ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Νομικό καθεστώς κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών

15.—(1) Η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, που συνιστάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών ή/κ αι εργασιών αντασφάλισης και κατέχει άδεια ασκήσεως των εργασιών αυτών, που της χορηγήθηκε, κατά τα οριζόμενα σε επόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

(2) Ο αλληλοασφαλιστικός οργανισμός είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, που συνιστάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αλληλοασφάλιση των μελών του, και κατέχει άδεια ασκήσεως των εργασιών αυτών κατά τα οριζόμενα σε επόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

(3) Όπου στον παρόντα Νόμο, γίνεται μνεία του όρου κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλωσπως, ο όρος αυτός θα διαλαμβάνει και τον αλληλοασφαλιστικό οργανισμό.

(4) Οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν στις ασφαλιστικές εταιρείες θα διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ως εάν επρόκειτο περί ενιαίου νομοθετήματος, εφόσον όμως προσκρούουν εις αυτές και κατά την έκταση που προσκρούουν, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπερισχύουν.

Επωνυμία κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών

16.—(1) Στην επωνυμία των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι λέξεις «ασφαλιστική εταιρεία» ή «αντασφαλιστική εταιρεία» ή «αλληλοασφαλιστικός οργανισμός», ανάλογα με την περίπτωση, ή γραμματικές παραλλαγές των όρων αυτών που υποδηλώνουν το σκοπό συστάσεως της εταιρείας προς άσκηση ασφαλιστικών εργασιών, αντασφαλιστικών ή αλληλοασφαλιστικών εργασιών. Οι λέξεις αυτές δύνανται να διατυπωθούν και σε ξένη γλώσσα, εκτός της ελληνικής, εφόσον η εταιρεία εγγράφεται με επωνυμία διατυπωμένη στη γλώσσα αυτή.

(2) Η επωνυμία των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών εγκρίνεται από τον Έφορο υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τον Έφορο Εταιρειών, δυνάμει των οικείων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.

Σύσταση και λειτουργία κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας

17.—(1) Για τη σύσταση και εγγραφή κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου απαιτείται άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, που χορηγείται από τον Έφορο, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 21 του παρόντος Νόμου προϋποθέσεις. Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών χορηγείται υπό την αίρεση της εγγραφής της εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Η απόφαση του Εφόρου προς χορήγηση της άδειας, όταν καταστεί οριστική μετά την εγγραφή της εταιρείας κατά τα ανωτέρω, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιείται συγχρόνως στον Έφορο Εταιρειών. Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών ισχύει από την καθορισμένη στην άδεια ημερομηνία.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της ασφαλιστικής εταιρείας ή η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας από την εταιρεία αυτή, πριν την εγγραφή της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.