Σύσταση άλλων εταιρειών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες

14.—(1) Επιτρέπεται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προβαίνουν στη σύσταση άλλων εταιρειών, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή να μετέχουν σε τέτοιες εταιρείες έστω και αν οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ως σκοπό τους την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών.

(2) Προς το σκοπό συστάσεως των εταιρειών αυτών ή συμμετοχής τους στις εταιρείες αυτές, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να διαθέτουν μέρος των στοιχείων του ενεργητικού τους που υπερβαίνει τα τεχνικά τους αποθέματα και το περιθώριο φερεγγυότητάς τους, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν στον Έφορο το ύψος των κεφαλαίων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τη σύσταση ή τη συμμετοχή τους σε άλλη εταιρεία:

Νοείται ότι, προκειμένου να συσταθεί από ασφαλιστική επιχείρηση θυγατρική εταιρεία ή η ασφαλιστική επιχείρηση να συμμετάσχει σε άλλη εταιρεία σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, με την προβλεπόμενη στο εδάφιο αυτό γνωστοποίηση, θα συνυποβάλλεται βεβαίωση από τον εγκεκριμένο ελεγκτή της ασφαλιστικής επιχείρησης καθώς και από εγκεκριμένο ελεγκτή, άλλον από τον ελεγκτή της επιχείρησης που θα πιστοποιεί ότι η σκοπούμενη σύσταση ή συμμετοχή δε θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τα τεχνικά της αποθέματα και το περιθώριο φερεγγυότητάς της. Σε περίπτωση εντούτοις που δεν υποβάλλεται η βεβαίωση αυτή, δεν επιτρέπεται η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας ή η συμμετοχή αυτή, εκτός κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του Εφόρου.