

* Solanum lidii Sunding

 

UMBELLIFERAE

 

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

 

VIOLACEAE

 

Viola paradoxa Lowe

Κατώτερα φυτά

 

BRYOPHYTA

 

* Echinodium Spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 

[Αρθρα 2, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 42]

 

ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

(α) Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα αναφέρονται:

- με το όνομα του είδους ή του υποείδους ή

- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε μια ανώτερη συστηματική ομάδα ή σε προκαθορισμένο τμήμα της εν λόγω ομάδας.

 

(β) Η συντομογραφία «spp.» μετά την ονομασία μιας οικογένειας ή ενός γένους υποδηλώνει όλα τα είδη που ανήκουν σ’ αυτό το είδος ή σ’ αυτή την οικογένεια.

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΖΩΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 

INSECTIVORA

 

Erinaceidae

 

Erinaceus algirus

 

Soricidae

 

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

 

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

 

MICROCHIROPTERA

 

Ολα τα είδη

 

MEGACHIROPTERA

 

Pteropodidae

 

Rousettus aegiptiacus

 

RODENTIA

 

Gliridae

 

Ολα τα είδη, εκτός Glis glis και Eliomys quercinus

 

Sciuridae

 

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)Sciurus anomalus

 

Castoridae

 

Castor fiber (εκτός των Εσθονικών, Λετωνικών, Λιθουανικών, Πολωνικών, Φινλανδικών και Σουηδικών πληθυσμών)

 

Cricetidae

 

Cricetus cricetus (εκτός των Ουγγρικών πληθυσμών)

 

Microtidae

 

Microtus cabrerae

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

 

Zapodidae

 

Sicista betulina

Sicista subtilis

 

Hystricidae

 

Hystrix cristata

 

CARNIVORA

 

Canidae

 

Alopex lagopus

Canis lupus (εκτός των Ελληνικών πληθυσμών βόρεια του 39ου παραλλήλου. των Εσθονικών πληθυσμών. των Ισπανικών πληθυσμών βόρεια του Duero. των Λετωνικών, Λιθουανικών, Πολωνικών, Σλοβακικών πληθυσμών και των Φινλανδικών πληθυσμών μέσα στην περιοχή διαχείρισης του ταράνδου όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του Φινλανδικού Νόμου Αρ. 848/90 της 14ης Σεπτεμβρίου 1990)

 

Ursidae

 

Ursus arctos

 

Mustelidae

 

Lutra lutra

Mustela eversmanii

Mustela lutreola

 

Felidae

 

Felis silvestris

Lynx lynx

Lynx pardinus

 

Phocidae

 

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

 

ARTIODACTYLA

 

Cervidae

 

Cervus elaphus corsicanus

 

Bovidae2

 

Bison bonasus

Capra aegagrus (φυσικοί πληθυσμοί)Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (φυσικοί πληθυσμοί - Κορσική και Σαρδηνία)Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra tatrica

 

CETACEA

 

Ολα τα είδη

 

Το Κυπριακό αγρινό Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του περί Προστασίας και Διαχείρισης ΄Αγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003.

 

ΕΡΠΕΤΑ

 

TESTUDINATA

 

Testudinidae

 

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

 

Cheloniidae

 

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

 

Dermochelyidae

 

Dermochelys coriacea

 

Emydidae

 

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

 

SAURIA

 

Lacertidae

 

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)Lacerta danfordi

Lacerta dugesi

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Lacerta vivipara pannonica

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

 

Scincidae

 

Ablepharus kitaibelli

Chalcides bedriagai

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

 

Gekkonidae

 

Cyrtopodion kotschyi

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

 

Agamidae

 

Stellio stellio

 

Chamaeleontidae

 

Chamaeleo chamaeleon

 

Anguidae

 

Ophisaurus apodus

 

OPHIDIA

 

Colubridae

 

Coluber caspius

Coluber cypriensis

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix natrix cypriaca

Natrix tessellata

Telescopus falax

 

Viperidae

 

Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera seoanni (εκτός των Ισπανικών πληθυσμών)

Vipera xanthina

 

Boidae

 

Eryx jaculus

 

 

ΑΜΦΙΒΙΑ

 

CAUDATA

 

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus italicus

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus marmoratus

Triturus montandoni

 

Proteidae

 

Proteus anguinus

 

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

 

ANURA

 

Discoglossidae

 

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (περιλαμβάνει Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus jeanneae

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

 

Ranidae

 

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

 

Pelobatidae

 

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

 

Bufonidae

 

Bufo calamita

Bufo viridis

 

Hylidae

 

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

 

ΙΧΘΕΙΣ

 

ACIPENSERIFORMES

 

Acipenseridae

 

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

 

SALMONIFORMES

 

Coregonidae

 

Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι πληθυσμοί σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Θάλασσας, εκτός των Φινλανδικών πληθυσμών)

 

CYPRINIFORMES

 

Cyprinidae

 

Anaecypris hispanica

Phoxinus percnurus

 

ATHERINIFORMES

 

Cyprinodontidae

 

Valencia hispanica

 

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

Gymnocephalus baloni

 

 

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

 

ARTHROPODS

 

CRUSTACEA

 

Isopoda

 

Armadillidium ghardalamensis

 

ΕΝΤΟΜΑ

 

Coleoptera

 

Bolbelasmus unicornis

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina

Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rosalia alpina

 

Lepidoptera

 

Apatura metis

Arytrura musculus

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Fabriciana elisa

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Hypodryas maturna

Hyles hippophaes

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lopinga achine

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanagria arge

Nymphalis vaualbum

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Proserpinus proserpina

Xylomoia strix

Zerynthia polyxena

 

Mantodea

 

Apteromantis aptera

 

Odonata

 

Aeshna viridis

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina albifrons

Leucorrhina caudalis

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus flavipes

Sympecma braueri

 

Orthoptera

 

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Saga pedo

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

 

ARACHNIDA

 

Araneae

 

Macrothele calpeiana

 

ΜΑΛΑΚΙΑ

 

GASTROPODA

 

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Paladilhia hungarica

Patella feruginea

Sadleriana pannonica

Theodoxus prevostianus

Theodoxus transversalis

 

BIVALVIA

 

Anisomyaria

 

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

 

Unionoida

 

Margaritifera auricularia

Unio crassus

 

Dreissenidae

 

Congeria kusceri

 

ECHINODERMATA

 

Echinoidea

 

Centrostephanus longispinus

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΦΥΤΑ

Το παρόν Μέρος του Παραρτήματος καλύπτει όλα τα ειδη φυτών του Παραρτήματος II, εκτός των βρυοφύτων, συν αυτά που αναφέρονται κατωτέρω :

 

PTERIDOPHYTA

 

ASPLENIACEAE

 

Asplenium hemionitis L.

 

ANGIOSPERMAE

 

AGAVACEAE

 

Dracaena draco (L.) L.

 

AMARYLLIDACEAE

 

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

 

BERBERIDACEAE

 

Berberis maderensis Lowe

 

CAMPANULACEAE

 

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

 

CARYOPHYLLACEAE

 

Moehringia fontqueri Pau

 

COMPOSITAE

 

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe * subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

 

CRUCIFERAE

 

Murbeckiella sousae Rothm.

 

ERICACEAE

 

Rhododendron luteum Sweet

 

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

 

GESNERIACEAE

 

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

 

IRIDACEAE

 

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

 

LABIATAE

 

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. villosus L.

 

LILIACEAE

 

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

 

ORCHIDACEAE

 

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

 

PRIMULACEAE

 

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

 

RANUNCULACEAE

 

Aquilegia alpina L.

 

SAPOTACEAE

 

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

 

SAXIFRAGACEAE

 

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

 

SCROPHULARIACEAE

 

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

 

SOLANACEAE

 

Mandragora officinarum L.

 

THYMELAEACEAE

 

Thymelaea broterana P. Cout.

 

UMBELLIFERAE

 

Bunium brevifolium Lowe

 

VIOLACEAE

 

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola delphinantha Boiss.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

 

[Αρθρα 2, 24, 25, 42]

 

 

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

(α) Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα αναφέρονται:

 

- με το όνομα του είδους ή του υποείδους, ή

- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε μια ανώτερη συστηματική ομάδα ή σε προκαθορισμένο τμήμα της εν λόγω ομάδας.

 

(β) Η συντομογραφία «spp.» μετά την ονομασία μιας οικογένειας ή γένους υποδηλώνει όλα τα είδη που ανήκουν σ’ αυτή την οικογένεια ή σ’ αυτό το γένος.

 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΖΩΑ

 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 

RODENTIA

 

Castoridae

 

Castor fiber (Φινλανδικοί, Σουηδικοί, Λετωνικοί, Λιθιουανικοί, Εσθονικοί και πολωνικοί πληθυσμοί)

 

Cricetidae

 

Cricetus cricetus (Ουγγρικοί πληθυσμοί)

 

CARNIVORA

 

Canidae

 

Canis aureus

Canis lupus (Ισπανικοί πληθυσμοί βόρεια του Duero, Ελληνικοί πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου, Φινλανδικοί πληθυσμοί εντός της περιοχής διαχείρισης των ελαφιών όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του Φινλανδικού Νόμου Αρ. 848/90 της 14ης Σεπτεμβρίου 1990 για τη διαχείριση των ελαφιών, Λετωνικοί, Λιθουανικοί, Εσθονικοί, Πολωνικοί και Σλοβακικοί πληθυσμοί)

 

Mustelidae

 

Martes martes

Mustela putorius

 

Phocidae

 

Ολα τα είδη που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ

 

Viverridae

 

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

 

DUPLICIDENTATA

 

Leporidae

 

Lepus timidus

 

ARTIODACTYLA

 

Bovidae

 

Capra ibex

Capra pyrenaica (εκτός Capra pyrenaica pyrenaica)

Rupicapra rupicapra (εκτός Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata και Rupicapra rupicapra tatrica)

 

ΑΜΦΙΒΙΑ

 

ANURA

 

Ranidae

 

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

 

 

ΙΧΘΕΙΣ

 

PETROMYZONIFORMES

 

Petromyzonidae

 

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

 

ACIPENSERIFORMES

 

Acipenseridae

 

Ολα τα είδη που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ

 

CLUPEIFORMES

 

Clupeidae

 

Alosa spp.

 

SALMONIFORMES

 

Salmonidae

 

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (εκτός Coregonus oxyrhynchus - ανάδρομοι πληθυσμοί σε ορισμένα τμήματα της βόρειας Θάλασσας)

Hucho hucho

Salmo salar (μόνο σε γλυκά νερά)

 

CYPRINIFORMES

 

Cyprinidae

 

Aspius aspius

Barbus spp.

Pelecus cultratus

Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus virgo

 

SILURIFORMES

 

Siluridae

 

Silurus aristotelis

 

PERCIFORMES

 

Percidae

 

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

 

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

 

COELENTERATA

 

CNIDARIA

 

Corallium rubrum

 

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

 

Helix pomatia

 

BIVALVIA - UNIONOIDA

 

Margaritiferidae

 

Margaritifera margaritifera

 

Unionidae

 

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

 

ANNELIDA

 

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

 

Hirudinidae

 

Hirudo medicinalis

 

ARTHROPODA

 

ΜΑΛΑΚΙΑ

 

DECAPODA

 

Astacidae

 

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

 

Scyllaridae

 

Scyllarides latus

 

ΕΝΤΟΜΑ

 

LEPIDOPTERA

 

Saturniidae

 

Graellsia isabellae

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΦΥΤΑ

 

ΑΛΓΗ

 

RHODOPHYTA

 

CORALLINACEAE

 

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

 

LICHENES

 

CLADONIACEAE

 

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

 

BRYOPHYTA

 

MUSCI

 

LEUCOBRYACEAE

 

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

 

SPHAGNACEAE

 

Sphagnum L. spp. (εκτός του Sphagnum pylasii Brid.)

 

PTERIDOPHYTA

 

Lycopodium spp.

 

ANGIOSPERMAE

 

AMARYLLIDACEAE

 

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

 

COMPOSITAE

 

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

 

CRUCIFERAE

 

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

 

GENTIANACEAE

 

Gentiana lutea L.

 

IRIDACEAE

 

Iris lusitanica Ker-Gawler

 

LABIATAE

 

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

 

LEGUMINOSAE

 

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

 

LILIACEAE

 

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

 

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

 

ROSACEAE

 

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

 

SCROPHULARIACEAE

 

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot. '.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

 

[Άρθρο 33]

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αριθμός

Κλάση του Κοινού

Δασμολογίου

Περιγραφή Προϊόντος

1.

 

 

 

 

 

 

 

ex 43.01

ex 43.02A

 

 

 

 

 

 

Σισυροδέρματα ακατέργαστα και σισυροδέρ-

ματα δεμασμένα ή κατεργασμένα, έστω και

συρραμένα σε φύλλα, σάκκους, τετράγωνα,

σταυρούς ή παρόμοιες μορφές:

- νεογνών γροιλανδικής φώκιας

(λευκότριχης),

- νεογνών λοφοφάρου φώκιας

(κυανότριχης).

2.

 

ex 43.03

 

Έτοιμα είδη από γουναρικά που αναφέρονται

στον αριθμό 1.