Προοίμιο

Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, για εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

(α) «Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» (ΕΕ L 121 της 27.7.1964 σ.2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 95/23/ΕΚ, (ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ.7),

(β) «Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα υγειονομικά προβλήματα παραγωγής και εμπορίας νωπού κρέατος πουλερικών» (ΕΕ L 55 της 8.3.1971 σ.23) όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 97/79/ΕΚ, (ΕΕ L 24, 30.1.1998, σ.31),

(γ) «Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1994 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και τη θέση στην αγορά κιμάδων και παρασκευασμάτων κρέατος», (ΕΕ L 368 της 31/12/1994 σ. 0010),

(δ) «Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατος των» (ΕΕ L 268 της 14.9.1992 σ.35) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 97/79/ΕΚ, (ΕΕ L 24 της 30.1968 σ.31),

(ε) «Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων», (ΕΕ L268 της 24/09/1991 σ.0041) όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 94/65/ΕΚ (ΕΕ L 368 της 31.12.1994 σ. 0010),

(στ) «Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων», (ΕΕ L 268 της 24.9.1991 σ.1) όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 97/79 (ΕΕ L 024,30.1.1998, σ.31),

(ζ) «Απόφαση 2001/471/ΕΚ της Επιτροπής για καθορισμό κανόνων για τους τακτικούς ελέγχους γενικής υγιεινής που διεξάγουν στις εγκαταστάσεις τους οι υπεύθυνοι σύμφωνα με την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος στην αγορά και την Οδηγία 71/118/ ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος πουλερικών», (ΕΕ L 165 της 21.6.2001 σ.48).

(η) Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, (ΕΕ L 062 της 15/3/1993, σ.49), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2003/43/ΕΚ (ΕΕ L 013 της 18/1/2003 σ.24).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά -

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 για σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«αποστολή» σημαίνει ποσότητα τροφίμων ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από κοινό κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο ή άλλο εμπορικό έγγραφο, μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια χώρα ή το ίδιο τμήμα χώρας·

«αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης» σημαίνει τον αριθμό ο οποίος παραχωρείται από την αρμόδια αρχή σε εγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 5·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενεργουσών διά του Διευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από αυτόν·

«β-ανταγωνιστής» σημαίνει β-αδρενοτροπικός ανταγωνιστής·

«γνωστοποιητέες ασθένειες» σημαίνει μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες των ζώων που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την κατοχή, τη διατήρηση ή την έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την πώληση, την παράδοση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στον οποίο παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, αποθηκεύονται ή από τον οποίο διατίθενται στην αγορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης·

«εγκεκριμένη εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση στην οποία παραχωρείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5·

«εγκεκριμένο εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο το οποίο αναγνωρίζεται από την Αρμόδια Αρχή για την εξέταση δειγμάτων τροφίμων ζωικής προέλευσης·

«εγχειρίδιο HACCP» σημαίνει το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την εφαρμογή των αρχών του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) (Aνάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) στην εγκατάσταση και σχετικά έγγραφα που τηρούνται για την εφαρμογή του συστήματος·

«Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς» σημαίνει εργαστήριο που ορίζεται στο Παράρτημα Ι·

«εισαγωγή» σημαίνει την εισαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης στο έδαφος κρατών μελών ή της Δημοκρατίας από τρίτες χώρες·

«εκμετάλλευση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στο οποίο διατηρούνται, εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα και περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα·

«ενδοκοινοτικό εμπόριο» σημαίνει τις εμπορικές συναλλαγές τροφίμων ζωικής προέλευσης μεταξύ των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης και της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τη διάθεση τους στην εγχώρια αγορά, αμέσως πριν από το στάδιο της λιανικής πώλησης·

«εντεταλμένος κτηνίατρος» σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, από το Διευθυντή, η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος·

«επίσημος βοηθός» σημαίνει οποιοδήποτε άτομο της αρμόδιας αρχής που βοηθά τον επίσημο κτηνίατρο στην εφαρμογή των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των αποφάσεών του και πληροί τα καθορισμένα κριτήρια·

«επίσημος κτηνίατρος» σημαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει εντεταλμένο κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 8, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«επιχειρηματίας» [Διαγράφηκε]

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«ζώα» σημαίνει ζώα των ακολούθων οικογενειών, γενών ή ειδών:

- βοοειδή, περιλαμβανομένων και των βουβαλιών,

- αιγοπρόβατα,

- κατοικίδια μόνοπλα,

- χοίρους,

- πτηνά δηλαδή ορνιθοειδή, γάλους, μελεαγρίδες, χήνες, πάπιες,

- κουνέλια,

- είδη πτερωτού ή τριχωτού θηράματος, άγριου ή εκτρεφόμενου,

- ερπετά,

- βατραχοειδή,

- ζώα υδατοκαλλιέργειας,

- μέλισσες,

- ιχθείς,

- ζώντα δίθυρα μαλάκια,εχινόδερμα, χιτονόζωα (ουροχόρδωτα), θαλάσσια γαστρόποδα, και

-σαλιγκάρια·

«καθορισμένο» σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς, Διάταγμα ή με γνωστοποίηση του Διευθυντή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο ‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο’, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο ‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων’, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο ‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης’, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους∙

«κατάλοιπο» σημαίνει κατάλοιπο ουσίας με φαρμακολογική δράση, των προϊόντων μεταποίησής της και άλλης ουσίας, η οποία μεταδίδεται σε ζωικό προϊόν και δύναται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία·

«κατάστημα» [Διαγράφηκε]

«καταχωρισμένη εγκατάσταση» σημαίνει την εγκατάσταση που καταχωρίζεται στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 5Α·

«Κοινοτική Απόφαση» σημαίνει την Απόφαση που εκδόθηκε από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙΙ:

Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτική Απόφαση περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της·

«Κοινοτικός Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό που εκδόθηκε από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV:

Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτικό Κανονισμό περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κτηνιατρικός έλεγχος» σημαίνει φυσικό έλεγχο, ή/και διοικητική διαδικασία ή διοικητική πράξη που αφορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εδώδιμα ή μη, και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας·

«κτηνίατρος» σημαίνει εγγεγραμμένο κτηνίατρο δυνάμει των προνοιών των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2002·

«κτηνιατρικός επιθεωρητής» [Διαγράφηκε]

«λιανική πώληση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων·

«μεταφορικά μέσα» σημαίνει τους χώρους ή τα μέρη οδικών οχημάτων, σιδηροδρομικών οχημάτων και αεροσκαφών, τα οποία προορίζονται να περιέχουν φορτίο, καθώς και τα κύτη πλοίων, ή τα εμπορευματοκιβώτια τα οποία προορίζονται για τη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά·

«τρόφιμα ζωικής προέλευσης» σημαίνει ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία παράγονται από ζώα και  προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, εξαιρουμένων του παγωτού και του μελιού·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

«Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005, 1234/2007 και 1099/2009.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις, οι οποίες ενεργοποιούνται στην παραγωγή, στην επεξεργασία, στην αποθήκευση, στη μεταφορά και στη διάθεση στην αγορά, τροφίμων ζωικής προέλευσης, εξαιρουμένης της λιανικής πώλησης των τροφίμων ζωικής προέλευσης, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής, τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων, τη δέσμευση και την κατάσχεση υλικών και   προϊόντων και τη δημιουργία ποινικών αδικημάτων, ισχύουν, για σκοπούς εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η οποία διάταξη είτε δεν είναι σε ισχύ είτε έχει καταργηθεί.

Διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης μόνο από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και εισαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης, μόνον εφόσον αυτά έχουν παραχθεί, έχουν υποστεί επεξεργασία και αποθήκευση ή έχουν μεταφερθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων, η αρμόδια αρχή δύναται να θεσπίζει εθνικά μέτρα για εγκαταστάσεις  στις οποίες παράγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας, αποθήκευσης ή μεταφοράς τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία δύνανται να διατίθενται μόνο στην εγχώρια αγορά, όπου αυτό προβλέπεται στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις.

(3) Η εισαγωγή τροφίμων ζωϊκής προέλευσης επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτή έχει γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στον περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωϊκών Προϊόντων καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις.

Διαδικασία για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης

5.-(1)(α) Κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί  εγκατάσταση, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, εκτός εάν αυτή είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας.

(β) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί όπως η λειτουργία εγκατάστασης αδειοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή γραπτή αίτηση στον Τύπο Α που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, η οποία συνοδεύεται από τα πιο κάτω:

(i) Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της εγκατάστασης, στο οποίο να σημαίνονται οι χώροι της εγκατάστασης, ώστε να διαφαίνεται η λειτουργικότητα των χώρων αυτής∙

(ii) αντίγραφο του εγχειριδίου HACCP∙

(iii) το τέλος που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για την εξέταση της αίτησης, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης∙

(iv) σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο είναι εταιρεία, αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας∙

(v) σε περίπτωση που η εγκατάσταση θα λειτουργεί ως σφαγείο,  τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εδάφιο (2) του άρθρου 6, το εδάφιο (2) του άρθρου 14 και το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.

(2) Μετά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή ελέγχει την εγκατάσταση, εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης και, νοουμένου ότι αυτή πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές των κοινοτικών κανονισμών αναφορικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, εκδίδει άδεια λειτουργίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στον Τύπο Β που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, με την οποία παραχωρείται και ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών δεν θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας και δεν επιτρέπεται η λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης.

(3)  Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να τροποποιεί, ανακαλεί ή αναστέλλει άδεια λειτουργίας την οποία χορηγεί δυνάμει του εδαφίου (2), κάθε τέτοια άδεια λειτουργίας έχει ως αντικείμενο την εγκατάσταση για την οποία χορηγείται και, ως εκ τούτου, ενεργεί προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου εκάστοτε έχει συμφέρον στην εν λόγω εγκατάσταση, εκτός εάν η άδεια λειτουργίας προβλέπει διαφορετικά.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, δικαιούται να υποβάλει γραπτή ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της αρμόδιας αρχής, την οποία προσφυγή ο Υπουργός εξετάζει και αποφασίζει επ’ αυτής εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

(5)(α) Η αρμόδια αρχή τηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο, μητρώο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των Υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και οι αριθμοί κτηνιατρικής έγκρισης.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί σε τμήμα εγκεκριμένης εγκατάστασης ξεχωριστό ή τον ίδιο αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης με αυτόν της εγκεκριμένης εγκατάστασης, εφόσον αυτό προβλέπεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις.

(6) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), σε περίπτωση που εγκατάσταση, για την οποία εκδόθηκε άδεια λειτουργίας, λειτουργείται από Υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων άλλον από αυτόν που αιτήθηκε την άδεια λειτουργίας, αμφότεροι οι Υπεύθυνοι επιχείρησης τροφίμων έχουν μαζί και ξεχωριστά υποχρέωση να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια αρχή.

(7) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί κατάλογο, τον οποίο καταρτίζει με τα ονόματα και τους αριθμούς κτηνιατρικής έγκρισης των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, εκτός εάν άλλως πως προνοείται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις.

Μητρώο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων

5Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί εγκατάσταση, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που διέπονται από το άρθρο 5, εκτός εάν είναι καταχωρισμένη στο μητρώο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων.

(2) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί όπως η εγκατάστασή του καταχωρισθεί στο μητρώο, συμπληρώνει αίτηση καταχώρισης στο μητρώο, στον τύπο του υποδείγματος το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια αρχή.

(4) Με την υποβολή της αίτησης για καταχώριση στο μητρώο, ο αιτητής καταβάλλει το τέλος που καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

(4Α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί έλεγχο της εγκατάστασης εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης  καταχώρισης στο μητρώο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3)  μηνών, δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί αριθμός καταχώρισης και δεν επιτρέπεται η λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης.

(5) Η αρμόδια αρχή διενεργεί την καταχώριση εγκατάστασης στο μητρώο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων, εφόσον κατά την συμπλήρωση της αίτησης ο Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων βεβαιώσει γραπτώς ότι στην εγκατάσταση –

(α) τηρούνται όροι υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με την καθαριότητα, τόσο σε σχέση με το προσωπικό όσο και σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία και ότι εφαρμόζονται τόσο οι όροι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, όσο και οι όροι που επισυνάπτονται στην άδεια λειτουργίας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5· και

(β) εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις αρχές του HACCP·

(γ) σε περίπτωση που η εν λόγω εγκατάσταση λειτουργεί ως σφαγείο, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.

(6) Στην αίτηση καταχώρισης, ο Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης επισυνάπτει το σχέδιο εφαρμογής του εγχειριδίου HACCP που εφαρμόζει , σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης, αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας, σε περίπτωση εταιρείας, και στην περίπτωση σφαγείου τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εδάφιο (2) του άρθρου 6, το εδάφιο (2) του άρθρου 14 και το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.

(7) Με την καταχώρισή της στο μητρώο, η εγκατάσταση λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό καταχώρισης στον τύπο του υποδείγματος το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αναστολή ή ανάκληση άδειας λειτουργίας και διαγραφή από το μητρώο

6.-(1)(α) Οι εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και να τηρούν τις διαδικασίες, οι οποίες αφορούν την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης, οι οποίες προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις.

(β) Κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση πρέπει να πληροί οποιοδήποτε όρο της άδειας λειτουργίας που της χορηγεί η αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση που -

(α) εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη εγκατάσταση παύσει να πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές ή/και διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ή

(β) εγκεκριμένη εγκατάσταση δεν πληροί όρο ή προϋπόθεση της άδειας λειτουργίας της,

η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης ή και να διαγράψει την καταχωρισμένη εγκατάσταση από το προβλεπόμενο στο άρθρο 5Α μητρώο.

Έγκριση οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης

6Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει τρόφιμα ζωικής προέλευσης από μια εγκατάσταση σε άλλη, εκτός εάν αυτά μεταφέρονται από εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή οχήματα μεταφοράς.

(2) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο καταχώρισης οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης.

(3) Ο κάτοχος ή υπεύθυνος  οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης συμπληρώνει αίτηση για έκδοση άδειας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης, στον τύπο του υποδείγματος το οποίο  καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια αρχή.

