Επωνυμία κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών

16.—(1) Στην επωνυμία των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι λέξεις «ασφαλιστική εταιρεία» ή «αντασφαλιστική εταιρεία» ή «αλληλοασφαλιστικός οργανισμός», ανάλογα με την περίπτωση, ή γραμματικές παραλλαγές των όρων αυτών που υποδηλώνουν το σκοπό συστάσεως της εταιρείας προς άσκηση ασφαλιστικών εργασιών, αντασφαλιστικών ή αλληλοασφαλιστικών εργασιών. Οι λέξεις αυτές δύνανται να διατυπωθούν και σε ξένη γλώσσα, εκτός της ελληνικής, εφόσον η εταιρεία εγγράφεται με επωνυμία διατυπωμένη στη γλώσσα αυτή.

(2) Η επωνυμία των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών εγκρίνεται από τον Έφορο υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τον Έφορο Εταιρειών, δυνάμει των οικείων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.