Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας και των Λειτουργιών του Ελέγχου της Υγιεινής του Κρέατος από το Δημοτικό Σφαγείο Πάφου στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου» σημαίνει τους Δημοτικούς Κανονισμούς Πάφου του 1965 έως 1999·

«Δημοτικό Σφαγείο Πάφου» σημαίνει το Δημοτικό Σφαγείο Πάφου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των σχετικών προνοιών των Δημοτικών Κανονισμών Πάφου·

«σχετικές πρόνοιες των Δημοτικών Κανονισμών Πάφου» σημαίνει το Μέρος ΙΙ των Δημοτικών Κανονισμών Πάφου του 1965 έως 1999 όπως ενσωματώθηκε σε αυτούς με τον Κανονισμό 2 των Δημοτικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών Πάφου του 1987·

«Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» σημαίνει το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Δήμου Πάφου, ο οποίος εργοδοτείται σε μόνιμη, έκτακτη ή άλλη βάση, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούσε καθήκοντα σχετικά με τις λειτουργίες του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος.

Μεταφορά της αρμοδιότητας και των λειτουργιών του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος

3.-(1) Η αρμοδιότητα και οι λειτουργίες του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος, οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Δημοτικό Σφαγείο Πάφου, δυνάμει των σχετικών προνοιών των Δημοτικών Κανονισμών Πάφου, μεταβιβάζονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και η θέση η οποία αναφέρεται στο Παράρτημα μαζί με το πρόσωπο το οποίο σήμερα την κατέχει και ασκεί καθήκοντα σχετικά με την εν λόγω αρμοδιότητα και τις εν λόγω λειτουργίες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί τέτοια καθήκοντα πάνω σε έκτακτη ή άλλη βάση μεταφέρονται στο εν λόγω Τμήμα.

(2) Η θέση που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το εδάφιο (1), με την κένωσή της, για οποιοδήποτε λόγο, καταργείται και αντικαθίσταται με θέση Κτηνιατρικού Λειτουργού ή σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται, με θέση που αντικατέστησε αυτή.

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

4. Κάθε υπάλληλος, πριν τη μεταφορά του στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, και εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας της νέας θέσεως του ή των νέων καθηκόντων, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δύναται να δηλώσει εγγράφως προς το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί την μεταφορά του στο εν λόγω Τμήμα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και, σε τέτοια περίπτωση, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι είτε έχει αφυπηρετήσει για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή παύει να τελεί στην υπηρεσία του Δήμου Πάφου, ανάλογα με την περίπτωση και δικαιούται είτε σε τέτοια ωφελήματα αφυπηρετήσεως ως αυτά καθορίζονται από τους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς του Δήμου Πάφου του 2001 ή δικαιώματα που προκύπτουν από τον τερματισμό της απασχόλησης, πάνω σε έκτακτη ή άλλη βάση, από το Δήμο Πάφου.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

5.-(1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 μέχρι 2001 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμου του 1985 μέχρι 1991, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται εις όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων ή έκτακτων υπαλλήλων σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, αντίστοιχα και ανάλογα με την περίπτωση.

(2) (α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων οι οποίοι μεταφέρονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους ή τους έκτακτους υπαλλήλους γενικά, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του 1990 μέχρι 2001 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμος του 1985 μέχρι 1991, αντίστοιχα και ανάλογα με την περίπτωση·

(β) Κάθε υπάλληλος, που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου του 1997 μέχρι 2001, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

6. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Δήμου Πάφου και των υπαλλήλων σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 3, συνεχίζεται ή ασκείται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπιστεί.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3(1))

 

Επόπτης Δημοτικού Σηαγείου Β' - Κλίμακα Α8 - Α10.