Απαγόρευση ασκήσεως εργασιών άλλων από τις ασφαλιστικές και επιβολή διοικητικού προστίμου

13.—(1) Απαγορεύεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που μνημονεύονται στο προηγούμενο άρθρο, να ασκούν εντός της Δημοκρατίας εργασίες άλλες από τις ασφαλιστικές. Σε ότι αφορά τις κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες, η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις εκτός της Δημοκρατίας εργασίες τους.

(2) Απαγορεύεται στις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να ασκούν εργασίες άλλες από τις αντασφαλιστικές και τις συναφείς με αυτές πράξεις:

Νοείται ότι, στην έννοια των συναφών πράξεων περιλαμβάνονται:

(i) η παροχή αναλογιστικών και στατιστικών συμβουλών, η ανάλυση κινδύνων και η έρευνα προς εξυπηρέτηση των πελατών της αντασφαλιστικής επιχείρησης. και

(ii) οι  δραστηριότητες εταιρειών που συμμετέχουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007.

(3) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνεπάγεται την επιβολή διοικητικού προστίμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 201 του παρόντος Νόμου.