(4) Με την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας μεταφοράς καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

(4Α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί έλεγχο εντός περιόδου τριών (3)   μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης για αδειοδότηση του οχήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών δεν θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί η σχετική άδεια του οχήματος.

(5) Η έκδοση άδειας μεταφοράς γίνεται, εφόσον το όχημα μεταφοράς πληροί-

(α) τις γενικές απαιτήσεις μεταφοράς που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004  και τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, για τη μεταφορά του συγκεκριμένου τροφίμου ζωικής προέλευσης, και

(β) τις ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, αναφορικά με το συγκεκριμένο τρόφιμο  ζωικής προέλευσης.

(6) Με την καταχώρισή του στο μητρώο, το όχημα μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό, στον τύπο του υποδείγματος που καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(7) Η άδεια οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης αφορά μόνο το συγκεκριμένο όχημα για το οποίο εκδίδεται, καθώς επίσης και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που καταγράφονται σε αυτήν.

(8) Η άδεια πρέπει να συνοδεύει το όχημα μεταφοράς και ο οδηγός του υποχρεούται να την επιδεικνύει όταν του ζητηθεί.

(9) Η άδεια εκδίδεται άπαξ και διατηρείται σε ισχύ εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (5) και εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των μεταφερομένων τροφίμων.

(10) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας από την αρμόδια αρχή, η άδεια επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή και το όχημα διαγράφεται από το μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).

Γενικές αρμοδιότητες και εξουσίες της αρμόδιας αρχής

7.-(1) Η αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου έχει εξουσία και αρμοδιότητα να:

(α) Ασκεί τους καθοριζόμενους κτηνιατρικούς ελέγχους κατά την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες·

(β) εκδίδει πιστοποιητικά που αφορούν θέματα των αρμοδιοτήτων της όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο·

(γ) τηρεί μητρώο και ετοιμάζει καταλόγους, τα οποία περιλαμβάνουν τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα ονόματα των επιχειρηματιών και τους αριθμούς εγκεκριμένων εγκαταστάσεων·

(δ) διενεργεί τις επιθεωρήσεις και τους καθορισμένους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στις εγκαταστάσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε αυτές και σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για έλεγχο της τήρησης των καθορισμένων προδιαγραφών και διαδικασιών, και οποιουσδήποτε άλλους καθορισμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις θεωρεί αναγκαίους·

(ε) εισπράττει τα καθορισμένα τέλη που οφείλουν να καταβάλλουν οι επιχειρηματίες σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους, όπως επίσης και τα τέλη για δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 10·

(στ) εκδίδει, αναστέλλει ή ακυρώνει άδεια λειτουργίας μετά από σύσταση επίσημου κτηνιάτρου.

(2) Ειδικότερα αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύνανται να ανατίθενται στην αρμόδια αρχή με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου ή με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες Διευθυντή

8. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να:

(α) Εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

(i) το ύψος των τελών για υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας·

(ii) το ύψος των τελών για δικαίωμα υποβολής ένστασης ενάντια σε απόφασή της αρμόδιας αρχής δυνάμει του άρθρου 10·

(iii) την περίληψη σε καταλόγους των τρίτων χωρών και των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες μπορεί να επιτρέπεται η εισαγωγή στη Δημοκρατία τροφίμων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(iv) τον καθορισμό Εργαστηρίων Αναφοράς ή εγκεκριμένου εργαστηρίου·

(v) το ύψος των τελών για υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης∙

(β) εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνιάτρους να εκτελούν τους καθορισμένους κτηνιατρικούς ελέγχους και να ασκούν οποιαδήποτε εξουσία τους παρέχεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, τους Κοινοτικούς  Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις·

(γ) εξουσιοδοτεί επίσημους βοηθούς, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη και τις οδηγίες των επίσημων κτηνιάτρων για να τους βοηθούν στην άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων και στην εφαρμογή ή εκτέλεση των αποφάσεων τους όπως αυτοί προνοούνται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις·

(δ) ορίζει τα μέλη Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων εναντίον Αποφάσεων Επίσημων Κτηνιάτρων όπως προνοείται στο άρθρο 10·

(ε) ορίζει τα μέλη της Ομάδας Διάθεση Κατασχόμενων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.

Εξουσία εισόδου και άσκησης κτηνιατρικών ελέγχων

9.-(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι και οι επίσημοι βοηθοί, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 8, έχουν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους χώρους των εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων και εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, με σκοπό την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων που αφορούν με οποιονδήποτε τρόπο τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο επίσημος κτηνίατρος, εφαρμόζοντας καθορισμένους όρους, διαδικασίες και κριτήρια, δύναται να -

(α) Προβαίνει σε κατασχέσεις:

(i) τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία επιθεώρησε και αποφάσισε ότι είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση,

(ii) εξοπλισμού της εγκεκριμένης εγκατάστασης, η χρησιμοποίηση του οποίου θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία·

(β) ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρηματιών ή οποιωνδήποτε επηρεαζομένων προς τους όρους και μέτρα που επιβάλλονται με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, τους Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις·

(γ) επιθεωρεί και ελέγχει:

(i) τις εγκαταστάσεις ή τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους,

(ii) τις εργασίες που διεξάγονται σε εγκαταστάσεις ή εγκεκριμένες εγκαταστάσεις,

(iii) τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που παράγονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και προορίζονται για διάθεση στην αγορά,

(iv) τους εργαζόμενους που εκτελούν εργασίες σε εγκαταστάσεις ή εγκεκριμένες εγκαταστάσεις·

(δ) επιθεωρεί, ελέγχει και λαμβάνει αντίγραφα γραπτών ή ηλεκτρονικά τηρούμενων στοιχείων που έχουν σχέση με τις καθορισμένες εργασίες ή ελέγχους που διεξάγονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις·

(ε) επιβάλλει κατακράτηση, για τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία επιθεωρεί ή ελέγχει, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για λήψη τελικής απόφασης για την τύχη τους και τις ίδιες εξουσίες έχει για τρόφιμα ζωικής προέλευσης τα οποία προέρχονται από περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής σύμφωνα με Απόφαση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένώσης·

(στ) προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες δειγματοληψίες από τρόφιμα ζωικής προέλευσης, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος, στα πλαίσια ελέγχων που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, στους  Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις·

(ζ) επιβάλλει την καταστροφή τροφίμων ζωικής προέλευσης που έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τους  Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις·

(η) επιβάλλει τη διακοπή των εργασιών παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς ή αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης, σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, με γραπτή ειδοποίησή του για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερις ημέρες, εφόσο διαπιστώσει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελούν σοβαρή παραβίαση των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου των Κοινοτικών Κανονισμών  ή/και των Κοινοτικών Αποφάσεων:

Νοείται ότι, εάν ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων αποτύχει να διορθώσει τους λόγους για τους οποίους επεβλήθη η διακοπή των εργασιών κατά τη διάρκεια της επιβληθείσας διακοπής τους, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επιβάλει και δεύτερη διακοπή για περίοδο μέχρι τέσσερις ημέρες. Παρερχομένης χωρίς συμμόρφωση και της δεύτερης διακοπής των εργασιών, ο επίσημος κτηνίατρος εισηγείται στην αρμόδια αρχή, την αναστολή για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί αναγκαίο, ή την ακύρωση, της άδειας λειτουργίας, όσον αφορά όλη ή μέρος της συγκεκριμένης εγκατάστασης:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να διαφοροποιήσει την περίοδο διακοπής των εργασιών εγκεκριμένης εγκατάστασης, εφόσον τούτο καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις·

(θ) εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έκδοση ή μη, ή αναστολή ή ακύρωση άδειας λειτουργίας, όπως προνοείται ειδικότερα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις·

(ι) εκδίδει κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ια) επιβάλλει την εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου (HACCP) σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και επιβλέπει και ελέγχει την εφαρμογή τους από τους επιχειρηματίες στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις·

(ιβ) συνοδεύεται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων από εμπειρογνώμονες Κτηνιάτρους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 15.

(ιγ) επιβάλλει, με επίδοση γραπτής ειδοποίησης, τη λήψη μέτρων που προτείνει να ληφθούν από επιχειρηματίες στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τους για συμμόρφωση τους με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τους  Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις.

(3) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, ο Διευθυντής ή ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικαλείται και να χρησιμοποιεί τη βοήθεια της Αστυνομίας ή και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Δικαίωμα ένστασης

10.-(1) Κάθε υπεύθυνος  επιχείρησης τροφίμων ο οποίος, δεν ικανοποιείται από απόφαση ληφθείσα σύμφωνα με τις παραγράφους (α), και (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, μπορεί με την καταβολή του σχετικού τέλους, τηρουμένου του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, να προσβάλει με ένστασή του προς το Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την γραπτή κοινοποίηση της σ’ αυτό:

Νοείται ότι, για την καταμέτρηση της περιόδου των εικοσιτεσσάρων ωρών, μη εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης δε θα λαμβάνονται υπόψη.

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Εναντίον Αποφάσεων Επίσημων Κτηνιάτρων (που στο εξής θα αναφέρεται ως «τριμελής επιτροπή») η οποία, απαρτίζεται από τρία μέλη, δύο επίσημους κτηνιάτρους, εκτός από τον επίσημο κτηνίατρο ο οποίος εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και από ένα κτηνίατρο που υποδεικνύεται από τον υποβάλλοντα την ένσταση. Οι δύο επίσημοι κτηνίατροι που συμμετέχουν στην επιτροπή, κατά προτίμηση θα είναι ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδώσαντος την επίδικη απόφαση επίσημου κτηνιάτρου. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή, όπως προνοείται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 8.

(3) Η τριμελής επιτροπή, κατά την εξέταση της ένστασης δύναται, αν κρίνει αναγκαίο να προβεί σε οποιεσδήποτε εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που μπορεί να έγιναν προηγουμένως.

(4) Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της, είναι τελική και υπόκειται σε άμεση εφαρμογή.

(5) Ο υποβάλλων την ένσταση οφείλει κατά την υποβολή της να καταβάλει στο λογιστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τα τέλη ένστασης που καθορίζονται από το Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 8. Σε περίπτωση που η τριμελής επιτροπή αποφασίσει αποδοχή της ένστασης, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον υποβάλλοντα την ένσταση.

(6) Δεν παρέχεται το δικαίωμα ένστασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κατασχεθέντα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, ή το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά.

Ορισμός Ομάδας και διαδικασία διάθεσης κατασχομένων τροφίμων ζωικής προέλευσης

11.-(1) Ο Διευθυντής ορίζει τριμελή Ομάδα Διάθεσης Κατασχομένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, η   οποία αποτελείται από επίσημους κτηνίατρους ή/και επίσημους βοηθούς, η οποία αποφασίζει και ενεργεί για τη διάθεση τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν από επίσημο κτηνίατρο επειδή κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και Κοινοτικές Αποφάσεις.

(2) Σε περίπτωση που υποβλήθηκε ένσταση κατά της κατάσχεσης σύμφωνα με το άρθρο 10, η Ομάδα Διάθεσης Κατασχομένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης δεν αποφασίζει ή ενεργεί για τον τρόπο διάθεσης των σχετικών τροφίμων ζωικής προέλευσης έως ότου και εφόσον η τριμελής επιτροπή απορρίψει την ένσταση.

(3) Η διάθεση των αναφερομένων στο εδάφιο (1) τροφίμων γίνεται το συντομότερο δυνατό με αποτέφρωση, συναποτέφρωση, εξαλλοίωση ή αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση  επεξεργασίας υποπροϊόντων σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(4) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον Υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του.

Τέλη

12. Τα τέλη που επιβάλλει η αρμόδια αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου του 2002.

Διατήρηση αδειών λειτουργίας σύμφωνα με τον περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμου

13. [Διαγράφηκε]
Αδικήματα και ποινές

14.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο,

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, των  Κοινοτικών  Κανονισμών  ή/και των Κοινοτικών Αποφάσεων· ή

(β) σκόπιμα παρεμποδίζει οποιοδήποτε επίσημο κτηνίατρο ή κτηνιατρικό επιθεωρητή, στην άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, τους Κοινοτικούς  Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές  Αποφάσεις· ή

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του επιβάλλεται από επίσημο κτηνίατρο ή από την αρμόδια αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο, ή τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο τους  Κοινοτικούς  Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές  Αποφάσεις· ή

(δ) παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού, η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος V ή με διάταξη Κοινοτικής Απόφασης, η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος VΙ,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2,500 ή και στις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, οι ποινές μπορούν να διπλασιάζονται.

(2) Πέραν των ποινών, που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το δικαστήριο δύναται να επιβάλει στον καταδικασθέντα την πληρωμή οποιωνδήποτε εξόδων για την καταστροφή τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζώων, ζωικών προϊόντων, τη σφαγή ζώων ή την αποθήκευση και μεταφορά τους, που διενεργήθηκε με δαπάνες της αρμόδιας αρχής και συνδέονται με τη διάπραξη των αδικημάτων, που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό των διοικητικών μέτρων, που μπορεί να επιβάλει η αρμόδια αρχή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, δυνάμει του παρόντος Νόμου και Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Πρόσωπο, το οποίο παρέχει πληροφορίες ή υποβάλλει αίτηση-

(α) Σε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή σε αρμόδιο όργανο ή αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάμει διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η οποία διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή υλικά ή αντικείμενα που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ζωικής προέλευσης, και

(β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές ή, κατά περίπτωση, η αίτηση περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά,

είναι ένοχο του αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή/και σε χρηματική ποινή, όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(5)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (4), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι υπέβαλε αίτηση ή, κατά περίπτωση, παρείχε πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική ή, κατά περίπτωση, ότι η αίτηση περιείχε πληροφορία ή στοιχεία που ήταν ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από το Διευθυντή

14 Α.-(1) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με-

(α) Διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού, η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος V, σε σχέση με την οποία διάταξη η Δεύτερη Στήλη του ιδίου Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου, ή

(β) Κοινοτική Απόφαση, η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος VΙ, σε σχέση με την οποία διάταξη η Δεύτερη Στήλη του ιδίου Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου,

(γ) διάταξη του παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ (€855) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με την βαρύτητα αυτής της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης και ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να του επιβάλει τέτοιο διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(3) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο.

