ΜΕΡΟΣ V ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ
Συντελεστές σύμφωνα με το Δεύτερο Παράρτημα

25. Θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται επί του φορολογητέου εισοδήματος φόρος με τους συντελεστές και σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στο Δεύτερο Παράρτημα.