Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των Πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) «Κανονισμός 2200/1996/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 1), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό 911/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2001, για την επέκταση του καταλόγου των προϊόντων που αναγράφονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου» (EE L 129 της 11.5.2001, σ. 3),

(β)   «Κανονισμός 1493/1999/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για  την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» (ΕΕ L179 της 14.7.1999, σ. 1-84), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 2585/2001/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου, 2001» (ΕΕ L  345/10 της  29.12.2001, σ. 10)»,

(γ) «Κανονισμός 404/1993/EOK του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας» (EE L 047 της 25.2.1993, σ. 1), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό 2587/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 404/93/ΕΟΚ για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας» (EE L 345 της 29.12.2001, σ. 13),

(δ) «Κανονισμός 136/1966/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1966, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών» (EE L 172 της 30.9.1966, σ. 3025), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό 1513/2001/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, για τροποποίηση των Κανονισμών 136/ 66/ΕΟΚ και 1638/98/ΕΚ όσον αφορά την παράταση του καθεστώτος ενισχύσεων και τη στρατηγική για την ποιότητα του ελαιόλαδου» (EE L 201 της 26.7.2001, σ. 4),

(ε) «Κανονισμός 2075/1992/ΕΚ του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού» (EE L 215 της 30.7.1992, σ. 217), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό 1336/2000/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2000, για την τροποποίηση του Κανονισμού 2075/92/ΕΟΚ για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού» (EE L 154 της 27.6.2000, σ. 2),

(στ) «Κανονισμός 1696/1971/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του λυκίσκου» (EE L 175 της 4.8.1971, σ. 1), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό 1514/2001/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1696/71/ΕΟΚ για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου» (EE L 201 της 26.7.2001, σ. 8),

(ζ) «Κανονισμός 1432/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και την προαναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών» (ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 18),

(η) «Κανονισμός 1334/2002/ΕΚ, της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 1638/98/ΕΚ, του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προγράμματα δραστηριοτήτων των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων για τις περιόδους εμπορίας 2002/04» (EE L 195 της 23.7.2002, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 631/2003/ΕΚ, της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2003, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1334/2002/ΕΚ, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 1638/98/ΕΚ, του Συμβουλίου, όσον αφορά τους όρους εγκρίσεως και τις προθεσμίες σχετικά με τα προγράμματα δραστηριοτήτων των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων για τις περιόδους εμπορίας 2002/03 και 2003/04» (EE L 92 της 9.4.2003, σ. 6),

(θ) «Κανονισμός 2848/98/ΕΚ, της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2075/92/ΕΟΚ, όσον αφορά το καθεστώς των πριμοδοτήσεων, των ποσοστώσεων παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης, που χορηγείται στις ομάδες παραγωγών στον τομέα του ακατέργαστου καπνού» (EE L 358 της 31.12.1998, σ. 17), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1983/2002/ΕΚ, της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση του Κανονισμού 2848/98/ΕΚ, όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εξαγοράς των ποσοστώσεων στον τομέα του ακατέργαστου καπνού» (EE L 306 της 8.11.2003, σ. 11),

(ι) «Κανονισμός 919/94/ΕΚ, της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 1994, για λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 404/93/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών μπανάνας» (EE L 106 της 27.4.1994, σ. 6), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1042/2002/ΕΚ, της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2002, για τη τροποποίηση του Κανονισμού 919/94/ΕΚ, για λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 404/93/ΕΟΚ, του Συμβουλίου σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών μπανάνας» (EE L 157 της 15.6.2002, σ. 43),

(ια) «Κανονισμός 2261/84/ΕΚ, του Συμβουλίου, της 17ης  Ιουλίου 1984, για τον καθορισμό των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιόλαδου και στις οργανώσεις παραγωγών ελαιολάδου» (EE L 208 της 3.8.1984, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1639/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις παραγωγών ελαιολάδου» (EE L 270 της 28.7.98, σ. 38).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμος του 2002.

Πεδίο εφαρμογής

2.  Με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία -

(α) προαναγνώρισης των ομάδων παραγωγών των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων που προβλέπο-νται στην Ομάδα Ι του Παραρτήματος, και

(β) αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων ομάδων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων όλων των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων που προβλέπονται στο Παράρτημα.

Ερμηνεία

3.- (1) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναγνώριση» σημαίνει την εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής έγκριση ότι μια οργάνωση παραγωγών (Ορ.Π.) ή μια ομάδα παραγωγών (Ομ.Π.) ή μια ένωση οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ορ.Π.) ή μια ένωση ομάδων παραγωγών (Ε.Ομ.Π.) ή μια διεπαγγελματική οργάνωση (Δ.Ο.), ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, τα οποία καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς, oι  οποίoι προβλέπουν τη δημιουργία Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π., Ε.Ομ.Π. ή Δ.Ο.·

«Αρμόδια Εθνική Αρχή» ή Α.Ε.Α. σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα» σημαίνει τα πρωτογενή προϊόντα της φυτικής και ζωικής παραγωγής, ανεξάρτητα από τη μελλοντική τους χρήση, τα οποία προβλέπονται στο Παράρτημα·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διεπαγγελματική οργάνωση» [Καταργήθηκε]·

«εθνική συμβουλευτική επιτροπή» ή Ε.Σ.Ε. σημαίνει την επιτροπή που συνίσταται από άτομα που κατέχουν ειδικές γνώσεις ή έχουν αρμοδιότητα σε σχέση με μια ή περισσότερες ομάδες γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων·

«ένωση ομάδων παραγωγών» ή Ε.Ομ.Π. σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, του οποίου μέτοχοι  είναι ομάδες παραγωγών που έχουν αναγνωρισθεί από την Α.Ε.Α με βάση τον παρόντα Νόμο·

«Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών» σημαίνει τον Επίτροπο, που διορίζεται δυνάμει των περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμων του 2003·

«Κοινοτικοί Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 249 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας» ή «Κωδικός Σ.Ο.» σημαίνει τον αριθμό με τον οποίο καθορίζονται τα διάφορα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα στο δασμολόγιο·

«ομάδα παραγωγών» ή Ομ.Π. σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο συνίσταται με πρωτοβουλία των παραγωγών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, εξαιρουμένων των παραγωγών ελιών και ελαιολάδου και μπανανών, για τους σκοπούς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προνοούνται από τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«οργάνωση παραγωγών» ή Ορ.Π. σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο συνίσταται με πρωτοβουλία των παραγωγών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ή ομάδων των προϊόντων αυτών για τους σκοπούς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προνοούνται από τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους σχετικούς Κανονισμούς ή την οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία η οποία προβλέπει τη δημιουργία Ορ.Π.·

«περιφέρεια» σημαίνει τη γεωγραφική ζώνη η οποία αποτελείται από όμορες ή γειτονικές περιοχές παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων στις οποίες οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι ομοιογενείς·

«προαναγνώριση» σημαίνει την εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής έγκριση, ότι μια ομάδα παραγωγών πληροί τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, τα οποία καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς·

«νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σημαίνει την εταιρεία, η οποία είναι εγγεγραμμένη είτε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο είτε στο Μητρώο του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ.2) του 2003·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σ’ αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς τους όρους από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς που καθορίζονται στο Προοίμιο.

Σύσταση Εθνικών Συμβουλευτικών Επιτροπών

4.—(1) Για κάθε μια από τις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα συνίσταται και λειτουργεί η αντίστοιχη Ε.Σ.Ε.

(2) Κάθε Ε.Σ.Ε. απαρτίζεται από άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις, πείρα ή αρμοδιότητα σε σχέση με το συγκεκριμένο τομέα παραγωγής και εμπορίας και η σύστασή της είναι ως ακολούθως:

(α) Ένας λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής·

(β) δύο λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι οποίοι ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας·

(γ)   ένας λειτουργός του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ή του Εφόρου Εταιρειών, ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) δύο λειτουργοί του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με ειδικές γνώσεις σε θέματα εμπορίας της συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων, οι οποίοι ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου αυτού·

(ε) ένας λειτουργός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος διορίζεται από τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών·

Αντιπρόεδρος

5. Η Ε.Σ.Ε. κατά την πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της αντιπρόεδρο.

Διάρκεια θητείας μελών της Ε.Σ.Ε

6. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου και των μελών της Ε.Σ.Ε. είναι τριετής.

Τερματισμός διορισμού

7.—(1) Ο διορισμός οποιουδήποτε μέλους, περιλαμβανομένου και του προέδρου, μπορεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να τερματισθεί και αντικατασταθεί αρμοδίως σε σχέση με το κάθε μέλος, λόγω παρατεταμένης ασθενείας, αδικαιολόγητων απουσιών ή για απρεπή ή αντίθετη με τους σκοπούς της σύστασης της Ε.Σ.Ε. συμπεριφορά.

(2) Η διάρκεια της θητείας των νέων μελών διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας των μελών που αντικαταστάθηκαν.

Απαρτία, διαδικαστικά θέματα και συμπληρωματικές διατάξεις

8.—(1) Απαρτία αποτελούν πέντε μέλη περιλαμβανομένου του προέδρου και σε περίπτωση απουσίας του, του αντιπροέδρου.

(2) Έγκυρες αποφάσεις λαμβάνονται με τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

(3) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπρόεδρος.

(4)(α) Τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίασης με πλήρη στοιχεία για τις αποφάσεις του τρόπου με τον οποίο λήφθηκαν, καθώς επίσης και του σκεπτικού, και υπογράφονται από τα μέλη.

(β) Οι συνεδριάσεις της Ε.Σ.Ε. δύνανται να μαγνητογραφούνται, αν τούτο κριθεί σκόπιμο από την Ε.Σ.Ε.

Εξαίρεση μελών

9.—(1) Κάθε μέλος, περιλαμβανομένου και του προέδρου, υποχρεούται να δηλώσει, πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίασης, οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο, συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος.

(2) Η Ε.Σ.Ε. αποφασίζει σχετικά με την εξαίρεση μέλους από τη συνεδρίαση.

Αρμοδιότητες Ε.Σ.Ε

10.-(1)  Η Ε.Σ.Ε. συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της και γνωματεύει στην Α.Ε.Α., για θέματα προαναγνώρισης ή αναγνώρισης, με βάση τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, τον παρόντα Νόμο και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

(2) Προκειμένου περί προϊόντων, για τα οποία οι σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί δεν προβλέπουν την ίδρυση και αναγνώριση Ομ.Π. και Ε.Ομ.Π., η Ε.Σ.Ε. γνωματεύει στην Α.Ε.Α. για θέματα αναγνώρισής των, με βάση τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται για την κοινή οργάνωση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων -

(α)  στον «Κανονισμό 1257/99/ΕΚ, του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων Κανονισμών» (EE L 160 της 26.6.1999, σ. 80)·

(β) στο διευκρινιστικό έγγραφο 2000/C28/02, της 1ης Φεβρουαρίου, για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας· και

(γ)  στον παρόντα Νόμο και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

(3)  Οι αποφάσεις της Ε.Σ.Ε που λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου (1) αιτιολογούνται γραπτώς.

΄Οροι, κριτήρια και προϋποθέσεις προαναγνώρισης ή αναγνώρισης

11.-(1) Για σκοπούς προαναγνώρισης ή αναγνώρισης, η Α.Ε.Α. εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

(2) Προκειμένου περί προϊόντων, για τα οποία οι σχετικοί Κονοτικοί Κανονισμοί, δεν προβλέπουν την ίδρυση και αναγνώριση Ομ.Π., Ε.Ομ.Π. και Δ.Ο., η Ε.Σ.Ε. γνωματεύει στην Α.Ε.Α., για θέματα αναγνώρισής των, με βάση τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται για την κοινή οργάνωση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων -

(α)  στον «Κανονισμό 1257/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων Κανονισμών» (EE L 160 της 26.6.1999, σ. 80)·

(β) στο διευκρινιστικό έγγραφο 2000/C28/02, της 1ης Φεβρουαρίου 2000, για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας· και

(γ)  στον παρόντα Νόμο και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

Διαδικασία προαναγνώρισης ή αναγνώρισης

12.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π., Ε.Ομ.Π. ή Δ.Ο. ενδιαφέρεται να τύχει προαναγνώρισης ή αναγνώρισης υποβάλλεται στην Α.Ε.Α., αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

(α) Αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου, του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, σε περίπτωση εταιρείας ή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, σε περίπτωση συνεργατικής εταιρείας·

(β) απόσπασμα των πρακτικών της Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π., Ε.Ομ.Π. ή Δ.Ο., στο οποίο φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η λειτουργία της ως νομικό πρόσωπο·

(γ) μητρώο μελών με το συνολικό αριθμό των παραγωγών της Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π. ή Ε.Ομ.Π. και κατάσταση, που εκθέτει το συνολικό όγκο παραγωγής ή και αξία παραγωγής κατά προϊόν με βάση το μέσο όρο των τριών περιόδων εμπορίας που προηγούνται της προαναγνώρισης ή αναγνώρισης ή των τριών τελευταίων ετών που προηγούνται της αναγνώρισης για προϊόντα που καθορίζονται στις ομάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV του Παραρτήματος και στις ομάδες V έως XIV του Παραρτήματος, αντίστοιχα·

(δ)(i) σταδιακό σχέδιο αναγνώρισης διάρκειας μέχρι πέντε ετών, στις περιπτώσεις που καθορίζεται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, ή

(ii) επιχειρησιακό πρόγραμμα και αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει συσταθεί ένα επιχειρησιακό ταμείο, στις περιπτώσεις που καθορίζεται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, ή

(iii) επιχειρησιακό σχέδιο πενταετούς διάρκειας για προϊόντα, που δεν καλύπτονται από τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς·

(ε) πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία εκκαθάρισης της αιτήτριας· και

(στ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό-

(i) το οποίο απαιτείται με βάση τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς, ή

(ii) το οποίο κρίνει αναγκαίο η Α.Ε.Α.

(2)  Η Α.Ε.Α. εξετάζει την αίτηση, αφού λάβει προηγουμένως δεόντως υπόψη τη γνωμάτευση της Ε.Σ.Ε. και, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο, ζητά και λαμβάνει οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες είτε από τις αιτήτριες είτε και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή.  Το πόρισμα εκδίδεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης, εκτός αν άλλως πως καθορίζεται σε Κοινοτικούς Κανονισμούς.  Η Α.Ε.Α. δύναται να μην υιοθετήσει τη γνώμη της Ε.Σ.Ε.  Σε τέτοια περίπτωση οφείλει να αιτιολογήσει γραπτώς την απόφασή της.  Η απόφαση της Α.Ε.Α. κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο και στην Ε.Σ.Ε.

(3)  Η απόφαση της Α.Ε.Α. για προαναγνώριση ή αναγνώριση καταχωρείται σε Μητρώο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το αργότερο εντός 45 ημερών, από τη λήψη της.

(4)  Η καταχώρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την επωνυμία και την έδρα της Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π., Ε.Ομ.Π. ή Δ.Ο.·

(β) τον αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης προαναγνώρισης ή αναγνώρισης·

(γ) την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό της καταχώρησης·

(δ) τον Κοινοτικό Κανονισμό, ο οποίος εφαρμόζεται στην περίπτωση των αιτητριών.

(5)  Η Α.Ε.Α. εκδίδει πιστοποιητικό της καταχώρησης, που αναφέρεται στο εδάφιο (3), το οποίο αποστέλλεται στην αιτήτρια, το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης.

(6) Απόρριψη της αίτησης προαναγνώρισης ή αναγνώρισης δεν αποκλείει το δικαίωμα της αιτήτριας, να υποβάλει νέα αίτηση προαναγνώρισης ή αναγνώρισης, εφόσον, αυτή στηρίζεται σε νέα στοιχεία που δυνατό να πληρούν, εκ πρώτης όψεως, τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις για  προαναγνώριση ή αναγνώριση.

(7)  Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από την Α.Ε.Α. κοινοποιείται στην αιτήτρια με διπλοσυστημένη επιστολή.

Ιεραρχική προσφυγή

13.—(1)  Σε περίπτωση που η απόφαση της Α.Ε.Α. για προαναγνώριση ή αναγνώριση είναι απορριπτική, η αιτήτρια έχει δικαίωμα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό εναντίον της απόφασης της Α.Ε.Α., μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ’ αυτή, της σχετικής απόφασης,

(2)(α) Ο Υπουργός, με βάση τις πρόνοιες των εκάστοτε ισχυόντων σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών εξετάζει την προσφυγή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ουσιώδη στοιχεία της αίτησης, την απόφαση της Α.Ε.Α. και τη γνωμάτευση της Ε.Σ.Ε., και εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της προσφυγής, είτε επικυρώνοντας είτε ακυρώνοντας την απόφαση της Α.Ε.Α.

(β) Η επικύρωση της απόφασης της Α.Ε.Α. κοινοποιείται γραπτώς στην Ο.Π. ή Δ.Ο.

(γ)  Σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης της Α.Ε.Α., ο Υπουργός παραπέμπει εντός 7 ημερών το θέμα πρός επανεξέταση από την Α.Ε.Α.

΄Ελεγχος Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π., Ε.Ομ.Π. ή Δ.Ο.

14.  Η  Α.Ε.Α. έχει εξουσία, με αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, να προβαίνει σε ελέγχους των Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π.,  Ε.Ομ.Π.  ή  Δ.Ο.,  όσον   αφορά  την  εκμέρους τους τήρηση των προϋποθέσεων προαναγνώρισης ή αναγνώρισης, ανάλογα με την περίπτωση, και λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και των εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμών.

Κυρώσεις, ανάκλησης της προαναγνώρισης ή αναγνώρισης

15.-(1)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11, τους εκδιδόμενους με βάση τον παρόντα Νόμο Κανονισμούς και τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, η Α.Ε.Α. επιβάλλει κυρώσεις συμφωνα με τις διατάξεις των εκδιδόμενων με βάση τον παρόντα Νόμο Κανονισμών και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και αποφασίζει εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της προαναγνώρισης ή αναγνώρισης. Η αιτιολογημένη απόφαση της Α.Ε.Α. για κυρώσεις ή ανάκληση κοινοποιείται με διπλοσυστημένη επιστολή στην επηρεαζόμενη Ορ.Π., Ομ.Π., Ε.Ορ.Π., Ε.Ομ.Π. ή Δ.Ο.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης της προαναγνώρισης ή αναγνώρισης της, η αιτήτρια έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό. Ο Υπουργός εξετάζει την ορθότητα και νομιμότητα των λόγων της ανάκλησης και επικυρώνει ή ακυρώνει την απόφαση της Α.Ε.Α.. Κατά την εξέταση της ανωτέρω ιεραρχικής προσφυγής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 13.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Καθορισμό των περιφερειών για κάθε μια από τις κατηγορίες προϊόντων

(β) καθορισμό εθνικών ελάχιστων κριτηρίων για ελάχιστη αξία παραγωγής ή ελάχιστο όγκο εμπορεύσιμης παραγωγής και ελάχιστο αριθμό παραγωγών για προαναγνώριση ή αναγνώριση,

(γ) καθορισμό των απαιτούμενων στοιχείων ή πιστοποιητικών, τα οποία συνοδεύουν την αίτηση προαναγνώρισης ή αναγνώρισης·

(δ) ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή των εκάστοτε σχετικών ισχυουσών διατάξεων κοινοτικού δικαίου.

(ε) την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις των εν λόγω Κανονισμών, περιλαμβανομένης της ανάκλησης της προαναγνώρισης ή αναγνώρισης·

(3) [Διαγράφηκε]

Εξουσία Υπουργού για έκδοση Διαταγμάτων

17.  Ο  Υπουργός με Διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται -

(α) να προβαίνει σε τροποποιήσεις του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου,

(β) να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα τεχνικής φύσεως για την  καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα

Ομάδα Περιγραφή Προϊόντος
I

- Φρούτα, λαχανικά και άλλα προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς 2200/1996/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 και 2201/1996/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

- Μπανάνες όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 404/1993/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1993 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

II - Ελιές και Ελαιόλαδο όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 136/1966/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1996 όπως εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται.
III - Καπνός όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 2075/1992/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
- Λυκίσκος όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 1696/1971/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
IV

- Προϊόντα της αμπελοοινικής αγοράς, όπως καθορίζονται στον   Κανονισμό 1493/1999/ΕΚ, του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

V

- Αγελαδινό γάλα, όπως καθορίζεται  στον Κανονισμό 1255/1999/ΕΚ,  του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

- Βόειο κρέας, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό   1254/1999/ΕΚ,  της 17ης Μαίου 1999, όπως εκάστοτε   τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

- Πρόβειο και αίγειο γάλα.

- Πρόβειο κρέας και αίγειο κρέας, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 2529/2001/ΕΚ,  του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

VI

- Κρέας πουλερικών όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 2777/1975/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

- Αυγά, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 2771/1975/ΕΟΚ,  του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

VII

- Χοίρειο κρέας, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς 2763/1975/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου και 3444/1990/ΕΟΚ, της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 1990, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

VIII

- Σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 1766/1992/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

IX

- Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα (κωδικός ΣΟ 0713) και πρωτεϊνούχα φυτά και αράπικα φιστίκια (ή υπόγεια φιστίκια), όχι ψημένα έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα (Κωδικός ΣΟ 1202).

X

- Ζωντανά φυτά και προϊόντα ανθοκομίας (Βολβοί, κρόμμυα, κόνδυλοι κ.τ.λ. (Κωδικός ΣΟ 0601), φυτά ζωντανά (Κωδικός ΣΟ 0602), νωπά άνθη και μπουμπούκια (Κωδικός ΣΟ 0603), φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών χωρίς άνθη (Κωδικός ΣΟ 0604)).

XI

- Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών, που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική και για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη (Κωδικός ΣΟ 1211).

XII

- Πατάτες και ειδικότερα -


(α) Πατάτες νωπές ή διατηρημένες σε ψύξη                
(Κωδικός ΣΟ 0701)-

(i)  πατάτες κατανάλωσης πρώϊμες, από 1η Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου (Κωδικός ΣΟ 0701 90 50).

(ii)  άλλες (Κωδικός ΣΟ 0701 90 90)

(β) Πατάτες για σπορά  (Κωδικός ΣΟ 0701 10 00), όπως, ορίζονται από τους Περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του 1991 μέχρι το 2002.

XIII

Μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας.  
(Κωδικός ΣΟ 0409 00 00).

XIV

Προϊόντα βιολογικής παραγωγής με τις σχετικές ενδείξεις στα συγκεκριμένα προϊόντα, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 2092/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.


Σημείωση
24 του Ν. 27(Ι)/2018Κατάργηση

24. Οι περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμοι του 2002 και 2004, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 27(Ι)/2018], καταργούνται.

Σημείωση
25 του Ν. 27(Ι)/2018Μεταβατική διάταξη

25. Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με βάση τον περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμο ο οποίος καταργείται με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή με το Ν. 27(Ι)/2018], θεωρούνται ότι είναι αναγνωρισμένες με βάση τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή με το Ν. 27(Ι)/2018] στην έκταση που δεν είναι αντίθετες με αυτόν.