(4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να επηρεάζει τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, να αποφασίζει ελεύθερα εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, για το ύψος του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του σε αυτόν. Ο Υπουργός δύναται να -

(α) Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ)προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το Διευθυντή αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου στο  επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από τη διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Εμπειρογνώμονες

15.-(1) Στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες η εναρμόνιση γίνεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από την Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων σε άλλο κράτος μέλος ή τη τρίτη χώρα.

(2) Η αρμόδια αρχή, συνεργάζεται και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Αφού δε, ενημερωθεί από την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία.

(3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής.

Κανονισμοί

16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κοινοτικών  Κανονισμών  ή/και των Κοινοτικών  Αποφάσεων.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύνανται:

(α) Να καθορίζουν τις επιτρεπόμενες εργασίες παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς ή αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης που διεξάγονται σε εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες εγκαταστάσεις·

(β) να καθορίζουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις καταχώρισης εγκαταστάσεων και οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης σε μητρώο, χορήγησης άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις και χορήγησης άδειας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(γ) να καθορίζουν τις υγειονομικές συνθήκες για τη παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, και διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(δ) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση μόνιμων ή προσωρινών παρεκκλίσεων σε εγκαταστάσεις ή εγκεκριμένες εγκαταστάσεις όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(ε) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις και κριτήρια για το χαρακτηρισμό των τροφίμων ζωικής προέλευσης από επίσημους κτηνιάτρους ως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση·

(στ) να καθορίζουν τις διαδικασίες μεταχείρισης τροφίμων ζωικής προέλευσης που έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα·

(ζ) να καθορίζουν τις επεξεργασίες στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή ορισμένα είδη αυτών·

(η) να καθορίζουν λεπτομερειακά τα καθήκοντα των επίσημων κτηνιάτρων και κτηνιατρικών επιθεωρητών κατά τις επιθεωρήσεις και ελέγχους που σχετίζονται με τη παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(θ) να ρυθμίζουν τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εξετάσεων στα πλαίσια των εργασιών της παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο ο επίσημος κτηνίατρος·

(ι) να καθορίζουν λεπτομερειακά τα καθήκοντα του επιχειρηματία αναφορικά με τις εγκαταστάσεις ή εγκεκριμένες εγκαταστάσεις όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(ια) να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με τη δοκιμή, σήμανση, ή εξέταση τροφίμων ζωικής προέλευσης τα οποία προορίζονται για διάθεση στην αγορά·

(ιβ) να απαγορεύουν τη διεξαγωγή δραστηριότητας ή την εκτέλεση, καθορισμένης πράξης, που σχετίζεται με τις λειτουργίες της παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης ή διάθεσης στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης, εκτός μετά από εξουσιοδότηση στην οποία προνοούνται οι όροι και συνθήκες τέτοιας εξουσιοδότησης ή με τη συναίνεση ή την έγκριση της αρμόδιας αρχής·

(ιγ) να καθορίζουν τον τρόπο τήρησης καταλόγου ή μητρώου Υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων και εγκεκριμένων ή καταχωρισμένων εγκαταστάσεων από την αρμόδια αρχή·

(ιδ) να προνοούν για την εκτέλεση καθορισμένων λειτουργιών σε εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη εγκατάσταση αναφορικά με παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης από πρόσωπα, που κατέχουν καθορισμένα προσόντα και πείρα·

(ιε) να ρυθμίζουν την απασχόληση σε εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες εγκαταστάσεις κάτω από καθορισμένες περιστάσεις οποιασδήποτε κατηγορίας προσωπικού·

(ιστ) να απαιτούν την κατοχή αναγκαίων προσόντων από κτηνιατρικούς επιθεωρητές όσον αφορά την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(ιζ) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές από τρίτες χώρες τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(ιη) να καθορίζουν κανόνες, σύμφωνα με τις μεθοδολογικές αρχές του HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) (Hazard Analysis Critical Control Points) για εφαρμογή τους από τους επιχειρηματίες στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις·

(ιθ) να προνοούν για συλλογή και χρησιμοποίηση στοιχείων τα οποία προκύπτουν από τους ελέγχους που διεξάγονται αναφορικά με τις εργασίες παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(κ) να προνοούν για τον καθορισμό από επίσημο κτηνίατρο, διαφορετικών περιόδων διακοπής των εργασιών εγκεκριμένης ή καταχωρισμένης εγκατάστασης, από αυτές που προνοούνται στο άρθρο 9(2)(η)·

(κα) να απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β- ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή·

(κβ) να θεσπίζουν μέτρα ελέγχου για ουσίες και ομάδες καταλοίπων·

(κγ) να παρέχουν δικαίωμα ένστασης κατά οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται δυνάμει εκδιδομένων Κανονισμών·

