ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υποχρέωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης προς σχηματισμό τεχνικών αποθεμάτων

72.—(1) Κάθε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων τον παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως επαρκή τεχνικά αποθέματα για το σύνολο των εργασιών της εντός της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, που αναφέρονται στη σύνθεση και τον τρόπο υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, την υποχρέωση προς κατάρτιση και υποβολή καταστάσεων τεχνικών αποθεμάτων και την εξουσία του Εφόρου προς απαγόρευση ή περιορισμό της ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού της ή προς λήψη άλλων μέτρων, εφαρμόζονται κατά πάντα και στην περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης , που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία.

Υποχρέωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης προς σχηματισμό ενός ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας. Καθορισμός εγγυητικού κεφαλαίου

73.—(1) Κάθε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση να σχηματίζει ένα επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας, ανάλογο προς το σύνολο των εργασιών της που ασκεί εντός της Δημοκρατίας, το οποίο να αντιστοιχεί στην περιουσία της, ελεύθερη από κάθε προβλεπόμενη υποχρέωση, χωρίς να συνυπολογίζονται εις αυτή τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της.

(2) Οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, που αναφέρονται στη σύνθεση και τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, την υποχρέωση προς κατάρτιση και υποβολή καταστάσεων σχετικά με το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας και την εξουσία του Εφόρου προς λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 71 μέτρων, εφαρμόζονται κατά πάντα και στην περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία.

(3) Το εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο, κάθε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία, οφείλει να κατέχει, συνίσταται στο ένα τρίτο του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητάς της στον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, στον Κλάδο Ζωής:

Νοείται ότι, το εγγυητικό αυτό κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο από το ήμισυ του ελάχιστου ορίου όπως αυτό προκύπτει από την παράγραφο (ε) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με τους κλάδους στους οποίους ασκεί εργασίες η επιχείρηση αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, το ποσό που κατατίθεται στη Δημοκρατία υπό μορφή εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (ε) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, συνιστά μέρος του απαιτούμενου εγγυητικού κεφαλαίου.

(4) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, τα περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, που ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία, εκτός από αυτά που συνθέτουν το εγγυητικό κεφάλαιο τα οποία πρέπει να βρίσκονται στη Δημοκρατία, δύνανται να βρίσκονται και σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Τεχνικά αποθέματα. Ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιο της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

74.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του παρόντος Νόμου, που αναφέρονται στην υποχρέωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, προς σχηματισμό τεχνικών αποθεμάτων, ισχύουν κατά πάντα και στην περίπτωση της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, για τις ασφαλιστικές εργασίες που αυτή ασκεί στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του παρόντος Νόμου που αναφέρονται στην υποχρέωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, προς σχηματισμό ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας και τον καθορισμό του εγγυητικού κεφαλαίου ισχύουν και στην περίπτωση της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, για τις ασφαλιστικές εργασίες που αυτή ασκεί στη Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο Μέρος Β του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πέμπτου Παραρτήματος.

(3) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δε θα ισχύουν προκειμένου περί της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, η οποία θα διέπεται κατά πάντα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Ασφαλιστική επιχείρηση που διεξάγει εργασίες αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας

75. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται κατά πάντα και στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία εγγράφεται στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, είτε ως κυπριακή είτε ως αλλοδαπή, αλλά ασκεί ασφαλιστικές εργασίες αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας.