Σύσταση και λειτουργία κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας

17.—(1) Για τη σύσταση και εγγραφή κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου απαιτείται άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, που χορηγείται από τον Έφορο, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 21 του παρόντος Νόμου προϋποθέσεις. Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών χορηγείται υπό την αίρεση της εγγραφής της εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Η απόφαση του Εφόρου προς χορήγηση της άδειας, όταν καταστεί οριστική μετά την εγγραφή της εταιρείας κατά τα ανωτέρω, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιείται συγχρόνως στον Έφορο Εταιρειών. Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών ισχύει από την καθορισμένη στην άδεια ημερομηνία.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της ασφαλιστικής εταιρείας ή η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας από την εταιρεία αυτή, πριν την εγγραφή της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.