(κδ) να απαγορεύουν την εμπορία και κατοχή ορισμένων ουσιών και τη χορήγησή τους σε ζώα και να καθορίζουν μέτρα και περιορισμούς, αναφορικά με ζώα στα οποία χορηγήθηκαν οι ουσίες·

(κε) να καθορίζουν απαιτήσεις για επιχειρήσεις, οι οποίες αγοράζουν ή παράγουν ή παρασκευάζουν απαγορευμένες ουσίες·

(κστ) να απαγορεύουν την εισαγωγή ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες·

(κζ) να καθορίζουν υποχρεώσεις και μέτρα για την επιτήρηση της αλυσίδας παραγωγής ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης για ανίχνευση καταλοίπων και ουσιών· και

(κη) να καθορίζουν καθήκοντα, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες και τους υπεύθυνους εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων, τους κτηνίατρους και τους κτηνοτρόφους.

Διατάγματα

17. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα -

(α) Για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, με Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και με Κοινοτικές  Αποφάσεις.

(β) για τον καταρτισμό καταλόγων στους οποίους περιλαμβάνονται οι τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται εισαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(γ) για τον καταρτισμό καταλόγων στους οποίους περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις τρίτων χωρών για τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών έχουν παράσχει τις αναγκαίες εγγυήσεις προς την Επιτροπή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και από τις οποίες επιτρέπονται εισαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης·

(δ) για την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 2)

ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

1. Για την υγιεινή των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΕΕΤΖΠ).

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων

και Περιβάλλοντος

1417 Λευκωσία

Κύπρος

 

2. Για τα υπολείμματα των Κτηνιατρικών φαρμάκων.

Γενικό Χημείο

Υπουργείο Υγείας

Κίμωνος 44

1451 Λευκωσία

Κύπρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πατήστε εδώ για τον Τύπο Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 15)

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

(Άρθρο 2, 17)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

(Άρθρο 2)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


(α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για την Υγιεινή των Τροφίμων», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(β) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(δ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την διενέργεια των επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ε)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(στ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ζ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(η) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(θ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων·

(ι) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)·

(ια) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρο 14(1) (δ) και 14 Α)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Αύξων
Αριθμός
Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια Αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου
βάσει του άρθρου 14Α
Άρθρο το οποίο προβλέπει την εφαρμοστέα ποινή
1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Άρθρο 3 Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 4 (παράγραφοι 1,2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 4 (παράγραφος 5) Άρθρο 14

Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 4)

Άρθρο 14


Άρθρο 6 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Άρθρο 14
2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 4 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 4 (παράγραφος 4) Άρθρο 14
Άρθρο 5 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 6 (παράγραφοι 1, 3 και 4) Άρθρο 14
Άρθρο 7 (παράγραφος 1) Άρθρο 14
Άρθρο 8 (παράγραφος 1) Άρθρο 14
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
Άρθρο 1 Άρθρο 14
Άρθρο 3 (παράγραφος 1) Άρθρο 14
Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 2) Άρθρο 14
Άρθρο 5 (παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο) Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 5 (παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο) Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 9 Άρθρο 14
4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
Άρθρο 1 Άρθρο 14
Άρθρο 2 Άρθρο 14
5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.
Άρθρο 2 (παράγραφος 2) Άρθρο 14
Άρθρο 9 Άρθρο 14
Παράρτημα IV Κεφάλαιο Ι. Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.
Άρθρο 5 Άρθρο 14
Άρθρο 6 Άρθρο 14
Άρθρο 10 Άρθρο 14
7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Σημείο II του παραρτήματος XΙα Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Σημείο III του παραρτήματος XΙα Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Σημείο IV του παραρτήματος XΙα (παράγραφος 1) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Σημείο VI του παραρτήματος XΙα Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Σημείο VIII του παραρτήματος XΙα (παράγραφος 1) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Άρθρο 3 Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 4) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 6 (παράγραφοι 1 και 4) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 7 Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 8 Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 9 Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 10 Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 11 Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 14 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 15 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 16 (παράγραφοι 1, 2 και 3 ) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14
Άρθρο 17 (παράγραφοι 1, 4 και 5) Διευθυντής Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Άρθρο 14


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

(Άρθρο 14(1) (δ) και 14 Α)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αύξων
Αριθμός
Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη
Διατάξεις Κοινοτικών Αποφάσεων Αρμόδια Αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου βάσει του άρθρου 14Α
Άρθρο το οποίο προβλέπει την εφαρμοστέα ποινή
Σημείωση
6 του Ν.148(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.148(I)/2004

6. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.148(I)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία, που τίθεται σε ισχύ ο βασικός νόμος.

Σημείωση
16 του Ν.80(Ι)/2006Τροποποίηση με διάταγμα των Παραρτημάτων III, IV, V και VI του βασικού νόμου

Τα Παραρτήματα III, IV, V και VI του βασικού νόμου δύναται να τροποποιούνται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.