Αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία

18.—(1) Η αίτηση προς χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τύπο και περιέχει τα καθορισμένα στο έντυπο της αιτήσεως στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν και στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την εταιρεία, τα οποία και υπογράφουν την υποβληθείσα αίτηση.

(2) Με την αίτηση συνυποβάλλονται το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό των αιτητών καθώς και τα λοιπά έγγραφα που καθορίζονται από Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αιτήσεως.

(4) Για την εξέταση της αιτήσεως καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος.