Νομικό καθεστώς κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών

15.—(1) Η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, που συνιστάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών ή/κ αι εργασιών αντασφάλισης και κατέχει άδεια ασκήσεως των εργασιών αυτών, που της χορηγήθηκε, κατά τα οριζόμενα σε επόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

(2) Ο αλληλοασφαλιστικός οργανισμός είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, που συνιστάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αλληλοασφάλιση των μελών του, και κατέχει άδεια ασκήσεως των εργασιών αυτών κατά τα οριζόμενα σε επόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

(3) Όπου στον παρόντα Νόμο, γίνεται μνεία του όρου κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλωσπως, ο όρος αυτός θα διαλαμβάνει και τον αλληλοασφαλιστικό οργανισμό.

(4) Οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν στις ασφαλιστικές εταιρείες θα διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ως εάν επρόκειτο περί ενιαίου νομοθετήματος, εφόσον όμως προσκρούουν εις αυτές και κατά την έκταση που προσκρούουν, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπερισχύουν.